หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างกลยุทธ์งานขายด้วย BMC เชิงปฏิบัติการ - หลักสูตร 1 วัน
(Build Sales Strategy with BMC in Practices)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Mini Practices / หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างกลยุทธ์งานขายด้วย BMC เชิงปฏิบัติการ (Build Sales Strategy with BMC in Practices)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การสร้างกลยุทธ์งานขายและการตลาดที่สอดคล้องกับสินค้า/บริการ ขององค์กร โดยวางแผนให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าคาดหวัง (Customer Need) จะทำให้สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) ในเชิงธุรกิจได้
การเลือกใช้ Business Model Canvas ในการประเมินภาพรวมทางธุรกิจ แล้วเลือกใช้กลยุทธ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง สามารถเพิ่มยอดขายในแต่ละกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Target Segmentation) ได้ เกิดสินค้า/บริการ ที่มีความเฉพาะเจาะจงในการทำตลาดให้ตรงกลุ่มลูกค้ามากที่สุด

ปัจจุบันลูกค้าเป้าหมายใช้เทคโนโลยีในการซื้อสินค้า/บริการ ดังนั้นองค์กรต้องมีกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing Strategy) ในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคด้วยเป้าหมายให้มากที่สุด สร้างความสะดวกในการรับรู้ข่าวสาร และตัดสินใจซื้อสิ้นค้า/บริการได้อย่างง่าย เพิ่มโอกาสในการขายให้กับองค์กรมากขึ้น


วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนใช้ BMC ในการประเมินสถานะทางธุรกิจอย่างครบถ้วน แล้วเลือกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมในการดำเนินงานขายและการตลาดที่ตอบโจทย์ลูกค้าเป้าหมาย
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนในการประยุกต์ใช้เครื่องมือด้วยการตลาดประเภทต่างๆ ในการดำเนินการสร้างกลยุทธ์จนเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถนำกลยุทธ์การขายและการตลาดมานำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันสามารถนำไปใช้กับสถานการณ์ขององค์กรได้จริง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างกลยุทธ์ใหม่ๆ กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่หลากหลายได้ด้วยความมั่นใจ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย
หัวหน้าพนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
ผู้บริหารฝ่ายขาย

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม