หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุกเพิ่มประสิทธิภาพในงาน - หลักสูตร 1 วัน

(Efficiency by Proactive Working Mindset)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Softskill / การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุกเพิ่มประสิทธิภาพในงาน

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก (Proactive Working Mindset) มุ่งสู่เป้าหมายเป็นแนวความคิดที่ให้ความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยการขยายขอบเขตความสามารถและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ เป็นการใช้ทั้ง Hard Skill และ Soft Skill ในการทำงาน เพื่อบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ

การวิเคราะห์ปัญหาเชิงลึก ด้วยหลักคิดประเภทต่างๆ ช่วยทำให้ได้ข้อเท็จจริงที่เป็นสาเหตุของปัญหา ทำให้มีแนวทางแก้ปัญหาที่ต้นทาง นำไปสู่ผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพในการทำงาน และใช้เหตุผลมากกว่าความรู้สึก ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ เช่น.....
      อบรม สัมมนา การคิดวิเคราะห์ให้เกิดนวัตกรรม
      อบรม สัมมนา การคิดเชิงวิพากษ์สร้างแนวคิดใหม่ๆ
      อบรม สัมมนา การคิดริเริ่ม สร้างสรรค์และนอกกรอบ
การทำงานให้เกิดประสิทธิภาพต้องคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดจากข้อผิดพลาดและลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในการทำงาน โดยการออกแบบกระบวนการทำงานเชิงรุกที่ไม่ปล่อยให้เกิดปัญหาและจะประเมินความเสี่ยง (Risk) ไว้ล่วงหน้า เพื่อให้มีแผนสำรองในการทำงานอยู่ตลอดเวลา

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันทีกับสถานการณ์ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนไว้ฝึกคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ด้วยการสร้างกระบวนการทำงานใหม่ๆ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
เพื่อทำให้ผู้เรียนตระหนักรู้สิ่งที่เป็นความสูญเปล่า (7 Wastes) ในการทำงาน แล้วบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ออกแบบแนวทางทำงานที่ใช้เทคโนโลยีมาช่วยเหลือในการทำงานด้วยตัวเองอย่างเหมาะสม

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก (Proactive Working Mindset)
      อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดการทำงานเชิงรุก (Proactive Working Mindset)
      อบรม สัมมนา การเป็นบุคคลเชิงรุก (Be Proactive)
      อบรม สัมมนา การสร้างกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)
      อบรม สัมมนา การแก้ปัญหาและการตัดสินใจเชิงสร้างสรรค์ (PSDM)
      อบรม สัมมนา Workshop : การทำงานเชิงรุกบรรลุเป้าหมาย
การวิเคราะห์ปัญหาเชิงลึกและแก้ปัญหาที่ซับซ้อน
      อบรม สัมมนา การคิดวิเคราะห์ให้เกิดนวัตกรรม
      อบรม สัมมนา การคิดเชิงวิพากษ์สร้างแนวความคิดใหม่ๆ
      อบรม สัมมนา การแก้ปัญหาเชิงป้องกันความเสี่ยง
      อบรม สัมมนา ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และนอกกรอบ
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : การสร้าง Solution Thinning สำหรับปัญหา
การปรับปรุงกระบวนการทำงานลดความสูญเสีย
      อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับความสูญเปล่าในการทำงาน
      อบรม สัมมนา การทำงานที่มีประสิทธิภาพ V.S. การทำงานที่เกิดความสูญเปล่า
      อบรม สัมมนา การค้นหาความสูญเปล่าในงาน (7 Wastes)
      อบรม สัมมนา เครื่องมือช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน
      อบรม สัมมนา Workshop : สร้างกระบวนการทำงานลดความสูญเสีย
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเทคโนโลยี (Digital Transformation)
      อบรม สัมมนา การบริหารจัดการด้วยข้อมูลเชิงวิเคราะห์ (Data Analytic)
      อบรม สัมมนา ทักษะการใช้ข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพ (Data Literacy)
      อบรม สัมมนา การออกแบบระบบสารสนเทศด้วย DIKW
      อบรม สัมมนา การให้ความสำคัญกับการทำงานด้วยเทคโนโลยี (Working Platform)
      อบรม สัมมนา Workshop : ออกแบบการทำงานด้วยการใช้เทคโนโลยี
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและนำไปปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
 การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
 กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
 วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : 

แสดงความคิดเห็น