หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างกรอบความคิดและการตระหนักรู้เรื่องคุณภาพ - หลักสูตร 1 วัน
(Quality Awareness Mindset)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / ทักษะการคิดอย่างมีคุณภาพ (Thinking Skill) / หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างกรอบความคิดและการตระหนักรู้เรื่องคุณภาพ (Quality Awareness Mindset)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การจัดการคุณภาพ เป็นเรื่องพื้นฐานที่ควรมีอยู่ในบุคลากรทุกคนในองค์กร เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้นการสร้างกรอบความคิด (Mindset) ด้านคุณภาพ และการทำให้บุคลากรตระหนักรู้ (Awareness) เรื่องคุณภาพภายในตัวเอง จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก 
การเรียนรู้และเข้าใจ ความหมายของคำว่า “คุณภาพ (Quality) เชิงลึกและครบทุกมิติ ย่อมทำให้บุคลากรมีกระบวนการจัดการคุณภาพของตัวเองอย่างเป็นระบบ เช่น 
       กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ (Quality Target)
       การวางแผนคุณภาพ (Quality Planning)
       การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)
       การปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement)
       การประกันคุณภาพ (Quality Assurance)
การบริหารจัดการเรื่องคุณภาพ คือ การควบคุมคุณภาพของกระบวนการจัดการคุณภาพ เพราะกระบวนการต่างๆ ย่อมมีจุดที่เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติได้ ดังนั้น เพื่อให้ได้คุณภาพอย่างแท้จริง ก็ต้องใช้การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ที่กระบวนการควบคุมคุณภาพเลย เท่ากับเป็นการสร้างกรอบความคิด (Mindset) เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพแบบครบวงจร

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้เรื่องของคุณภาพอยู่ตลอดเวลา พร้อมกับการสร้างกรอบความคิดเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพที่ดี
เพื่อให้ผู้เรียนมีเทคนิค วิธีการต่างๆ พร้อมเครื่องมือในการประกันคุณภาพ เพื่อให้ผลลัพธ์ของการทำงานออกมาอย่างมีคุณภาพตรงความต้องการของลูกค้า
เพื่อทำให้ผู้เรียนกำหนดแนวทางการจัดการคุณภาพ แล้วสร้างกระบวนการควบคุมคุณภาพที่มีประสิทธิผลได้ด้วยตัวเอง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักพื้นฐานเกี่ยวกับงานคุณภาพ
       คำถามสร้างแนวความคิดเกี่ยวกับ “คุณภาพ”
       นิยาม ความหมาย เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ
       หลักการในการสร้างกรอบความคิด (Mindset)
       การเรียนรู้และเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพเชิงลึก
       Workshop: หลักการเรื่องคุณภาพในความคิดของคุณ

กระบวนการจัดการคุณภาพเชิงระบบ
       กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ (Quality Target)
       การวางแผนคุณภาพ (Quality Planning)
       การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)
       การปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement)
       การประกันคุณภาพ (Quality Assurance)
       Workshop: สร้างกระบวนการจัดการคุณภาพของตัวเอง

การปรับปรุงงานคุณภาพอย่างเป็นระบบด้วยวงจร PDCA
       วงจร PDCA คืออะไร?
       วงจร PDCA และไคเซ็นเชิงปฏิบัติ
       การแก้ปัญหาและปรับปรุงงานคุณภาพด้วย PDCA
       การประยุกต์ใช้ PDCA กับงานคุณภาพด้านต่างๆ
       Workshop: กำหนดวงจร PDCA เชิงปฏิบัติของตัวเอง

การควบคุมคุณภาพของกระบวนการ
       ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพให้เป็นการควบคุมคุณภาพ
       การทำกระบวนการตรวจสอบคุณภาพให้เป็นมาตรฐาน
       การใช้กิจกรรม 5ส เป็นพื้นฐานควบคุมกระบวนการ
       การบริหารแผนภูมิควบคุมคุณภาพ
       Workshop: กำหนดแนวทางปฏิบัติการควบคุมกระบวนการ
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
       การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
       Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
       การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
       การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
       Role Playing : ทำให้เห็นสถานการณ์จริง โดยการแสดงแบบสมมติ
กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ
การบ้านที่เป็นเป้าหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ