หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างกรอบความคิดแบบ Agile ในการทำงาน - หลักสูตร 1 วัน
(Agility Mindset At Work)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Softskill / หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างกรอบความคิดแบบ Agile ในการทำงาน (Agility Mindset At Work)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Softskill

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การสร้างกรอบความคิดการทำงานแบบคล่องแคล่ว ว่องไว ได้คุณภาพ (Agility Mindset) เป็นแนวทางการปฏิบัติของคนรุ่นใหม่ ให้ความสำคัญกับการสื่อสารและผลลัพธ์ของงาน ที่สอดคล้องกับความต้องการมากกว่ายึดติดกับเงื่อนไขต่างๆที่เป็นข้อจำกัดในการทำงาน
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานแบบ Agile ที่ไม่ใช่ระดับขั้นในการทำงาน แต่ใช้การทำงานร่วมกันเป็นทีมในลักษณะของ Scrum จะทำให้ได้งานที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด มีความรวดเร็วในการปรับแก้ไข ไม่ใช่รูปแบบการทำงานแบบเดิม ๆ

สิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการทำงานในลักษณะของ Agile คือ...
     - การให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric)
     - การลดปัญหาของการรอขั้นตอนการปฏิบัติงาน
     - การพบปะพูดคุยกันลดข้อผิดพลาดในการสื่อสารกัน
     - การทำงานเป็นทีมด้วยความรับผิดชอบของตัวเอง

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนตระหนักรู้ถึงการทำงานในแบบ Agile สามารถประยุกต์ใช้กับการทำงานของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางสร้างกรอบความคิดแบบ Agile ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ได้งานที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีคุณภาพ
เพื่อทำให้ผู้เรียนพัฒนากรอบความคิดแบบ Agile ด้วยเครื่องมือการทำงานในรูปแบบต่างๆ สามารถนำไปพัฒนาตัวเองได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจบทบาท Agile Coach และการทำงานเป็น Scrum Team ลดข้อผิดพลาดในการสื่อสารในการทำงานร่วมกันไปได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการทำงานแบบ Agile เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
      นิยาม ความหมายของคำว่า "Agile"
      คำแถลงการณ์ (Agile Manifesto)
      แนวทางการทำงานแบบ Waterfall Method
      แนวทางการทำงานแบบ Agility Method
      กระบวนการทำงานแบบ Agile เทียบกับ PDCA
      Workshop กำหนดแนวทางปฏิบัติงานให้เป็น Agile
การประยุกต์กรอบความคิดแบบ Agile ในการทำงาน
      แนวทางการปฏิบัติงานด้วย Agility Mindset
      บทบาทของ The Scrum Team
      เทคนิคการสื่อสารด้วย CFR
      การใช้ข้อมูลและเทคโนโลยี (Digital Process)
      กิจกรรม การปรับเปลี่ยนแนวการทำงานให้สอดคล้องกับ Agility Mindset
การพัฒนากรอบความคิดการทำ Agile ด้วยเครื่องมือต่างๆ
      หลักการทำงานแบบ Scrum
      หลักการทำงานแบบ Lean
      การประชุมในรูปแบบ Retrospective
      การสร้างการตระหนักรู้เรื่องคุณภาพ (Quality Awareness)
      กิจกรรม การประยุกต์ใช้เครื่องมือในการทำงานแบบ Agile
การสร้างการทำงานแบบ Agile ในองค์กร
      ปัญหาที่เหมาะสมกับการนำ Agile เข้าไปแก้ไขได้
      ประเด็นสำคัญที่เป็นอุปสรรคของการทำงาน Agile ในองค์กร
      บทบาทของ Agile Coach ในองค์กร
      ประโยชน์ที่องค์กรได้รับจากการทำงานแบบ Agile
      Workshop การสร้างองค์กร Agility @Work
การบ้าน เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง