หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างกระบวนการขายอย่างมืออาชีพ - หลักสูตร 1 วัน
(Building Professional Selling Process)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / งานขายและการตลาด (Sales and Marketing) / หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างกระบวนการขายอย่างมืออาชีพ (Building Professional Selling Process)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การเรียนรู้และเข้าใจกรอบความคิดของลูกค้า (Mindset) และปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อ ทำให้สามารถนำมาสร้างเป็นกระบวนการขาย (Selling Process) ที่มีความชัดเจนและสามารถพัฒนาทักษะต่างๆ ได้อย่างสอดคล้องกับกระบวนการขายที่ดี

การนำเสนอ 4Ps ของสินค้า/บริการ ให้สอดคล้องกับ 4Cs ของลูกค้า โดยการใช้กระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้า (Adaption Process) เป็นหลัก จะทำให้สามารถเลือกใช้จุดเด่นของบริษัทที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง

การพัฒนาทักษะการขายเชิงกลยุทธ์ ทำให้การขายในกระบวนการต่างๆ เกิดประสิทธิผลและนำไปสู่การปิดการขายอย่างเป็นธรรมชาติ เช่น
      เทคนิคการใช้คำถามชาญฉลาด
       เทคนิคการฟังที่เข้าใจคุณลักษณะของลูกค้า
       เทคนิคการเอาชนะความคิดค้านทุกรูปแบบ
       เทคนิคการจูงใจซื้อด้วย NLP
       เทคนิคการปิดการขายโดยเปลี่ยนกรอบความคิด

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนไปฝึกฝนและพัฒนาทักษะการขาย ที่สอดคล้องกับกระบวนการขายอย่างครบถ้วน
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจเทคนิคต่างๆ ในการใช้ในกระบวนการขายอย่างถูกต้อง ช่วยให้กระตุ้นการซื้อของลูกค้าได้สอดคล้องทั้งกระบวนการขาย
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างแนวทางการขายที่เหมาะสมกับกระบวนการขายในต่ละช่วง เพื่อเลือกกลยุทธ์ที่ถูกต้องเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยำ
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้สร้างรูปแบบการขายที่เป็น Style ของตัวเองอย่างมีประสิทธิผล

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้และเข้าใจกรอบความคิด (Mindset) ของลูกค้า
       สำรวจแนวความคิด (Why Buy? V.S. Why Not Buy?)
       กระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้า (Adoption Process)
       ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ (FABV)
       การประเมิน 4Cs ของลูกค้า เพื่อนำเสนอ 4Ps
       สิ่งที่เป็นตัวกระตุ้นสัญญาณซื้อของลูกค้า (NEAR)
       Workshop : สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และการนำไปประยุกต์ใช้
หลักการสำคัญในกระบวนการขายอย่างมืออาชีพ
       การนำเสนอขายที่คุณค่า (Value Proposition)
       การค้นหาความต้องการซื้อตามคุณลักษณะของลูกค้า
       การกำหนดกลยุทธ์การขายให้สอดคล้อง
       การเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์
       การปิดการขายอย่างเหนือชั้น
       Role Playing : การพัฒนาทักษะการขายแบบต่างๆ
แนวทางการพัฒนาทักษะการขายให้เป็นธรรมชาติ
       การเตรียมตัวด้วยบทพูดสร้างพลัง
       เทคนิคการใช้คำถามชาญฉลาดและการฟังขั้นเทพ
       การใช้ทักษะการขายให้เหมาะสมกับลูกค้า (DISC)
       การนำเสนอขายให้ตอบความต้องการลูกค้า (CARES)
       Role Playing : การฝึกทักษะการขายใน Style ตัวเอง
เทคนิคการเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ
       การเข้าใจธรรมชาติของลูกค้าอย่างแท้จริง
       การเจรจาต่อรองที่คุณค่าของลูกค้า
       วิธีรับมือกับการคิดค้านทุกรูปแบบ
       การจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ
       การปิดการขายด้วยการเปลี่ยนกรอบความคิดลูกค้า
       Role Playing : การฝึกทักษะการเจรจาต่อรองและการปิดการขาย
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

ขอบเขตของหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการอบรมนักขาย
การฝึกอบรมทำให้นักขายเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งนักขายจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของนักขายที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยนักขายเองโดยทำให้นักขายมองเห็นตัวเอง และอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานขายที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ 
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดแรงจูงใจในการที่นักขายอยากจะพิชิตเป้าหมายยอดขายให้ได้ โดยสามารถกระตุ้นตัวเองให้กระตือรือร้นต่องานขายได้ เมื่อตัวเองรู้สึกท้อถอยอยู่บ่อยๆ เพราะเข้าใจว่า “การขายเป็นเกมการถูกปฏิเสธ” จึงสร้างแนวทางเพื่อเอาชนะได้ด้วยตัวเอง 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานขาย ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม