หลักสูตรฝึกอบรม การสรรหาและการคัดเลือกอย่างมืออาชีพ - หลักสูตร 1 วัน
(Effective Professional Recruitment & Selection)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การสรรหาและการคัดเลือกอย่างมืออาชีพ (Effective Professional Recruitment & Selection)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การสร้างกระบวนการสรรหาและการคัดเลือกให้ได้บุคคลที่ "ใช่" ในแต่ละตำแหน่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้ผู้สมัครได้มีโอกาสนำเสนอตัวเองให้ตรงกับตำแหน่งที่องค์กรต้องการ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างครบถ้วนตามคุณลักษณะที่กำหนดไว้ ลดการลาออกจากงานที่ไม่ตรงกับที่ตั้งใจ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการสรรหาไปได้การใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ด้วยสมรรถนะ (Competency Base Interview) ด้วยการเลือกใช้โมเดลต่างๆ อย่างเหมาะสมกับผู้สมัครและตำแหน่งที่ต้องการ จะทำให้ได้บุคคลที่เหมาะสมอย่างแท้จริง เพราะการใช้คำถามตามโมเดลทำให้ผู้สมัครมีอิสระในการตอบคำถามที่เป็น Style และประสบการณ์ของตัวเองอย่างแท้จริงเช่น….
      - STAR Model
      - SOAR Model
      - Conceptual Thinking Model
      - Leadership Model

การพัฒนาทักษะต่างๆที่ใช้ในการสัมภาษณ์และคัดเลือกด้วยตัวเอง ทำให้สร้างบรรยากาศการพูดคุย ทำให้ทั้งผู้สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์มีความรู้สึกที่ดีร่วมกัน การคัดเลือกบุคลากรตามตำแหน่งก็จะชัดเจนและผู้ถูกสัมภาษณ์ก็จะเกิดความรู้สึกที่ดีต่อองค์กร

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในกระบวนการสรรหาอย่างมืออาชีพ สามารถประยุกต์ใช้กับแนวทางปฏิบัติของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการออกแบบและวางแผนการสัมภาษณ์บุคลากรตามตำแหน่งได้อย่างมีคุณภาพตรงกับที่ต้องการ ลดการเลือกคนที่ไม่เหมาะสมไปได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคและเลือกใช้เทคนิคต่างๆ ได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการจากผู้ถูกสัมภาษณ์ ให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจคัดเลือก
เพื่อทำให้ผู้เรียนพัฒนาและฝึกฝนทักษะต่างๆ ประกอบการสัมภาษณ์จนเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง ประยุกต์ใช้ได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การสร้างกรอบความคิดการเป็นผู้สรรหามืออาชีพ
     สำรวจแนวความคิดกับบทบาทผู้สรรหา
     คุณลักษณะของผู้สรรหามืออาชีพ
     หลักการสรรหาให้ได้คนคุณภาพ
     กระบวนการสรรหาที่มีคุณภาพ
     การเตรียมความพร้อมก่อนการสรรหา
     Workshop: กำหนดแนวทางการสรรหามืออาชีพ
การวางแผนกระบวนการสรรหาอย่างเป็นระบบ
     กำหนดคุณลักษณะของผู้สมัครให้ชัดเจน
     เครื่องมือใช้ในการประเมินผู้สมัคร (Assessment Tools)
     เทคนิคการคัดเลือกกรรมการสรรหา
     การสรรหาประเภทต่างๆ
     กระบวนการสรรหาอย่างเป็นระบบ
     กิจกรรม: การออกแบบกระบวนการสรรหา
เทคนิคการสัมภาษณ์ด้วยสมรรถนะ (Competency Base Interview)
     การให้บอกเล่าเรื่องราวในอดีต (STAR Model)
     การให้ท้าทายตัวเองกับเป้าหมายอนาคต (SOAR Model)
     การให้แสดงหลักการคิดแก้ปัญหา (Conceptual Thinking Model)
     การให้อธิบายภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership 360° Model)
     การให้กำหนดแนวทางพัฒนาทีมงาน (Coaching Conceptual Model)
     Role play: การฝึกฝนเทคนิคการสัมภาษณ์ด้วยโมเดล
การพัฒนาทักษะการสัมภาษณ์และการคัดเลือกที่ดี
     ทักษะการใช้คำถามชาญฉลาด
     ทักษะการฟังที่คุณค่า
     ทักษะการชวนคุยสะท้อนกรอบความคิด
     ทักษะการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์
     Role Play: การพัฒนาทักษะการสัมภาษณ์
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
 
กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร