หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างกลยุทธ์การตลาดเชิงนวัตกรรม - หลักสูตร 1 วัน
(Innovation Marketing Strategy)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Sales and Marketing / หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างกลยุทธ์การตลาดเชิงนวัตกรรม (Innovation Marketing Strategy)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Sales and Marketing

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
กลยุทธ์การตลาดนอกกรอบ (Lateral Marketing) เป็นแนวทางการทำการตลาดที่ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) โดยการใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Market Segmentation) อย่างชัดเจน นำไปสู่การออกแบบกลยุทธ์การตลาดเชิงนวัตกรรม และใช้การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) ให้เข้าถึงผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิผล
การตลาดยุคดิจิทัล (Digital Marketing) เป็นการนำหลักการตลาดพื้นฐานมาประยุกต์ใช้ผ่านเทคโนโลยีที่มีความหลากหลายและเกิดประสิทธิผลในการเข้าถึงผู้บริโภคและเพิ่มยอดขายได้มากขึ้น เพราะเทคโนโลยีปัจจุบันสามารถสร้างโมเดลธุรกิจแบบ Platform Business ที่มีประสิทธิผลสูงมาก การตลาดจึงต้องเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีที่ปรับใหม่เช่นกัน
การสร้างและบริหารจัดการข้อมูลต่างๆขององค์กรให้เป็น Big Data ที่มีคุณค่าและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ จึงเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนในการทำการตลาดแบบดิจิทัล ดังนั้นการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ และการเข้าใจหลักการของ Digital Marketing จึงมีความสำคัญที่นักการตลาดยุคใหม่ต้องปรับตัววัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวความคิดเชิงนวัตกรรม สร้างกลยุทธ์การตลาดแบบใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการของการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) และสามารถใช้เป็นเครื่องมือการทำการตลาดที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้ลูกค้าเกิดความสนใจ
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าและพฤติกรรมการซื้อในเชิงของข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data) แล้วนำมาออกแบบกลยุทธ์เชิงนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางเชิงการปฏิบัติในการประยุกต์ใช้การตลาดของตัวเองสู่เทคโนโลยีใหม่ที่เข้าถึงผู้บริโภคและลูกค้าได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจคุณลักษณะของ Social Media ที่ใช้ประกอบการทำตลาดดิจิทัลและสามารถสร้างเนื้อหา ข้อมูล สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การสร้างกลยุทธ์การตลาดเชิงนวัตกรรม
       ความหมายของการตลาดนอกกรอบ (Lateral Marketing)
       การตลาดแบบดั้งเดิม V.S. การตลาดนอกกรอบ
       การใช้ Digital Marketing กับงานขายและการบริการ
       การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วย STP
       Workshop : กำหนดแนวทางกลยุทธ์การตลาดของตัวเอง
การเรียนรู้และเข้าใจการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)
       นิยาม ความหมายของ Digital Marketing
       หลักการของการทำ Digital Marketing
       ความสำคัญของ Big Data กับการตลาด
       การเข้าใจ Customer Insight ด้วย Big Data
       Workshop : สรุปการเชื่อมโยง Big Data กับ Digital Marketing
การตลาดเพื่องานขายและการบริการอย่างมืออาชีพ
       กระบวนการยอมรับและตัดสินใจซื้อของลูกค้า (Adoption Process)
       เส้นทางการขายและการบริการให้ลูกค้า (Customer Journey)
       กลยุทธ์การขายและการบริการที่ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric)
       เทคนิคการขายและการบริการให้เกิดความภักดี (Loyalty Expansion)
       Workshop : การออกแบบการตลาดให้สอดคล้องกับลูกค้า
การใช้ Big Data กับ Digital Marketing
       แนวโน้มของ Digital Marketing ในปัจจุบัน
       จุดประสงค์ของการทำ Digital Marketing
       องค์ประกอบที่สำคัญที่ทำให้ Digital Marketing สำเร็จ
       ความสัมพันธ์ของ Big Data และ Digital Marketing
       Workshop : การออกแบบกิจกรรม Digital Marketing ของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย
หัวหน้าพนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
ผู้บริหารฝ่ายขาย

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม