หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างกรอบความคิดรักเรียน - หลักสูตร 1 วัน
(Love of Learning)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Softskill / หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างกรอบความคิดรักเรียน (Love of Learning)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Softskill

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ความคิดรักเรียน (Love of Learning) เป็นคุณค่า (Value) หนึ่งของบุคคลที่ใช้ดำเนินชีวิต สะท้อนออกมาที่พฤติกรรมการเปิดกว้างที่จะรับรู้เรื่องใหม่ๆอยู่เสมอไม่ยึดติดกับความเชื่อเดิมๆเพียงอย่างเดียว เพราะมีความเชื่อที่ว่า “การเรียนรู้ทำให้เกิดการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ” และเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning)

Unlearn  Relearn  Learn

การสร้างกรอบความคิด (Mindset) รักเรียน ทำให้ต้องคอย Upskill & Reskill ตัวอยู่เสมอ เพราะโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความรู้และทักษะเดิมๆ อาจไม่สามารถอยู่รอดต่อไปได้ ความคิดรักเรียนจึงเป็นทางออกที่จะทำให้บุคลากรช่วยให้องค์กรอยู่รอดต่อไปและเติบโตต่อไปได้

รูปแบบการเรียนรู้ที่มากมายหลายประเภทในปัจจุบันช่วยทำให้การเรียนรู้สะดวกและรวดเร็ว ความมีใจรักเรียน ก็กระตุ้นให้สามารถขวนขวาย เพิ่มเติมความรู้ด้วยต่างๆ ได้อย่างเต็มที่เช่น........
  การเรียนรู้ในระบบการศึกษา (Education)
  การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีต่างๆ (e-Classroom)
  การเรียนรู้สู่การปฏิบัติด้วย 70:20:10 Learning Model

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกรอบความคิดและเกิดการตระหนักรู้ในการสร้างคุณค่าการรักเรียนในตัวเอง นำไปสู่บุคคลที่เรียนรู้ตลอดชีวิต
เพื่อทำให้ผู้เรียนเห็นตัวอย่างกรณีศึกษาขององค์กรและบุคคลที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาแตกต่างกับองค์กรและบุคคลที่หยุดการเรียนรู้อย่างไร
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมของตัวเองพัฒนาตัวเองได้สะดวกและรวดเร็วในเรื่องที่สนใจได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีจิตวิญญาณรักเรียนได้ด้วยตัวเอง สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองใหม่ได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 สิ่งที่องค์กรคาดหวังจากผู้เรียนในหลักสูตรนี้
หลักการพัฒนาการรักเรียนอย่างเป็นระบบ
       นิยามความหมายของความคิดรักเรียน (Love of Learning)
       เป้าหมายที่สำคัญกระตุ้นการเรียนรู้
       จุดประสงค์ของการเป็นบุคคลรักเรียน
       การสร้างกรอบความคิด (Mindset) การรักเรียน
       Workshop : กำหนดกรอบความคิด (Mindset) การเป็นคนรักเรียน
  การเรียนรู้ในโลกการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ (Upskill & Reskill)
       ทักษะที่สำคัญของบุคลากรปี 2021
       หลุมพรางทางความคิดเชิงลบหยุดการรักเรียน
       กรณีศึกษา : บริษัทที่อยู่รอด V.S. บริษัทที่หายไป
       กรณีศึกษา: บุคคลที่รักเรียน V.S. บุคคลที่หลีกเลี่ยงการเรียน
       กิจกรรม : การนำเสนอแนวทางการเรียนรู้ของตัวเอง (Learner)
  รูปแบบการเรียนรู้ประเภทต่างๆ
       การเรียนรู้ในระบบการศึกษา (Education)
       การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning)
       การสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Constructionigien)
       การเรียนรู้เชิงการปฏิบัติจริง (Action Learning)
       Workshop : กำหนดรูปแบบการเรียนรู้ใน Style ตัวเอง
  การสร้างกรอบความคิดรักเรียนในตัวเอง
       โอกาสและช่องทางในการเรียนรู้
       กรณีศึกษา : ตัวอย่างคุณสมบัติบุคคลที่รักเรียน
       การเรียนรู้สู่การปฏิบัติด้วย 70:20:10 Learning Model
       การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning)
       Workshop : เลือกช่องทางการเรียนรู้ของตัวเอง
  การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง