หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างกรอบความคิดเริ่มต้นให้บุคลากรในองค์กร - หลักสูตร 1 วัน
(Build Startup Mindset in Organization)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Softskill / หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างกรอบความคิดเริ่มต้นให้บุคลากรในองค์กร (Build Startup Mindset in Organization)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Softskill

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การสร้างกรอบความคิด กล้าเริ่มต้น (Startup Mindset) ให้กับบุคลากรในองค์กร เพื่อเริ่มค้นสิ่งใหม่ๆ ด้วยเครื่องมือต่างๆ (Tooling) ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรอย่างเป็นระบบเพราะการเปลี่ยนกรอบความคิดใหม่กับสถานการณ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลง ต้องทำให้บุคลากรมี กรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) ในการทำงาน โดยนำหลักคิดของธุรกิจสตาร์ทอัพมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาตัวเอง
การประยุกต์ใช้ความคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) สร้างเป็นกระบวนการในการค้นหาแนวทาง (Solution) ที่เหมาะสมกับความต้องการ (Pain Point & Gain Point) ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทำให้บุคลากรสร้างนวัตกรรม (Innovation) ของตัวเองได้ สามารถนำไปทดสอบได้ทันที พร้อมปรับปรุงแก้ไขจนบรรลุเป้าหมายได้การใช้เครื่องมือการออกแบบธุรกิจอย่างรวดเร็วที่เรียกว่า "LEAN Canvas" เป็นกระบวนการหนึ่งที่ทำให้บุคลากรมีกรอบความคิดของความคล่องแคล่วว่องไว (Agility Mindset) ในการคิดธุรกิจหรือ Solution ใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยการใส่ข้อมูลในผืนผ้าใบ 9 ช่อง ที่เป็นรูปแบบ (Template) ที่ชัดเจน ง่ายต่อการดำเนินการและคิดธุรกิจใหม่ๆวัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างกรอบความคิดเริ่มต้น (Startup Mindset) ของตัวเองได้โดยใช้เครื่องมือประเภทต่างๆที่สอดคล้องเหมาะสมกับตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนฝึกฝนการทำกิจกรรม Design Thinking สู่นวัตกรรมใหม่ๆ และประยุกต์ใช้กับการทำงานของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ออกแบบธุรกิจสตาร์ทอัพด้วย LEAN Canvas และฝึกฝนการใช้งานจนเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างเรื่องเล่าประกอบการนำเสนอในรูปแบบ Pitching ซึ่งเป็นการนำเสนอของ Startup Business ใน Style ของตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการสร้างกรอบความคิดแบบสตาร์ทอัพ (Startup Mindset)
      สนุกกับ "คำสำคัญ (Keyword)" สร้างแนวคิด
      หลักการคิดของธุรกิจสตาร์ทอัพ (Startup Business)
      แก่นสำคัญ ในการสร้างกรอบความคิดเติบโตเร็ว (Startup Mindset)
      คุณสมบัติของบุคลากรที่คิดแบบสตาร์ทอัพ
      หัวใจสำคัญในการสร้างธุรกิจ Startup
      Workshop : กำหนดกรอบความคิดสตาร์ทอัพของตัวเอง
การเรียนรู้และเข้าใจกรอบความคิดการออกแบบ (Design Thinking Mindset)
      กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
      หลักการสำคัญของ Design Thinking 5 ขั้นตอน
      ประเด็นสำคัญของการทำ Design Thinking ให้สำเร็จ
      เทคนิคการดำเนินการสร้างกลุ่มทำ Design Thinking
      กิจกรรมกลุ่ม : การประยุกต์ใช้ Design Thinking กับการทำงาน
การคิดธุรกิจใหม่ๆด้วย LEAN Canvas อย่างรวดเร็ว
      ความหมายของเครื่องมือเขียนแผนธุรกิจฉบับย่อ (LEAN Canvas)
      ผืนผ้าใบ 9 ช่องที่ช่วยสตาร์ทอัพ
      หลักการใช้ LEAN Canvas อย่างมีประสิทธิผล
      เทคนิคการสร้างธุรกิจ Startup ด้วย LEAN Canvas
      กิจกรรมกลุ่ม : สร้างไอเดียธุรกิจใหม่ด้วย LEAN Canvas
เทคนิคการนำเสนอในรูปแบบ Pitching ธุรกิจ Startup
      ความหมายของการนำเสนอรูปแบบ Pitching
      ประเภทของการ Pitching ในรูปแบบต่างๆ
      ประเด็นสำคัญ ที่ควรมีในการ Pitching
      หลักการสำคัญของการเล่าเรื่องให้น่าสนใจ (Story Telling)
      กิจกรรม : การสร้างและนำเสนอด้วย Pitching Canvas
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง