หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างกลยุทธ์การตลาดเชิงนวัตกรรม - หลักสูตร 1 วัน
(Innovation Marketing Strategy)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Sales and Marketing / หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างกลยุทธ์การตลาดเชิงนวัตกรรม (Innovation Marketing Strategy)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Sales and Marketing

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
กลยุทธ์การตลาดนอกกรอบ (Lateral Marketing) เป็นแนวทางการทำการตลาดที่ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) โดยการใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Market Segmentation) อย่างชัดเจน นำไปสู่การออกแบบกลยุทธ์การตลาดเชิงนวัตกรรม และใช้การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) ให้เข้าถึงผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิผล
การตลาดยุคดิจิทัล (Digital Marketing) เป็นการนำหลักการตลาดพื้นฐานมาประยุกต์ใช้ผ่านเทคโนโลยีที่มีความหลากหลายและเกิดประสิทธิผลในการเข้าถึงผู้บริโภคและเพิ่มยอดขายได้มากขึ้น เพราะเทคโนโลยีปัจจุบันสามารถสร้างโมเดลธุรกิจแบบ Platform Business ที่มีประสิทธิผลสูงมาก การตลาดจึงต้องเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีที่ปรับใหม่เช่นกัน
การสร้างและบริหารจัดการข้อมูลต่างๆขององค์กรให้เป็น Big Data ที่มีคุณค่าและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ จึงเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนในการทำการตลาดแบบดิจิทัล ดังนั้นการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ และการเข้าใจหลักการของ Digital Marketing จึงมีความสำคัญที่นักการตลาดยุคใหม่ต้องปรับตัววัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวความคิดเชิงนวัตกรรม สร้างกลยุทธ์การตลาดแบบใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการของการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) และสามารถใช้เป็นเครื่องมือการทำการตลาดที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้ลูกค้าเกิดความสนใจ
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าและพฤติกรรมการซื้อในเชิงของข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data) แล้วนำมาออกแบบกลยุทธ์เชิงนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางเชิงการปฏิบัติในการประยุกต์ใช้การตลาดของตัวเองสู่เทคโนโลยีใหม่ที่เข้าถึงผู้บริโภคและลูกค้าได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจคุณลักษณะของ Social Media ที่ใช้ประกอบการทำตลาดดิจิทัลและสามารถสร้างเนื้อหา ข้อมูล สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การสร้างกลยุทธ์การตลาดเชิงนวัตกรรม
       ความหมายของการตลาดนอกกรอบ (Lateral Marketing)
       การตลาดแบบดั้งเดิม V.S. การตลาดนอกกรอบ
       การใช้ Digital Marketing กับงานขายและการบริการ
       การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วย STP
       Workshop : กำหนดแนวทางกลยุทธ์การตลาดของตัวเอง
การเรียนรู้และเข้าใจการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)
       นิยาม ความหมายของ Digital Marketing
       หลักการของการทำ Digital Marketing
       ความสำคัญของ Big Data กับการตลาด
       การเข้าใจ Customer Insight ด้วย Big Data
       Workshop : สรุปการเชื่อมโยง Big Data กับ Digital Marketing
การตลาดเพื่องานขายและการบริการอย่างมืออาชีพ
       กระบวนการยอมรับและตัดสินใจซื้อของลูกค้า (Adoption Process)
       เส้นทางการขายและการบริการให้ลูกค้า (Customer Journey)
       กลยุทธ์การขายและการบริการที่ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric)
       เทคนิคการขายและการบริการให้เกิดความภักดี (Loyalty Expansion)
       Workshop : การออกแบบการตลาดให้สอดคล้องกับลูกค้า
การใช้ Big Data กับ Digital Marketing
       แนวโน้มของ Digital Marketing ในปัจจุบัน
       จุดประสงค์ของการทำ Digital Marketing
       องค์ประกอบที่สำคัญที่ทำให้ Digital Marketing สำเร็จ
       ความสัมพันธ์ของ Big Data และ Digital Marketing
       Workshop : การออกแบบกิจกรรม Digital Marketing ของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย
หัวหน้าพนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
ผู้บริหารฝ่ายขาย

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง