หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างกระบวนการขายอย่างมืออาชีพ - หลักสูตร 1 วัน

(Building Professional Selling Process)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Sales and Marketing / การสร้างกระบวนการขายอย่างมืออาชีพ

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การเรียนรู้และเข้าใจกรอบความคิดของลูกค้า (Mindset) และปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อ ทำให้สามารถนำมาสร้างเป็นกระบวนการขาย (Selling Process) ที่มีความชัดเจนและสามารถพัฒนาทักษะต่างๆ ได้อย่างสอดคล้องกับกระบวนการขายที่ดี

การนำเสนอ 4Ps ของสินค้า/บริการ ให้สอดคล้องกับ 4Cs ของลูกค้า โดยการใช้กระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้า (Adaption Process) เป็นหลัก จะทำให้สามารถเลือกใช้จุดเด่นของบริษัทที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง

การพัฒนาทักษะการขายเชิงกลยุทธ์ ทำให้การขายในกระบวนการต่างๆ เกิดประสิทธิผลและนำไปสู่การปิดการขายอย่างเป็นธรรมชาติ เช่น
      เทคนิคการใช้คำถามชาญฉลาด
       เทคนิคการฟังที่เข้าใจคุณลักษณะของลูกค้า
       เทคนิคการเอาชนะความคิดค้านทุกรูปแบบ
       เทคนิคการจูงใจซื้อด้วย NLP
       เทคนิคการปิดการขายโดยเปลี่ยนกรอบความคิด

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนไปฝึกฝนและพัฒนาทักษะการขาย ที่สอดคล้องกับกระบวนการขายอย่างครบถ้วน
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจเทคนิคต่างๆ ในการใช้ในกระบวนการขายอย่างถูกต้อง ช่วยให้กระตุ้นการซื้อของลูกค้าได้สอดคล้องทั้งกระบวนการขาย
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างแนวทางการขายที่เหมาะสมกับกระบวนการขายในต่ละช่วง เพื่อเลือกกลยุทธ์ที่ถูกต้องเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยำ
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้สร้างรูปแบบการขายที่เป็น Style ของตัวเองอย่างมีประสิทธิผล

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้และเข้าใจกรอบความคิด (Mindset) ของลูกค้า
       สำรวจแนวความคิด (Why Buy? V.S. Why Not Buy?)
       กระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้า (Adoption Process)
       ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ (FABV)
       การประเมิน 4Cs ของลูกค้า เพื่อนำเสนอ 4Ps
       สิ่งที่เป็นตัวกระตุ้นสัญญาณซื้อของลูกค้า (NEAR)
       Workshop : สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และการนำไปประยุกต์ใช้
หลักการสำคัญในกระบวนการขายอย่างมืออาชีพ
       การนำเสนอขายที่คุณค่า (Value Proposition)
       การค้นหาความต้องการซื้อตามคุณลักษณะของลูกค้า
       การกำหนดกลยุทธ์การขายให้สอดคล้อง
       การเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์
       การปิดการขายอย่างเหนือชั้น
       Role Playing : การพัฒนาทักษะการขายแบบต่างๆ
แนวทางการพัฒนาทักษะการขายให้เป็นธรรมชาติ
       การเตรียมตัวด้วยบทพูดสร้างพลัง
       เทคนิคการใช้คำถามชาญฉลาดและการฟังขั้นเทพ
       การใช้ทักษะการขายให้เหมาะสมกับลูกค้า (DISC)
       การนำเสนอขายให้ตอบความต้องการลูกค้า (CARES)
       Role Playing : การฝึกทักษะการขายใน Style ตัวเอง
เทคนิคการเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ
       การเข้าใจธรรมชาติของลูกค้าอย่างแท้จริง
       การเจรจาต่อรองที่คุณค่าของลูกค้า
       วิธีรับมือกับการคิดค้านทุกรูปแบบ
       การจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ
       การปิดการขายด้วยการเปลี่ยนกรอบความคิดลูกค้า
       Role Playing : การฝึกทักษะการเจรจาต่อรองและการปิดการขาย
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

ขอบเขตของหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการอบรมนักขาย
การฝึกอบรมทำให้นักขายเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งนักขายจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของนักขายที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยนักขายเองโดยทำให้นักขายมองเห็นตัวเอง และอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานขายที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ 
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดแรงจูงใจในการที่นักขายอยากจะพิชิตเป้าหมายยอดขายให้ได้ โดยสามารถกระตุ้นตัวเองให้กระตือรือร้นต่องานขายได้ เมื่อตัวเองรู้สึกท้อถอยอยู่บ่อยๆ เพราะเข้าใจว่า “การขายเป็นเกมการถูกปฏิเสธ” จึงสร้างแนวทางเพื่อเอาชนะได้ด้วยตัวเอง 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานขาย ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : กระบวนการขายงานขายSelling Process

แสดงความคิดเห็น