หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างกรอบความคิดเพื่อการเติบโตและการบรรลุเป้าหมาย - หลักสูตร 1 วัน

(Growth Mindset for getting Great Target)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Other / การสร้างกรอบความคิดเพื่อการเติบโตและการบรรลุเป้าหมาย

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
P : Problem : ปัญหา ในการบริหารงานหรือการบริหารชีวิตเราคงไม่สามารถหลีกเลี่ยงการพบเจอกับปัญหา อุปสรรค เป้าหมายที่ยาก งานที่ลำบากและเยอะ เจอแรงกดดันจากรอบด้าน และถูกคาดหวังจากสภาพแวดล้อมและคนรอบตัว ที่ทำให้เราเผลอเกิดอารมณ์เชิงลบ เกิดความคิดเชิงลบต่อสถานการณ์รอบด้าน คิดลบต่อตนเอง คิดลบต่อคนอื่น รู้สึกท้อถอย หมดไฟ ไม่มีความสุขในการทำงาน การสื่อสารและความสัมพันธ์ขัดแย้ง ความคิดสร้างสรรค์หดหาย กำลังใจที่จะเผชิญอุปสรรคหมดไป ความหวังในการบรรลุเป้าหมายไร้หนทาง
C : Cause : สาเหตุ ซึ่งสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นจากที่กล่าวมานั้นมักเกิดจากหลุมพรางทางความคิด (Fixed Mindset) หลายสาเหตุด้วยกัน เช่น
      การความคาดหวังให้เป้าหมายนั้นสำเร็จในทันที โดยที่ไม่ได้วางแผน
       ติดกับดักแห่งอารมณ์เชิงลบจากการเปรียบเทียบสิ่งที่ตนมีและสิ่งที่คนอื่นมี
       การมองไม่เห็นคุณค่า ข้อดี หรือ ศักยภาพภายในตนเอง
       รู้สึกท้อถอยกับงานที่มีปัญหาและอุปสรรค
       เครียด กังวลกับแรงกดดันรอบด้านตลอดเวลา
       เบื่อหน่ายกับงานเยอะ งานด่วน และงานด่วนที่สุด
       หัวหน้าให้งานเยอะเกินไปไม่รู้จะจัดการอย่างไรดี
       ขาดความมั่นใจในตัวเองกับงานที่ไม่เคยทำ
       มองเป้าหมายที่ได้รับเป็นความเครียดไม่ใช่เรื่องท้าทาย
       การแบกรับความรับผิดชอบ โดยไม่ใช่อำนาจหน้าที่โดยตรง
       การใช้อารมณ์เชิงลบกับเรื่องที่ไม่ได้ดั่งใจ
       ไม่กล้าตัดสินใจเพราะกลัวความล้มเหลว
       คนรอบข้างสร้างปัญหาให้เราตลอด
       หัวหน้า ลูกน้อง เพื่อร่วมงาน ไม่ได้ดั่งใจ
       รู้สึกไม่ OK กับ หัวหน้าไม่ได้เรื่อง งี่เง่า เอาแต่หน้า จู้จี้จุกจิก อีโก้สูง
       รู้สึกไม่ OK และทนไม่ค่อยได้กับพฤติกรรมที่ไม่ดีของลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงานบางคน
       องค์กรหรือหัวหน้า อยากให้สร้างผลลัพธ์ในการทำงาน แต่ทรัพยากรไม่ค่อยสนับสนุน
A : Answer : แนวทางแก้ไขปัญหาและการบรรลุเป้าหมาย หากเราสามารถรู้ได้อย่างชัดเจนและมองเห็นว่าสาเหตุของปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่นั้นเกิดจากอะไร เราจะสามารถมองเห็นแนวทางต่างๆในการก้าวข้ามหลุมพรางทางความคิดที่เป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนเป้าหมายในการทำงานและการใช้ชีวิตได้ดีมากยิ่งขึ้น
        หลักสูตร Growth Mindset for Success ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถสร้างแนวทางในการก้าวข้ามหลุมพรางและอุปสรรคที่พบเจอได้ด้วยศักยภาพจากภายในตนเอง พร้อมทั้งเรียนรู้เครื่องมือใหม่ๆในการสร้าง (Growth Mindset) ได้แก่
       การเข้าใจหลักการทำงานของสมอง (Art of Brain Working) เพื่อบริหารสมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์ให้สมดุลกัน เพื่อสร้างความสมดุลทางอารมณ์จากภายในและใช้ความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลเชิงสร้างสรรค์
      การเรียนรู้แนวทางในการค้นพบคุณค่าและดึงศักยภาพดีๆจาก Fixed Mindset มาใช้ในการสร้างความมั่นใจและขจัดความกลัวที่ปิดกั้นศักยภาพ
       เรียนรู้เทคนิคการสร้างแนวคิดใหม่ๆสู่การขับเคลื่อนและการบรรลุเป้าหมาย (Growth Mindset) ผ่านเครื่องมือต่างๆ เช่น
             - การเรียนรู้ พัฒนาต่อยอดจากกรบวนการที่เคยประสบความสำเร็จ (Success Pattern)
             - การให้ความหมายในเชิงบวกต่อสถานการณ์ต่างๆ (Positive Meaning)
             - การเรียนรู้เชิงบวกจากอารมณ์เชิงลบที่เกิดขึ้น ปัญหา/อุปสรรคที่พบเจอ และปรับสภาวะอารมณ์ให้มีความพร้อมสำหรับการเผชิญกับเป้าหมายที่ท้าทาย (Positive Learning)
             - เทคนิคการสร้างกรอบความคิดในการทำงานเชิงรุก (Proactive Working Mindset)
             - ตั้งเป้าหมาย วางแผนการทำงานสู่การปฏิบัติเพื่อการบรรลุเป้าหมาย
             - การเรียนรู้คนที่มีความแตกต่างกับเราเพื่อสร้างความเข้าใจกัน
             - การสร้างสัมพันธ์และการสื่อสารเพื่อสร้างผลลัพธ์ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
             - การผสานค่านิยมภายในตนเองสู่การลงมือปฏิบัติโดยปราศจากความขัดแย้งภายในตนเอง (Part Integration)
             - กลยุทธ์การผสานค่านิยมหลักขององค์กร ค่านิยมร่วม/ทีม  ค่านิยมส่วนบุคคลเพื่อการทำงานที่สอดคล้องกันสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมกัน (ผสานจุดแข็ง)  (Synergy Core Value)
N : Net benefit : ผลลัพธ์จากการลงมือปฏิบัติตามแนวทางที่เลือก หากผู้เรียนได้เข้ารับการอบรมตามเนื้อหาของหลักสูตรนี้และได้ฝึกตามกระบวนการ จะส่งผลลัพธ์ให้เกิดขึ้นดังนี้
       Confident: เกิดความเชื่อมั่นภายในตนเอง (I Can Do) เชื่อมั่นในทีมงาน (We Can Do) พร้อมทั้งเกิดความไว้วางใจในองค์กร (Grow Together)
       Competence: รู้แนวทางในการค้นพบ Positive Fixed Mindset และสร้าง Positive Growth Mindset เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายของตนเอง ทีม และองค์กร
       Connect to implement: สามารถนำความรู้และทักษะ Positive Fixed Mindset และ Positive Growth Mindset ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานและสถานการณ์จริงที่พบเจอได้ด้วยความมั่นใจ
       Continuous Improvement: สามารถสร้างแนวทางในการพัฒนา Positive Fixed Mindset และ Positive Growth Mindset ให้เกิดขึ้นได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ และยั่งยืน เพื่อเผชิญกับอุปสรรคและพิชิตเป้าหมายที่ท้าทาย

วัตถุประสงค์
Knowledge: ความรู้
        เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และแนวทางในสร้างความมั่นใจจากภายใน ผ่านการมองเห็นและตระหนักในคุณค่าดีๆหรือศักยภาพที่เป็นจุดแข็งภายใต้กรอบความคิดเดิมของตนเองในอดีตที่ผ่านมาและกรอบความคิดที่ใช้อย่างเป็นอัตโนมัติจากความเคยชินและความชำนาญในปัจจุบัน (Fixed Mindset) พร้อมเรียนรู้แนวทางการขยายกรอบความคิดในมิติของการเติบโตเละการพัฒนาในด้านต่างๆ (Growth Mindset) เช่น พัฒนาตนเอง พัฒนาทีม และพัฒนาองค์กร สู่ความสำเร็จของเป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน
Skill: ทักษะ
        สามารถนำ Positive Fixed Mindset และ Positive Growth Mindset มาสร้างแนวทางปฏิบัติในมิติของการสร้างสัมพันธ์ การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และการบริหารผลงาน ด้วยการเริ่มต้นจากตนเอง (I Can Do) พร้อมทั้งผสานค่านิยมของตนเอง (Personal Value) ค่านิยมของหน่วยงานหรือทีม (Team Value) และค่านิยมหลักขององค์กร (Core Value) เพื่อขับเคลื่อนและบรรลุเป้าหมายร่วมกัน (We Can Do & Grow Together)
Attribute & Attitude: คุณลักษณะและทัศนคติ
        สามารถสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นภายในตนเอง ขยายสู่การสร้างความเชื่อมั่นในทีมงานและสร้างความไว้วางใจภายในองค์กร ในการเผชิญกับปัญหาที่พบเจอพร้อมสร้างกลยุทธ์ในการพัฒนาสู่การบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ผ่านการดึงศักยภาพและคุณค่าดีๆ (ประสบการณ์/ความรู้ /ความเชื่อ /ค่านิยม) ที่อยู่ภายใต้ Fixed Mindset ของตนเอง เพื่อใช้เป็นจุดตั้งต้นและขจัดความกลัวที่ปิดกั้นศักยภาพซึ่งเกิดจาก
การมีความเชื่อที่จำกัด (Limiting Believe) / ความคิดเชิงลบ (Negative Thinking) / อารมณ์เชิงลบ (Negative Emotion) / ความขัดแย้งของค่านิยมหรือคุณค่าภายในตนเอง (Inner Conflict)

        พร้อมทั้งสร้างมุมมองเชิงบวกเพื่อการเติบโต พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ และยั่งยืน (Growth Mindset) ผ่านการเรียนรู้ พัฒนาต่อยอดจากกรบวนการที่เคยประสบความสำเร็จ (Success Pattern) / การเรียนรู้เชิงบวกจาก อารมณ์เชิงลบที่เกิดขึ้น ปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอ และปรับสภาวะอารมณ์ของตนเองให้มีความพร้อมสำหรับการเผชิญกับเป้าหมายที่ท้าทาย (Positive Learning) / การให้ความหมายในเชิงบวกต่อสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งจะช่วยสามารถปรับมุมมองภายในตนเองให้มองประโยชน์ในมิติต่างๆจากสถานการณ์เชิงลบสู่การนำไปใช้ขับเคลื่อนเป้าหมายในการทำงานและชีวิตส่วนตัว (Positive Meaning) / การผสานค่านิยมภายในตนเองสู่การลงมือปฏิบัติโดยปราศจากความขัดแย้งภายในตนเอง (Part Integration) เพื่อสร้างสัมพันธ์และบริหารผลงานสู่ความสำเร็จ
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ช่วงที่ 1 : Confident : สร้างความมั่นใจจากภายในตนเอง
       สำรวจมุมมองแนวคิดตนเองในปัจจุบันเกี่ยวกับ Fixed Mindset และ Growth Mindset
       หลักการ แนวคิด และความสำคัญ Fixed Mindset และ Growth Mindset
       กำหนดเป้าหมายของตนเองสำหรับการพัฒนา Fixed Mindset และ Growth Mindset
       กิจกรรม Make it Happen : ค้นหา Positive Fixed Mindset และ Positive Growth Mindset ของตนเอง
ช่วงที่ 2 : Competence : ขยายศักยภาพ (Growth Mindset) เพื่อข้ามขอบเขตความเชื่ออันจำกัด (Fixed Mindset)
      หลุมพรางทางความคิด ที่ปิดกั้นศักยภาพของตัวเราในการทำงานและการบรรลุเป้าหมาย
      Art of Brain Working การเข้าใจหลักการทำงานของสมองเพื่อบริหารสมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์ให้สมดุลกัน เพื่อสร้างความสมดุลทางอารมณ์จากภายในและใช้ความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลเชิงสร้างสรรค์
       วิเคราะห์พฤติกรรมการเอาตัวรอดที่สกัดกั้นประสิทธิภาพในการทำงานและการเป็นผู้นำตนเอง
       วิเคราะห์และสร้างภาวะผู้นำภายในตนเองจากคุณค่าภายในและค่านิยมที่ให้ความสำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการบริหารสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและการบริหารผลงาน
      การบริหารสถานการณ์ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพโดยปราศจากอารมณ์เชิงลบ (E+R=O)
      Unlock Potential สร้างแนวคิดใหม่ (Growth Mindset) เพื่อก้าวข้ามหลุมพราง เพื่อการทำงานที่มีความสุขและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
       กิจกรรม Creation New Options : สร้างการเปลี่ยนแปลงภายในตนเอง พัฒนาวุฒิภาวะ ด้วยเทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิดและบริหารสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงโดยปราศจากอารมณ์เชิงลบ พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นศักยภาพของตนเองในการทำงาน อันนำไปสู่การได้รับความไว้วางใจจากทีมงานและผู้บริหาร
ช่วงที่ 3 : Connect to implement: เชื่อมโยงหลักการและพัฒนาทักษะเพื่อประยุกต์ใช้กับการทำงานและสถานการณ์จริงที่พบเจอได้ด้วยความมั่นใจ
      หลักการการจัดการงาน การบริหารเวลา เพื่อการบริหารผลงงานอย่างมีประสิทธิภาพ
      เทคนิคการตั้งเป้าหมายและการวางแผนเพื่อขับเคลื่อนผลงานด้วย SMART Goal Setting
      เทคนิคทำงานเชิงรุกด้วยการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์และการทำงานอย่างสร้างสรรค์
      เทคนิคการวางแผนงานที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 5W2H
      เทคนิคตัดสินใจแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
      เทคนิคการสร้างสัมพันธ์และสื่อสารเพื่อการบริหารผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ
      การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายองค์กรร่วมกัน
     กิจกรรม การประยุกต์ใช้ทักษะและเทคนิคที่ได้ฝึกปฏิบัติกับสถานการณ์จริงของตนเอง เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการนำไปใช้จริงในสถานการณ์ที่พบเจอ
ช่วงที่ 4 : Continuous Improvement: สร้างแนวทางในการพัฒนา Growth Mindset อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ และยั่งยืน วัตถุประสงค์
ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวางแผนการนำความรู้และทักษะที่เรียนไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงในการทำงานของตนเอง พร้อมทั้งสร้างแนวทางในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
      Plan – เลือกสถานการณ์ที่คาดว่าจะพบเจอ และวางแผนนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้
      Do – ตั้งเป้าหมายเพื่อการลงมือปฏิบัติจริงกับสถานการณ์ด้วยตนเอง
      Check – สร้างแนวทางการประเมินผลลัพธ์ของการนำไปปฏิบัติด้วยตนเอง
      Sustainable – สร้างแนวทางการพัฒนาตนเองไปสู่การผลลัพธ์ที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน

กรอบแนวคิดในการฝึกอบรม


เทคนิคและวิธีการฝึกอบรม
Training and Group Coaching ใช้กระบวนการผสมผสานระหว่างการ Teaching, Training และ Coaching ในระหว่างการอบรม เพื่อให้ผู้เรียนได้รับทั้งความรู้ ความเข้าใจ ฝึกฝนทักษะ และทัศนคติที่ดี
       Teaching for Knowledge เพื่อให้ข้อมูลหรือทำความเข้าใจเนื้อหาตามหัวข้อบรรยาย
       Training for Skill เพื่อฝึกทักษะผ่านการทดลองคิด วางแผนและปฏิบัติ ผ่านแบบทดสอบ กิจกรรม และกรณีศึกษา
       Coaching for Explore เพื่อสำรวจสิ่งที่เป็นหลุมพราง ความเชื่ออันจำกัด ซึ่งเป็นตัวฉุดรั้งความสำเร็จ และหันมาค้นหาศักยภาพ จุดแข็ง หรือคุณค่าที่ดีที่สามารถนำมาใช้สร้างแนวทางสู่ความสำเร็จของตนเอง
       Coaching for Change ใช้กระบวนการ Coaching เพื่อสร้างเป้าหมาย ทางเลือกใหม่ๆ และแรงจูงใจที่จะนำไปสู่การลงมือปฏิบัติให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
Brain & Mind Based Training ทำความเข้าใจธรรมชาติการทำงานของสมองและจิตใจ ในการเรียนรู้ สร้างสภาวะที่สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน ทำให้สมองของผู้เรียนมีความสุข ไม่ทำให้เกิดความกลัวหรือความกังวล เน้นการพัฒนาจากจุดแข็ง และใช้สมองส่วนคิดให้มากขึ้นเพื่อสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆ แทนการตกอยู่ใต้อิทธิพลของสมองส่วนอารมณ์ที่เป็นลบ แล้วใช้วงจรพฤติกรรมเดิมในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
Positive Psychology สร้างสภาวะที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ด้วยการสร้างสมดุลของการสนับสนุนและความท้าทาย บนหน้าที่และเป้าหมายที่ตั้งไว้ กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นหาคุณค่าของตนเอง และมองเห็นประโยชน์และผลตอบแทนที่มากกว่าปัจจัยภายนอก แต่เป็นการพัฒนาตนเองและการได้ใช้คุณค่าของตนเองในการทำงาน เห็นความสำคัญของการได้ช่วยเหลือผู้อื่นและองค์กรด้วยสิ่งที่ตนมี
Motivation Speaker Style เป็นคุณสมบัติส่วนตัวและจุดเด่นของวิทยากร ซึ่งการบรรยายในรูปแบบดังกล่าว จะช่วยกระตุ้นและปลุกพลังให้ผู้เข้าอบรมตื่นตัวและอยากเรียนรู้ตลอดเวลา

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานทุกระดับ

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ อัครินทร์ ภูทองกลม
วิทยากร โค้ช ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่เพื่อการเพิ่มผลผลิตให้องค์กร
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Growth Mindsetการสร้างกรอบความคิดการเติบโต

แสดงความคิดเห็น