หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างกระบวนการทํางานอัตโนมัติด้วย Macro และ VBA - หลักสูตร 1 วัน
(Marco and VBA on Microsoft Excel)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Microsoft Excel / หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างกระบวนการทํางานอัตโนมัติด้วย Macro และ VBA (Marco and VBA on Microsoft Excel)

หลักสูตรสถาบันหมวด Microsoft Excel

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
มาโคร (Macro) คือ เครื่องมือหนึ่งในโปรแกรม Microsoft Excel ที่ นํามาประยุกต์ใช้ในการลดเวลาในการทํางาน จากการทํางานแบบ Manual ที่มีหลายขั้นตอนและต้องทํางานนั้นเป็นประจํา ให้เป็นการทํางานแบบอัตโนมัติ รวมถึงใช้สําหรับจัดการกับข้อมูลตามที่ต้องการ โดยเริ่มต้นด้วยการสร้างกระบวนการทํางานพร้อมกับบันทึกมาโครและสั่งให้มาโครทํางานตามกระบวนการทํางานที่กําหนด โดยผู้ใช้งานสามารถแก้ไขคําสั่งที่ได้จากการบันทึกซึ่งเป็นภาษา VBA โดยการประยุกต์หรือเพิ่มเติมให้ตรงกับความต้องการ เพื่อลดเวลาในการทํางานและช่วยให้สามารถสร้างสรรค์งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในหลักสูตรการสร้างกระบวนการทํางานอัตโนมัติด้วยนี้ ผู้เข้าอบรมสัมมนาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานมาโครและการเขียนคําสั่งด้วยภาษา VBA พร้อมแบบฝึกหัดตลอดหลักสูตร เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถนําไปสร้างกระบวนการทํางานอัตโนมัติเพื่อลดขั้นตอนและเวลาในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจ Macro และ VBA
เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ความสามารถประยุกต์ใช้ Macro และ VBA ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้
เพื่อให้ผู้อบรมพัฒนาการทำงานแบบคีย์ Manual ไปเป็นแบบข้อมูลโชว์อัตโนมัติ (Automatic filling)

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 Macro คืออะไร
การเตรียมความพร้อมก่อนการใช้งานมาโคร
    - การเรียกใช้และส่วนประกอบของ Developer Tab
    - การกําหนดค่าให้กับ Microsoft Excel เพื่อใช้งาน Macro
    - การกําหนด Security ในการใช้งาน Macro
เริ่มต้นกับการสร้างกระบวนการทํางานอัตโนมัติด้วยมาโคร
    - Recording Macro, Run Macro, Assign Macro, Absolute/ Relative Macro, Save/Edit/Delete Macro
    - การเรียกใช้มาโครในรูปแบบต่างๆ เช่น การเรียกใช้งานผ่านปุ่ม (Button), การสร้าง Ribbon เพื่อเรียกใช้งานมาโคร
การประยุกต์ใช้งานมาโครเพื่อสร้างกระบวนการทํางานอัตโนมัติ
    - การใช้งานมาโครเพื่อนําเข้าข้อมูลจากภายนอก, การกําหนดรูปแบบ ตารางข้อมูล, การคํานวณแบบอัตโนมัติ, การใช้งานมาโครเพื่อสร้าง Pivot Table
Visual Basic for Application (VBA)
    - ทําความรู้จักกับภาษา VBA
    - ส่วนประกอบของ Visual Basic Editor (VBE)
    - การกําหนด ตัวแปร (Variable) และขอบเขตของตัวแปร
    - การจัดการข้อผิดพลาด (Error & Debugging)
    - การสร้าง Message Box สําหรับแสดงข้อความหรือการยืนยันคําสั่ง
    - การสร้าง Input Box สําหรับการรับข้อมูล แทนการป้อนข้อมูลลงไปในเซลล์โดยตรง
Workshop

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
การบรรยาย 40%
เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop 40%
การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน 20%

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม