หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุกเพิ่มประสิทธิภาพในงาน - หลักสูตร 1 วัน
(Efficiency by Proactive Working Mindset)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / ความรู้และทักษะทั่วไป (General Softskill) / หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุกเพิ่มประสิทธิภาพในงาน (Efficiency by Proactive Working Mindset)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก (Proactive Working Mindset) มุ่งสู่เป้าหมายเป็นแนวความคิดที่ให้ความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยการขยายขอบเขตความสามารถและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ เป็นการใช้ทั้ง Hard Skill และ Soft Skill ในการทำงาน เพื่อบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ

การวิเคราะห์ปัญหาเชิงลึก ด้วยหลักคิดประเภทต่างๆ ช่วยทำให้ได้ข้อเท็จจริงที่เป็นสาเหตุของปัญหา ทำให้มีแนวทางแก้ปัญหาที่ต้นทาง นำไปสู่ผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพในการทำงาน และใช้เหตุผลมากกว่าความรู้สึก ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ เช่น.....
      อบรม สัมมนา การคิดวิเคราะห์ให้เกิดนวัตกรรม
      อบรม สัมมนา การคิดเชิงวิพากษ์สร้างแนวคิดใหม่ๆ
      อบรม สัมมนา การคิดริเริ่ม สร้างสรรค์และนอกกรอบ
การทำงานให้เกิดประสิทธิภาพต้องคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดจากข้อผิดพลาดและลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในการทำงาน โดยการออกแบบกระบวนการทำงานเชิงรุกที่ไม่ปล่อยให้เกิดปัญหาและจะประเมินความเสี่ยง (Risk) ไว้ล่วงหน้า เพื่อให้มีแผนสำรองในการทำงานอยู่ตลอดเวลา

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันทีกับสถานการณ์ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนไว้ฝึกคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ด้วยการสร้างกระบวนการทำงานใหม่ๆ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
เพื่อทำให้ผู้เรียนตระหนักรู้สิ่งที่เป็นความสูญเปล่า (7 Wastes) ในการทำงาน แล้วบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ออกแบบแนวทางทำงานที่ใช้เทคโนโลยีมาช่วยเหลือในการทำงานด้วยตัวเองอย่างเหมาะสม

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก (Proactive Working Mindset)
      อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดการทำงานเชิงรุก (Proactive Working Mindset)
      อบรม สัมมนา การเป็นบุคคลเชิงรุก (Be Proactive)
      อบรม สัมมนา การสร้างกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)
      อบรม สัมมนา การแก้ปัญหาและการตัดสินใจเชิงสร้างสรรค์ (PSDM)
      อบรม สัมมนา Workshop : การทำงานเชิงรุกบรรลุเป้าหมาย
การวิเคราะห์ปัญหาเชิงลึกและแก้ปัญหาที่ซับซ้อน
      อบรม สัมมนา การคิดวิเคราะห์ให้เกิดนวัตกรรม
      อบรม สัมมนา การคิดเชิงวิพากษ์สร้างแนวความคิดใหม่ๆ
      อบรม สัมมนา การแก้ปัญหาเชิงป้องกันความเสี่ยง
      อบรม สัมมนา ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และนอกกรอบ
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : การสร้าง Solution Thinning สำหรับปัญหา
การปรับปรุงกระบวนการทำงานลดความสูญเสีย
      อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับความสูญเปล่าในการทำงาน
      อบรม สัมมนา การทำงานที่มีประสิทธิภาพ V.S. การทำงานที่เกิดความสูญเปล่า
      อบรม สัมมนา การค้นหาความสูญเปล่าในงาน (7 Wastes)
      อบรม สัมมนา เครื่องมือช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน
      อบรม สัมมนา Workshop : สร้างกระบวนการทำงานลดความสูญเสีย
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเทคโนโลยี (Digital Transformation)
      อบรม สัมมนา การบริหารจัดการด้วยข้อมูลเชิงวิเคราะห์ (Data Analytic)
      อบรม สัมมนา ทักษะการใช้ข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพ (Data Literacy)
      อบรม สัมมนา การออกแบบระบบสารสนเทศด้วย DIKW
      อบรม สัมมนา การให้ความสำคัญกับการทำงานด้วยเทคโนโลยี (Working Platform)
      อบรม สัมมนา Workshop : ออกแบบการทำงานด้วยการใช้เทคโนโลยี
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและนำไปปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
 การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
 กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
 วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง