หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก - หลักสูตร 1 วัน

(Proactive Working Mindset)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก (Proactive Working Mindset) เพื่อทำให้แนวคิดและพฤติกรรมการทำงานมุ่งสู่เป้าหมาย มีแนวความคิดในการพัฒนาตัวเอง เพื่อก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคเพื่อค้นหาวิธีการใหม่ๆ ในการพิชิตเป้าหมาย
 การทำงานเชิงรุก (Proactive Working) ให้ความสำคัญกับการประเมินผลการปฏิบัติงานล่วงหน้า แล้วตระหนักรู้ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ ทำให้เตรียมแนวทางป้องกันปัญหา และแก้ไขปัญหาที่คาดไม่ถึงได้อย่างทันท่วงที มีกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ สร้างหลักคิดต่างๆ เพื่อทำให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้
 การพัฒนาตัวเองให้มีทักษะการทำงานเชิงรุก มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อทำให้การปฏิบัติงานเป็นธรรมชาติ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นทีมเวิร์คที่ดี เช่น...
       การมีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
       การจัดการอารมณ์เชิงลบ (EQ) ของตัวเอง
       การประสานงานที่ดี ลดข้อขัดแย้ง
       การเจรจาต่อรองแบบ WIN : WIN
       การทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จร่วมกัน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวความคิดที่ดี และสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุกได้ด้วยตัวเอง สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของตัวเองได้ทันที
2. เพื่อทำให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจ บทบาทของผู้ปฏิบัติงานเชิงรุก ใน Style ของตัวเอง สร้างการเปลี่ยนแปลงที่พฤติกรรมการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น
3. เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและปฏิบัติจริงกับ ทักษะการทำงานเชิงรุก ได้ด้วยตัวเองทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
  หลักการที่สำคัญของกรอบความคิด (Mindset)
       ความหมายเกี่ยวกับกรอบความคิด
       สิ่งที่กำหนดกรอบความคิดของตัวเอง
       เทคนิคการสร้างกรอบความคิดใหม่ด้วยตัวเอง
 หลักการที่สำคัญของการทำงานเชิงรุก (Proactive Working)
       การเป็นบุคคลเชิงรุก (Be Proactive)
       การทำงานเชิงรุก (Proactive Working)
       การสร้างกรอบความคิดการพัฒนา (Growth Mindset)
 เทคนิคการพัฒนาตัวเองให้ทำงานเชิงรุก
       การขยายขอบเขตความสามารถของตัวเอง
       การออกจากพื้นที่คุ้นเคยสร้างการเปลี่ยนแปลง
       คุณเป็นได้ดีกว่าที่คุณคิด


ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้ารับการอบรมมีแนวคิดและพฤติกรรมการทำงานมุ่งสู่เป้าหมาย โดยมีแนวความคิดในการพัฒนาตัวเอง เพื่อก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคเพื่อค้นหาวิธีการใหม่ๆ
2. ผู้เข้ารับการอบรมมีกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ สร้างหลักคิดต่างๆ เพื่อทำให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
3. ผู้เข้ารับการอบรมมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองร่วมกับผู้อื่น แล้วทำให้การทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จร่วมกันได้ดียิ่งขึ้น

กระบวนการสร้างการเรียนรู้ตามโปรแกรม
1. การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) สร้างกรอบความคิดใหม่ด้วยตัวเอง
2. กระบวนการสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
       Powerful Game Coaching
       Training & Group Coaching
       Active Learning
3. การให้หลักการเพื่อให้ผู้เรียนเปลี่ยนกระบวนการคิด (Mindset) ในแนวทางของตัวเอง
4. ผู้เรียนสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติจริงให้เกิดผลลัพธ์
5. กิจกรรมสนุกสนานสร้างการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ
 ผู้บริหาร

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การทำงานเชิงรุกกรอบความคิดProactive

แสดงความคิดเห็น