หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างกลยุทธ์งานขายด้วยการคิดเชิงออกแบบ - หลักสูตร 1 วัน
(Build Sales Strategy with Design Thinking)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / ชุดเครื่องมือ (COURSE BY TOOLING PROGRAM) / หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างกลยุทธ์งานขายด้วยการคิดเชิงออกแบบ (Build Sales Strategy with Design Thinking)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การสร้างกลยุทธ์งานขายเชิงนวัตกรรม เป็นหัวใจสำคัญในการบรรลุเป้าหมายยอดขายในสภาวะการแข่งขันในปัจจุบัน พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โลกธุรกิจที่มีความผันผวนไม่แน่นอนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หากสามารถสร้างกลยุทธ์ที่ดีและเหมาะสมกับธุรกิจและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ชัดเจนได้ ก็จะบรรลุความสำเร็จ
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Process) เป็นเครื่องมือที่ช่วยทำให้การสร้างกลยุทธ์งานขายเชิงนวัตกรรมเกิดขึ้นได้อย่างง่ายๆ และมีประสิทธิผลสูงมาก เพราะให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้า (Customer Need) เป็นสำคัญ โดยการค้นหา Pain and Gain ที่เกิดขึ้นกับลูกค้า แล้วนำมาผ่านกระบวนการสร้างกลยุทธ์ด้วยการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

กลยุทธ์งานขายที่ดี จะต้องสามารถเข้าถึงความต้องการลูกค้า โดยการใช้จุดเด่นและข้อได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์กร ในการตอบสนองลูกค้าในพื้นที่แห่งชัยชนะ (Winning Zone) เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และคู่แข่งไม่สามารถเข้ามาแข่งขันได้โดยตรง

การใช้กิจกรรมกลุ่มและกระบวนการ Design Thinking จะทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์แนวความคิดดีๆ โดยการให้ความสำคัญกับลูกค้า และกรอบความคิดเชิงนวัตกรรม จะทำให้ได้กลยุทธ์ที่สอดคล้องเหมาะสมกับองค์กรและทีมงานผู้ปฏิบัติมากที่สุด

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้กระบวนการ Design Thinking ในการสร้างกลยุทธ์งานขายแล้วสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
เพื่อให้ผู้เรียนได้ร่วมกันคิดสร้างกลยุทธ์งานขายที่สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์จริงของตัวเองได้ด้วยทีมงาน
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถนำกระบวนการ Design Thinking ที่ได้เรียนรู้ แล้วไปประยุกต์ใช้กับการสร้าง กลยุทธ์อื่นๆ ต่อไปในอนาคตได้ด้วยตัวเอง
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานในการคิดและการทำงานเป็นทีม ร่วมกันคิดกลยุทธ์งานขายของทีม
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติจริง โดยการประยุกต์ใช้เครื่องมือของ Design Thinking ได้ด้วยตัวเอง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
หลักการสำคัญที่เกี่ยวข้องในการสร้างกลยุทธ์
         สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์งานขาย
         หลักการสำคัญในการสร้างกลยุทธ์
         กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
         หลักการสำคัญของ Design Thinking 5 ขั้นตอน
         กิจกรรมกลุ่ม : การค้นหา Pain and Gain ของลูกค้า
การสร้างแนวการคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์งานขาย
         การวิเคราะห์สถานการณ์ด้วย SOAR Model
         กลยุทธ์งานขายประเภทต่างๆ
         ประเด็นสำคัญของการทำ Design Thinking ให้สำเร็จ
         เทคนิคการดำเนินการสร้างกลุ่มทำ Design Thinking
         กิจกรรมกลุ่ม : การเดินกระบวนการ Design Thinking สร้างกลยุทธ์
การสร้างกลยุทธ์งานขายเชิงนวัตกรรม
         หลักการสำคัญของการสร้างนวัตกรรม (Innovation)
         หลักการคิดนอกกรอบเชิงสร้างสรรค์ (Lateral Thinking)
         ศัตรูที่สำคัญของการคิดนอกกรอบไม่ได้
         การทำกลยุทธ์งานขายด้วยแบบจำลอง (Prototype)
         กิจกรรมกลุ่ม : นำเสนอแบบจำลองกลยุทธ์งานขาย (Prototype)
การประยุกต์การใช้กลยุทธ์งานขายให้โดนใจลูกค้า
         หลักการการนำเสนอที่ดีเข้าถึงความต้องการ
         การใช้ Design Thinking ให้กลยุทธ์เกิดประสิทธิผล
         การสร้างรูปแบบการใช้กลยุทธ์ให้ชัดเจน
         การวางแผนการลงมือปฏิบัติกับสถานการณ์จริง
         กิจกรรมกลุ่ม : การออกแบบกระบวนการใช้กลยุทธ์ (Test)
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในโปรแกรม


หลักสูตรนี้เหมาะกับ
พนักงานขาย
หัวหน้าพนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
ผู้บริหารฝ่ายขาย

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง