หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก - หลักสูตร 1 วัน

(Proactive Working Mindset)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Softskill / การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก (Proactive Working Mindset) เพื่อทำให้แนวคิดและพฤติกรรมการทำงานมุ่งสู่เป้าหมาย มีแนวความคิดในการพัฒนาตัวเอง เพื่อก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคเพื่อค้นหาวิธีการใหม่ๆ ในการพิชิตเป้าหมาย 
การทำงานเชิงรุก (Proactive Working) ให้ความสำคัญกับการประเมินผลการปฏิบัติงานล่วงหน้า แล้วตระหนักรู้ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ ทำให้เตรียมแนวทางป้องกันปัญหา และแก้ไขปัญหาที่คาดไม่ถึงได้อย่างทันท่วงที มีกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ สร้างหลักคิดต่างๆ เพื่อทำให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ 
การพัฒนาตัวเองให้มีทักษะการทำงานเชิงรุก มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อทำให้การปฏิบัติงานเป็นธรรมชาติ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นทีมเวิร์คที่ดี เช่น
       การมีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
       การจัดการอารมณ์เชิงลบ (EQ) ของตัวเอง
       การประสานงานที่ดี ลดข้อขัดแย้ง
       การเจรจาต่อรองแบบ WIN : WIN
       การทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จร่วมกัน

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวความคิดที่ดี และสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุกได้ด้วยตัวเอง สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจ บทบาทของผู้ปฏิบัติงานเชิงรุก ใน Style ของตัวเอง สร้างการเปลี่ยนแปลงที่พฤติกรรมการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและปฏิบัติจริงกับ ทักษะการทำงานเชิงรุก ได้ด้วยตัวเองทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
เพื่อทำให้ผู้เรียนเห็นข้อดี-ข้อระวังในการทำงานเชิงรุกร่วมกับผู้อื่น เกิดการตระหนักรู้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นของการทำงานเชิงรุกและการทำงานเป็นทีม สามารถแยกแยะและปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสม

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการสร้างกรอบความคิดโปรแอกทีฟด้วยตัวเอง
       สำรวจแนวความคิดการทำงานเชิงรุก (Proactive Working)
       การเป็นบุคคลเชิงรุก (Be Proactive)
       เทคนิคการขยายขอบเขตแห่งอิทธิพลของตัวเอง
       Workshop : กำหนดแนวทางการทำงานเชิงรุกของตัวเอง
เทคนิคการทำงานเชิงรุกพิชิตเป้าหมาย
       การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมอง (Brain Working)
       การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (PSDM)
       การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน
       การเจรจาต่อรองแบบ WIN : WIN
       การทำงานอย่างเป็นระบบ
       Workshop : การพัฒนาเทคนิคการทำงานเชิงรุก
       กรณีศึกษา : การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
การสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองพัฒนาทักษะการทำงานเชิงรุก
       การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ที่ดี
       การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
       เทคนิคการจัดการอารมณ์เชิงลบ (EQ) ของตัวเอง
       การประสานงานที่ดีลดข้อขัดแย้ง
       เทคนิคการรับฟังเข้าใจผู้อื่น
       Workshop : การพัฒนาทักษะต่างๆ สร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง
       Role Playing : การพัฒนาทักษะต่างๆ
การให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค
       องค์ประกอบสำคัญของทีมงาน
       หลักการทำงานแบบทีมเวิร์ค
       การทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ
       การสร้างทีมเวิร์คทีมในฝัน
       Workshop : การทำงานเชิงรุกสร้างทีมเวิร์คร่วมกัน
การบ้าน : เพื่อการฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง 
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
       การบรรยายเนื้อหา 
       Work shop สร้างสถานการณ์ 
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การทำงานเชิงรุกการทำงานของสมองทีมเวิร์ค

แสดงความคิดเห็น