หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างกรอบความคิดการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล - หลักสูตร 1 วัน
(Build Data Driven Mindset)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Digital Technology / หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างกรอบความคิดการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Build Data Driven Mindset)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Digital Technology

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การสร้างองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization) ต้องเริ่มต้นที่การทำให้บุคลากรทุกคนในองค์กรเห็นความสำคัญของการใช้ประโยชน์จากการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยข้อมูล จะเกิดการตระหนักรู้และมีแนวทางในการใช้ข้อมูลกับการทำงาน กลายเป็นกรอบความคิดที่ขับเคลื่อนการทำงานและธุรกิจด้วยข้อมูล (Data Driven Mindset)

การสร้าง Data-Driven Mindset มีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ 5 ประการ
    1. การเป็นองค์การขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization)
    2. การใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ (Data Analytics for Decision Marketing)
    3. การใช้กำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic Data-Driven)
    4. การทำให้บุคลากรเห็นความสำคัญของข้อมูล (Data-Driven Awareness)
    5. การสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Data-Driven Working)


การขับเคลื่อนการใช้ข้อมูลในการทำงานและการบริหารจัดการ จนเป็นกรอบความคิด (Mindset) ต้องใช้ทักษะการคิดในด้านต่างๆ เป็นองค์ประกอบของการใช้ข้อมูลอยู่อย่างสม่ำเสมอและประยุกต์ใช้ข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ
วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างกรอบความคิดการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Mindset) ของตัวเองในการทำงานและประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญในการปฏิบัติงานด้วยการใช้ข้อมูลแล้วช่วยกันผลักดันให้เกิดองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization)
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางปฏิบัติ และพัฒนากรอบความคิดใหม่ของตัวเอง ที่สอดคล้องกับการใช้ข้อมูล สามารถนำข้อมูลมาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง ทีมงานและองค์กร
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดด้านต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ทำให้ทักษะการคิดถูกใช้ได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆของตัวเอง ทำให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้และเข้าใจองค์ประกอบของข้อมูล
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการข้อมูล
       เทคโนโลยีพื้นฐานกับการจัดการข้อมูล
       วิวัฒนาการของการบริหารจัดการข้อมูล
       การใช้ข้อมูลด้วย DIKW Framework
       Workshop : การตระหนักรู้ (Awareness) เกี่ยวกับข้อมูล
การสร้าง Data-Driven Mindset ในองค์กร
       กำหนดให้องค์กรขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization)
       ผู้บริหารทุกระดับใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ (Data Analytics for Decision Marketing)
       การประยุกต์ใช้ข้อมูลสำหรับกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic Data-Driven)
       การสื่อสารและการทำให้บุคลากรเห็นความสำคัญของข้อมูล (Data-Driven Awareness)
       การสร้างสภาพแวดล้อมการใช้ข้อมูลกับการทำงาน (Data-Driven Working)
       Workshop : กำหนดแนวทางการสร้าง Data-Driven Mindset ของตัวเอง
การพัฒนาทักษะการคิดในการใช้ข้อมูล
       การเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างมีระบบ (Logical Thinking)
       การใช้ข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
       การคิดเชิงวิพากษ์กับการใช้ข้อมูล (Critical Thinking)
       การใช้ข้อมูลตัดสินใจอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking)
       Workshop : การพัฒนาทักษะการคิดกับการใช้ข้อมูลของตัวเอง
การตระหนักรู้ประโยชน์ของข้อมูลเพื่อสร้าง Data-Driven Mindset
       การใช้ข้อมูลกับงานขายและการตลาด (Digital Marketing)
       การใช้ข้อมูลของผู้บริโภคสู่นวัตกรรม (Innovation)
       การวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า (Product & Services)
       การใช้ข้อมูลสร้างกลยุทธ์การแข่งขัน (Competitive Advantage)
       Workshop : การสร้าง Data-Driven Mindset กับการทำงาน
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร


ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร