คอร์สฝึกอบรม การสร้างกรอบความคิดรักเรียน

(Love of Learning) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Softskill / การสร้างกรอบความคิดรักเรียน

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ความคิดรักเรียน (Love of Learning) เป็นคุณค่า (Value) หนึ่งของบุคคลที่ใช้ดำเนินชีวิต สะท้อนออกมาที่พฤติกรรมการเปิดกว้างที่จะรับรู้เรื่องใหม่ๆอยู่เสมอไม่ยึดติดกับความเชื่อเดิมๆเพียงอย่างเดียว เพราะมีความเชื่อที่ว่า “การเรียนรู้ทำให้เกิดการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ” และเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning)

Unlearn  Relearn  Learn

การสร้างกรอบความคิด (Mindset) รักเรียน ทำให้ต้องคอย Upskill & Reskill ตัวอยู่เสมอ เพราะโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความรู้และทักษะเดิมๆ อาจไม่สามารถอยู่รอดต่อไปได้ ความคิดรักเรียนจึงเป็นทางออกที่จะทำให้บุคลากรช่วยให้องค์กรอยู่รอดต่อไปและเติบโตต่อไปได้

รูปแบบการเรียนรู้ที่มากมายหลายประเภทในปัจจุบันช่วยทำให้การเรียนรู้สะดวกและรวดเร็ว ความมีใจรักเรียน ก็กระตุ้นให้สามารถขวนขวาย เพิ่มเติมความรู้ด้วยต่างๆ ได้อย่างเต็มที่เช่น........
  การเรียนรู้ในระบบการศึกษา (Education)
  การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีต่างๆ (e-Classroom)
  การเรียนรู้สู่การปฏิบัติด้วย 70:20:10 Learning Model

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกรอบความคิดและเกิดการตระหนักรู้ในการสร้างคุณค่าการรักเรียนในตัวเอง นำไปสู่บุคคลที่เรียนรู้ตลอดชีวิต
เพื่อทำให้ผู้เรียนเห็นตัวอย่างกรณีศึกษาขององค์กรและบุคคลที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาแตกต่างกับองค์กรและบุคคลที่หยุดการเรียนรู้อย่างไร
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมของตัวเองพัฒนาตัวเองได้สะดวกและรวดเร็วในเรื่องที่สนใจได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีจิตวิญญาณรักเรียนได้ด้วยตัวเอง สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองใหม่ได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 สิ่งที่องค์กรคาดหวังจากผู้เรียนในหลักสูตรนี้
หลักการพัฒนาการรักเรียนอย่างเป็นระบบ
       นิยามความหมายของความคิดรักเรียน (Love of Learning)
       เป้าหมายที่สำคัญกระตุ้นการเรียนรู้
       จุดประสงค์ของการเป็นบุคคลรักเรียน
       การสร้างกรอบความคิด (Mindset) การรักเรียน
       Workshop : กำหนดกรอบความคิด (Mindset) การเป็นคนรักเรียน
  การเรียนรู้ในโลกการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ (Upskill & Reskill)
       ทักษะที่สำคัญของบุคลากรปี 2021
       หลุมพรางทางความคิดเชิงลบหยุดการรักเรียน
       กรณีศึกษา : บริษัทที่อยู่รอด V.S. บริษัทที่หายไป
       กรณีศึกษา: บุคคลที่รักเรียน V.S. บุคคลที่หลีกเลี่ยงการเรียน
       กิจกรรม : การนำเสนอแนวทางการเรียนรู้ของตัวเอง (Learner)
  รูปแบบการเรียนรู้ประเภทต่างๆ
       การเรียนรู้ในระบบการศึกษา (Education)
       การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning)
       การสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Constructionigien)
       การเรียนรู้เชิงการปฏิบัติจริง (Action Learning)
       Workshop : กำหนดรูปแบบการเรียนรู้ใน Style ตัวเอง
  การสร้างกรอบความคิดรักเรียนในตัวเอง
       โอกาสและช่องทางในการเรียนรู้
       กรณีศึกษา : ตัวอย่างคุณสมบัติบุคคลที่รักเรียน
       การเรียนรู้สู่การปฏิบัติด้วย 70:20:10 Learning Model
       การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning)
       Workshop : เลือกช่องทางการเรียนรู้ของตัวเอง
  การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : รักเรียนใฝ่เรียนagile

แสดงความคิดเห็น