หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างกรอบความคิดความเป็นหัวหน้างาน - หลักสูตร 2 วัน
(Leadership Mindset)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Leadership / หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างกรอบความคิดความเป็นหัวหน้างาน (Leadership Mindset)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Leadership

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
 การพัฒนากรอบความคิดการเป็นผู้นำ (Leadership Mindset) ที่ดี เพื่อทำให้เกิดการตระหนักรู้ในการเป็นผู้นำได้ (Leadership Awareness) ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างทันท่วงที ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองในฐานะผู้นำ สร้างผลลัพธ์ตามที่ต้องการได้

 การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน (Supervisory Skill) ที่ดี จะทำให้เสริมสร้างการตระหนักรู้ในการเป็นผู้นำ และสามารถบริหารงานให้ประสบความสำเร็จ เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากทีมงาน มีดังนี้
       การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน (Goal Setting)
       การวางแผนงานอย่างมีระบบ (PDCA)
       การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ที่ดี (Communication & Connection)
       การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ (Problem Solving)
       การกล้าในการตัดสินใจ (Decision Making)
 การบริหารและพัฒนาบุคลากรภายในทีม ที่มีความแตกต่างกัน ความต้องการในเรื่องที่จะพัฒนาแตกต่างกัน ทำให้ผู้นำ (หัวหน้างาน) มีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาทักษะการสอนงานในรูปแบบต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรให้มากที่สุด

 การสร้างทีมเวิร์คให้มีคุณภาพ ก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งของหัวหน้างานที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะการมีทีมเวิร์คที่มีคุณภาพ จะทำให้สามารถร่วมกันสร้างผลลัพธ์ของบุคคล (KPI) และผลลัพธ์ของทีมงานได้ ทำให้เกิดการเจริญเติบโต สอดคล้องกับการขยายตัวขององค์กร ช่วยให้มีบุคลากรที่สามารถทำงานทดแทนตำแหน่งต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง


วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกรอบความคิดการเป็นผู้นำ (Leadership Mindset) ในการพัฒนาตัวเองและพัฒนาทีมงานได้อย่างมีประสิทธิผล
 เพื่อทำให้ผู้เรียนตระหนักรู้กับบทบาทของผู้นำ (Leadership Awareness) ในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายและพัฒนาทีมงานให้มีผลการปฏิบัติงานที่ดี
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ในการเป็นหัวหน้างานที่ดีอย่างครบถ้วน
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะของหัวหน้างาน (Supervisory Skill) ผ่านการปฏิบัติจริง ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง ได้ทันทีหลังการฝึกอบรม

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : การสร้างกรอบความคิดการเป็นผู้นำ (Leadership Mindset)
การสร้างกรอบความคิดการเป็นผู้นำ (Self-Leading)
       สนุกกับการสร้างกรอบความคิด (Mindset)
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการทำงาน
       การรับรู้ข้อมูลผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5
       การสร้างทัศนคติเชิงบวกกับการทำงาน
       Workshop : กำหนดกรอบความคิด (Mindset) ในการทำงานของตัวเอง
คุณเป็นได้ดีกว่าที่คุณคิด...ด้วยการพัฒนาตัวเอง
       คุณรู้สึกอย่างไรกับเรื่องเหล่านี้
       อุปสรรคของการพัฒนาตัวเอง
       หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นศักยภาพของตัวเอง
       หลักการดึงศักยภาพตัวเองด้วยการเป็นโค้ชตัวเอง
       Workshop : เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางของตัวเอง
การสร้างการตระหนักรู้การเป็นผู้นำ (Leadership Awareness)
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับผู้นำพลังเชิงบวก
       ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำที่ดี
       หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นความเป็นผู้นำ
       เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
       แนวทางการปฏิบัติเพื่อเป็นผู้นำที่ดี
       Workshop : การสร้างกระบวนการพัฒนาภาวะผู้นำ
       กรณีศึกษา : การเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
ทักษะที่สำคัญของการเป็นหัวหน้างาน
       การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน (Goal Setting)
       การวางแผนงานอย่างมีระบบ (PDCA)
       การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ที่ดี (Communication & Connection)
       การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ (Problem Solving)
       การกล้าในการตัดสินใจ (Decision Making)
       Workshop : การเลือกทักษะที่สำคัญไปปฏิบัติ
       กรณีศึกษา : การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

Day II : การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance) ให้ทีมงาน
การสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานเพื่อผลการปฏิบัติงาน
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารผลปฏิบัติงาน
       หลักการของการสั่งงาน (Ordering) ที่ดี
       หลักการในการมอบหมายงาน (Delegation) ที่ดี
       หลักการของการติดตามงาน (Monitoring) ที่ดี
       Workshop : สรุปแนวความคิด (Mindset) ของตัวเอง
การบริหารและพัฒนาบุคลากรภายในทีม
       คุณปฏิบัติกับพนักงานลักษณะนี้อย่างไร?
       บทบาทการบริหาร และพัฒนาบุคลากรภายในทีม
       ความเหมือนและความแตกต่างของการสอนงานแบบต่างๆ
       หลักการพัฒนาบุคลากรภายในทีม
       เทคนิคการผสมการสอนงานแบบต่างๆ
       Workshop : การเลือกบทบาทที่เหมาะสมกับการพัฒนา
       Role Playing : การพัฒนาบุคลากรด้วยการสอนงาน
การพัฒนาทักษะการพัฒนาและสอนทีมงาน
       การสร้างความเข้ากันได้กับทีมงาน (Build Rapport)
       การใช้คำถามสร้างแนวความคิดที่ดี (Questioning)
       การรับฟังเชิงรุกกับทีมงาน (Active Listening)
       การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
       การให้คำแนะนำเชิงสร้างสรรค์ (Suggestion)
       Role Playing : การพัฒนาทักษะการสอนงานต่างๆ
การสร้างทีมเวิร์ค...ทีมงานคุณภาพ
       องค์ประกอบสำคัญของทีมเวิร์ค (Team Work)
       หลักการทำงานเป็นทีมในรูปแบบต่างๆ
       การทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ
       การสร้างจิตสำนึกรักองค์กรด้วยตัวเอง
       Workshop : การทำงานเชิงรุก สร้างทีมเวิร์คร่วมกัน
การบ้าน: เพื่อการนำไปฝึกฝนและพัฒนาตัวเอง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน 
ผู้จัดการ 
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง