หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างกลยุทธ์การตลาดด้วยข้อมูลเชิงนวัตกรรม - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างกลยุทธ์การตลาดด้วยข้อมูลเชิงนวัตกรรม

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

(Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
ปัจจุบันเทคโนโลยีและการสื่อสารมีความก้าวหน้าอย่างมากผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการออกแบบกลยุทธ์ต่างๆขององค์กรถึงต้องมีความรวดเร็วเพียงพอในการตอบสนองให้ทันความต้องการของผู้บริโภค
การแข่งขันในเชิงธุรกิจในปัจจุบัน มีโอกาสสูงที่ลูกค้าจะเปลี่ยนไปใช้สินค้าและบริการจากที่อื่น ๆ องค์กรต่าง ๆ พยายามจะสร้างความภักดีและความผูกพันกับลูกค้า เพื่อให้เป็นลูกค้าประจำ...ดังนั้นกลยุทธ์ในการสร้างความผูกพันกับลูกค้า (Customer Engagement) จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
การดำเนินกิจกรรมทางการตลาดที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรต้องอาศัยข้อมูลลูกค้าเก่าและข้อมูลผู้บริโภคในตลาดที่องค์กรกำลังให้ความสนใจจึงจะช่วยให้การออกแบบกิจกรรมได้ตรงตามวัตถุประสงค์
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาใช้ประโยชน์สามารถทำได้หลายช่องทางทั้งโดยบุคคลและหรือเทคโนโลยีทักษะในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายมีความสำคัญที่จะช่วยให้กลุ่มเป้าหมายยินดีให้ข้อมูลและรู้สึกมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมที่องค์กรออกแบบ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนเห็นประโยชน์ในการจัดเก็บข้อมูลผู้บริโภคหรือลูกค้าเป้าหมาย
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคและกลยุทธ์ในการปฏิบัติในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลและมีแนวคิดของการนำข้อมูลมาใช้ในสถานการณ์ต่างๆ
เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักเครื่องมือในการรวบรวม, จัดเก็บ และ นำข้อมูลมาใช้ เพื่อสร้างกิจกรรมทางการตลาดอย่างง่ายๆ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Chapter 1 :หลักการและแนวความคิดเรื่องการตลาด (Marketing Conceptual)
       ความหมายของการตลาด
       แนวทางการตลาดยุคใหม่
       การตลาดกับพฤติกรรมผู้บริโภค
       หลักการสร้างกลยุทธ์การตลาดทั่วไป
       Workshop: การสร้างกรอบความคิดด้านการตลาด (Marketing Mindset)
Charpter 2 หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับการบริหารข้อมูล
       ความแตกต่างของการใช้ข้อมูล V.S. ความรู้สึกในการตัดสินใจ
       แหล่งที่มาของข้อมูล
       การวิเคราะห์ลักษณะข้อมูลของการทำงาน
       การวิเคราะห์คุณลักษณะของบุคคลเพื่อการทำงาน
       ลักษณะของข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์
       การเรียนรู้และเข้าใจบุคลิกลักษณะของผู้บริโภค/กลุ่มเป้าหมาย
       Workshop : ออกแบบเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลของตัวเอง
Charpter 3 เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลและการนำข้อมูลมาใช้
       เทคนิคการคิดเชิงวิเคราะห์
       ทักษะสำคัญในการสร้างรูปแบบเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูล
       ทักษะ การสื่อสารนำเสนอ การตั้งคำถาม การรับฟังข้อมูลเชิงลึก
       เทคนิค DIKW เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
       เครื่องมือในการบันทึกข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล และการสร้างรายงาน (การใช้ Google Sheet , Excel)
       Workshop : ออกแบบเทคนิคการเก็บ และ การนำข้อมูลมาใช้
Charpter 4 การประยุกต์ใช้ข้อมูลกับแผนการตลาด
       การออกผลิตภัณฑ์ใหม่
       การสร้างระบบลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relation Management : CRM)
       การทำกิจกรรมการตลาด Segment
       Workshop : ประยุกต์ใช้การทำแผนการตลาดของตัวเอง
       การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางในการดำเนิน Class
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
      อบรม สัมมนา การบรรยายเนื้อหา
      อบรม สัมมนา Work shop สร้างสถานการณ์
      อบรม สัมมนา เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
      อบรม สัมมนา การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการทางการตลาด
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ


ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม