หลักสูตรฝึกอบรม การสรรหาเชิงรุกกับการสร้างแบรนด์องค์กรสำหรับ HR - หลักสูตร 1 วัน
(Proactive Recruitment & Selection and Organization Branding for HR)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การสรรหาเชิงรุกกับการสร้างแบรนด์องค์กรสำหรับ HR (Proactive Recruitment & Selection and Organization Branding for HR)

อ. ชัญญชิตา ศรีชัย

(วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
        โลกแห่งการทำงานปัจจุบัน เต็มไปด้วยการแข่งขันทางธุรกิจ “บุคลากร” ถือเป็นปัจจัยในการแข่งขันที่สำคัญยิ่ง องค์กรใดมีบุคลกรที่มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพตรงตามความต้องการขององค์กร ย่อมสร้างความได้เปรียบอย่างยิ่งในการแข่งขันทางธุรกิจ ดังนั้น การสรรหาบุคลากรจึงต้องเป็นการสรรหาเชิงรุก ที่รวดเร็ว ฉับไว และได้คนที่ใช่สำหรับองค์กร ทั้งนี้ การสร้างภาพลักษณ์และแบรนด์องค์กร จึงมีส่วนสำคัญในการทำให้ผู้สมัครเกิดความรับรู้ ประทับใจ และสนใจในตัวองค์กรหลักสูตรนี้จึงจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างการสรรหาเชิงรุกและการสร้างแบรนด์องค์กรให้เกิดความมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อกลยุทธ์องค์กรมากขึ้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้การสรรหาเชิงรุกและการสร้างแบรนด์องค์กรเพื่อให้ทันต่อโลกธุรกิจปัจจุบัน
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจเทคนิคการสรรหาเชิงรุกและการสร้างแบรนด์องค์กรเพื่อสร้างภาพลักษณ์และดึงดูดผู้สมัคร
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และแนวทางไปประยุกต์เพื่อนำไปใช้ในงานและองค์กรตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
สถานการณ์การสรรหาบุคลากรในยุคปัจจุบัน
ความหมายของ การสรรหาเชิงรุก
การสรรหาเชิงรุกเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์องค์กรอย่างไร
ประโยชน์ของการสรรหาเชิงรุกและการสร้างแบรนด์องค์กรเพื่อการสรรหา
เทคนิคการสรรหาเชิงรุก
      อบรม สัมมนา วิเคราะห์ภายใน
            - สาเหตุที่คนลาออก
            - บริบทที่ดึงดูดพนักงาน
            - ขั้นตอนการสรรหา
      อบรม สัมมนา วิเคราะห์ภายนอก
            - คู่แข่งในธุรกิจเดียวกัน
            - คู่แข่งต่างธุรกิจ

Workshop
วิธีการสรรหา
      อบรม สัมมนา การสรรหาจากภายในบริษัท เช่น Referral Program การสร้าง recruiter
      อบรม สัมมนา ลงโฆษณาทางอินเตอร์เนต
      อบรม สัมมนา การใช้ Social Media
            - Website บริษัท, Facebook , Line Official ,Line Group,Linkedin ,สื่อเฉพาะทาง
      อบรม สัมมนา การใช้ Recruitment Agency,HeadHunter
การสร้างแบรนด์องค์กรเพื่อการสรรหาคัดเลือก
      อบรม สัมมนา ความหมายของ Employer Branding (EB)
            - และ Recruitment Marketing (RM)
            - การตลาดเพื่อการสรรหาบุคลากร
เทคนิคการสร้างการตลาดเพื่อการสรรหา
      อบรม สัมมนา เนื้อหา Content
      อบรม สัมมนา ภาพ องค์ประกอบทางศิลป์
      อบรม สัมมนา ช่องทางการสื่อสาร
      อบรม สัมมนา ตัวอย่างการทำการตลาดเพื่อการสรรหา
การปรับเครื่องมือการสรรหาให้ทันและเหมาะสมกับยุคสมัย
สรุปหลักการสรรหาเชิงรุกกับการสร้างแบรนด์องค์กร
สรุปการเรียนรู้

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
        บรรยาย เรียนรู้ ยกตัวอย่างประกอบที่ชัดเจน พร้อมปฏิบัติผ่านกิจกรรม Workshop และ Brain Storming Group Discussion และลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้กระบวนการตั้งคำถามจากการโค้ช เพื่อการทบทวนประเด็นความเข้าใจ พร้อมให้ผู้เข้าอบรมสรุปการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม