หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างกรอบความคิดการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล - หลักสูตร 1 วัน
(Build Data Driven Mindset)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Digital Technology / หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างกรอบความคิดการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Build Data Driven Mindset)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Digital Technology

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การสร้างองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization) ต้องเริ่มต้นที่การทำให้บุคลากรทุกคนในองค์กรเห็นความสำคัญของการใช้ประโยชน์จากการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยข้อมูล จะเกิดการตระหนักรู้และมีแนวทางในการใช้ข้อมูลกับการทำงาน กลายเป็นกรอบความคิดที่ขับเคลื่อนการทำงานและธุรกิจด้วยข้อมูล (Data Driven Mindset)

การสร้าง Data-Driven Mindset มีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ 5 ประการ
    1. การเป็นองค์การขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization)
    2. การใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ (Data Analytics for Decision Marketing)
    3. การใช้กำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic Data-Driven)
    4. การทำให้บุคลากรเห็นความสำคัญของข้อมูล (Data-Driven Awareness)
    5. การสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Data-Driven Working)


การขับเคลื่อนการใช้ข้อมูลในการทำงานและการบริหารจัดการ จนเป็นกรอบความคิด (Mindset) ต้องใช้ทักษะการคิดในด้านต่างๆ เป็นองค์ประกอบของการใช้ข้อมูลอยู่อย่างสม่ำเสมอและประยุกต์ใช้ข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ
วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างกรอบความคิดการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Mindset) ของตัวเองในการทำงานและประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญในการปฏิบัติงานด้วยการใช้ข้อมูลแล้วช่วยกันผลักดันให้เกิดองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization)
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางปฏิบัติ และพัฒนากรอบความคิดใหม่ของตัวเอง ที่สอดคล้องกับการใช้ข้อมูล สามารถนำข้อมูลมาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง ทีมงานและองค์กร
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดด้านต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ทำให้ทักษะการคิดถูกใช้ได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆของตัวเอง ทำให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้และเข้าใจองค์ประกอบของข้อมูล
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการข้อมูล
       เทคโนโลยีพื้นฐานกับการจัดการข้อมูล
       วิวัฒนาการของการบริหารจัดการข้อมูล
       การใช้ข้อมูลด้วย DIKW Framework
       Workshop : การตระหนักรู้ (Awareness) เกี่ยวกับข้อมูล
การสร้าง Data-Driven Mindset ในองค์กร
       กำหนดให้องค์กรขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization)
       ผู้บริหารทุกระดับใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ (Data Analytics for Decision Marketing)
       การประยุกต์ใช้ข้อมูลสำหรับกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic Data-Driven)
       การสื่อสารและการทำให้บุคลากรเห็นความสำคัญของข้อมูล (Data-Driven Awareness)
       การสร้างสภาพแวดล้อมการใช้ข้อมูลกับการทำงาน (Data-Driven Working)
       Workshop : กำหนดแนวทางการสร้าง Data-Driven Mindset ของตัวเอง
การพัฒนาทักษะการคิดในการใช้ข้อมูล
       การเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างมีระบบ (Logical Thinking)
       การใช้ข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
       การคิดเชิงวิพากษ์กับการใช้ข้อมูล (Critical Thinking)
       การใช้ข้อมูลตัดสินใจอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking)
       Workshop : การพัฒนาทักษะการคิดกับการใช้ข้อมูลของตัวเอง
การตระหนักรู้ประโยชน์ของข้อมูลเพื่อสร้าง Data-Driven Mindset
       การใช้ข้อมูลกับงานขายและการตลาด (Digital Marketing)
       การใช้ข้อมูลของผู้บริโภคสู่นวัตกรรม (Innovation)
       การวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า (Product & Services)
       การใช้ข้อมูลสร้างกลยุทธ์การแข่งขัน (Competitive Advantage)
       Workshop : การสร้าง Data-Driven Mindset กับการทำงาน
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร


6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ