หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างกระบวนการทํางานอัตโนมัติด้วย Macro และ VBA - หลักสูตร 1 วัน

(Marco and VBA on Microsoft Excel)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การสร้างกระบวนการทํางานอัตโนมัติด้วย Macro และ VBA

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
  มาโคร (Macro) คือ เครื่องมือหนึ่งในโปรแกรม Microsoft Excel ที่ นํามาประยุกต์ใช้ในการลดเวลาในการทํางาน จากการทํางานแบบ Manual ที่มีหลายขั้นตอนและต้องทํางานนั้นเป็นประจํา ให้เป็นการทํางานแบบอัตโนมัติ รวมถึงใช้สําหรับจัดการกับข้อมูลตามที่ต้องการ โดยเริ่มต้นด้วยการสร้างกระบวนการทํางานพร้อมกับบันทึกมาโครและสั่งให้มาโครทํางานตามกระบวนการทํางานที่กําหนด โดยผู้ใช้งานสามารถแก้ไขคําสั่งที่ได้จากการบันทึกซึ่งเป็นภาษา VBA โดยการประยุกต์หรือเพิ่มเติมให้ตรงกับความต้องการ เพื่อลดเวลาในการทํางานและช่วยให้สามารถสร้างสรรค์งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  ในหลักสูตรการสร้างกระบวนการทํางานอัตโนมัติด้วยนี้ ผู้เข้าอบรมสัมมนาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานมาโครและการเขียนคําสั่งด้วยภาษา VBA พร้อมแบบฝึกหัดตลอดหลักสูตร เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถนําไปสร้างกระบวนการทํางานอัตโนมัติเพื่อลดขั้นตอนและเวลาในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจ Macro และ VBA
เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ความสามารถประยุกต์ใช้ Macro และ VBA ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้
เพื่อให้ผู้อบรมพัฒนาการทำงานแบบคีย์ Manual ไปเป็นแบบข้อมูลโชว์อัตโนมัติ (Automatic filling)

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
  Macro คืออะไร
  การเตรียมความพร้อมก่อนการใช้งานมาโคร
     อบรม สัมมนา การเรียกใช้และส่วนประกอบของ Developer Tab
     อบรม สัมมนา การกําหนดค่าให้กับ Microsoft Excel เพื่อใช้งาน Macro
     อบรม สัมมนา การกําหนด Security ในการใช้งาน Macro
  เริ่มต้นกับการสร้างกระบวนการทํางานอัตโนมัติด้วยมาโคร
     อบรม สัมมนา Recording Macro, Run Macro, Assign Macro, Absolute/ Relative Macro, Save/Edit/Delete Macro
     อบรม สัมมนา การเรียกใช้มาโครในรูปแบบต่างๆ เช่น การเรียกใช้งานผ่านปุ่ม (Button), การสร้าง Ribbon เพื่อเรียกใช้งานมาโคร
  การประยุกต์ใช้งานมาโครเพื่อสร้างกระบวนการทํางานอัตโนมัติ
     อบรม สัมมนา การใช้งานมาโครเพื่อนําเข้าข้อมูลจากภายนอก, การกําหนดรูปแบบ ตารางข้อมูล, การคํานวณแบบอัตโนมัติ, การใช้งานมาโครเพื่อสร้าง Pivot Table
  Visual Basic for Application (VBA)
     อบรม สัมมนา ทําความรู้จักกับภาษา VBA
     อบรม สัมมนา ส่วนประกอบของ Visual Basic Editor (VBE)
     อบรม สัมมนา การกําหนด ตัวแปร (Variable) และขอบเขตของตัวแปร
     อบรม สัมมนา การจัดการข้อผิดพลาด (Error & Debugging)
     อบรม สัมมนา การสร้าง Message Box สําหรับแสดงข้อความหรือการยืนยันคําสั่ง
     อบรม สัมมนา การสร้าง Input Box สําหรับการรับข้อมูล แทนการป้อนข้อมูลลงไปในเซลล์โดยตรง
  Workshop

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
อบรม สัมมนา การบรรยาย 50 %
อบรม สัมมนา เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop 30%
อบรม สัมมนา การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน 20 %

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : VBAExcelMacro

แสดงความคิดเห็น