Advance Course การสร้างกลยุทธ์ธุรกิจด้วย Business Model Canvas

(Building Business Strategy) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Advance Management and Productivity / การสร้างกลยุทธ์ธุรกิจด้วย Business Model Canvas

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การเรียนรู้และเข้าใจ “แม่แบบโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas)” สามารถทำให้กำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business Strategy) ได้สอดคล้องกับจุดประสงค์ขององค์กร เพราะทำให้เห็นภาพใหญ่อย่างครบถ้วน เหมาะสำหรับผู้มองการณ์ไกล ผู้คิดการใหญ่ และผู้ต้องการชนะในการแข่งขันทางธุรกิจ

องค์ประกอบที่สำคัญของ Business Model Canvas มี 9 เรื่องหลัก ดังนี้
      1. กลุ่มลูกค้า (Customer Segments)
      2. การเสนอคุณค่า (Value Propositions)
      3. ช่องทาง (Channels)
      4. ความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships)
      5. กระแสรายได้ (Revenue Streams)
      6. ทรัพยากรหลัก (Key Resources)
      7. กิจกรรมหลัก (Key Activities)
      8. พันธมิตรหลัก (Key Partners)
      9. โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure)
การประยุกต์ใช้ BMC กับการกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ จะทำให้ได้กลยุทธ์ที่เหมาะสมกับความต้องการขององค์กร เพราะผ่านการวิเคราะห์และประเมินด้วยแม่แบบโมเดลทางธุรกิจของตัวเองอย่างละเอียดและชัดเจน ย่อมทำให้กลยุทธ์ที่ทำไปดำเนินการบรรลุความสำเร็จได้

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจองค์ประกอบสำคัญของ Business Model Canvas เบื้องต้นได้อย่างครบถ้วน
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการประเมินธุรกิจของตัวเองด้วย แม่แบบโมเดลธุรกิจ (BMC) และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
เพื่อให้ผู้เรียนสร้างกลยุทธ์ธุรกิจที่สอดคล้อง เหมาะสมโดยการใช้ BMC ในการประเมินและวิเคราะห์จนได้กลยุทธ์ที่ดี
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมเชิงปฏิบัติการตลอดทั้งหลักสูตร จนเกิดความเข้าใจได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ BMC กับเหตุการณ์ต่างๆ ของตัวเองได้ด้วยตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้และเข้าใจแม่แบบโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas)
       หลักการของโมเดลธุรกิจ
       จุดประสงค์ของการสร้างโมเดลธุรกิจ
       องค์ประกอบที่สำคัญของ Business Model Canvas (BMC)
       หัวใจสำคัญของ BMC สู่กลยุทธ์ทางธุรกิจ
       Workshop : สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จาก BMC เบื้องต้น
การใช้ Business Model Canvas ประเมินธุรกิจของตัวเอง
       นิยามความหมายของ BMC เชิงลึก
       องค์ประกอบสำคัญทั้ง 9
       เทคนิคการออกแบบธุรกิจใหม่ด้วย BMC
       กระบวนการเบื้องต้นในการออกแบบโมเดลธุรกิจ
       Workshop : การออกแบบโมเดลธุรกิจใหม่ของตัวเอง
การเรียนรู้และเข้าใจกลยุทธ์ในรูปแบบต่างๆ
       กลยุทธ์ SO (Strength & Opportunity)
       กลยุทธ์ Long Tail
       กลยุทธ์ Blue Ocean
       กลยุทธ์สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
       Workshop : กำหนดกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับโมเดลธุรกิจ
การประยุกต์ใช้ BMC กับลักษณะงานต่างๆ
       การเพิ่มยอดขายในตลาดใหม่
       การผลักดันผลิตภัณฑ์ใหม่
       การค้นหากลยุทธ์สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
       ประโยชน์ของการใช้ BMC ในการสร้างโมเดลธุรกิจ
       Workshop : กำหนดการวิเคราะห์ BMC กับลักษณะงานของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
ขบวนการ (Process) ในการฝึกอบรม

ใช้หลักการ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)
หมายเหตุ : ผู้ใหญ่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในอดีตของตัวเอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะอยู่ภายในจิตใต้สำนึก ผ่านการแสดงด้วยวงจรพฤติกรรม หากต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงต้องทำให้ผู้เรียนยินดี ที่จะปรับเปลี่ยนความคิด ของตัวเอง ใหม่ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทำแบบใหม่)

การใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึกอบรม
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเอง ผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

แก่นสำคัญของการฝึกอบรมในรูปแบบ Group Coaching
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเอง และยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

" การบอกให้ฟัง กับ กระตุ้นให้คิด อย่างไหนดีกว่ากัน ? "
" ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ามีวิธีการของตัวเองอย่างไร ? "
แบบไหนจำได้มากกว่ากัน

แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)
อธิบาย กระตุ้นให้คิด ถามให้ประยุกต์ใช้ จูงใจให้มี Commitment
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสำคัญ
เปิดโอกาสให้สำรวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
ฝึกให้จับประเด็นสำคัญที่อยู่ในสไลด์ (Slide) ได้ด้วยตัวเอง
ทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู้ ไม่ได้บังคับ

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
สร้าง Commitment ในสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ
พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้ทันที
สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่านกรณีศึกษา
กรณีศึกษา ก็เหมือนกับเหตุการณ์จริงที่ผู้เรียนต้องเผชิญ หากมีการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ประยุกต์กับกรณีศึกษา ก็เสมือนหนึ่งให้พิสูจน์หลักการและวิธีการใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้กับกรณีศึกษา จะทำให้เข้าใจเนื้อหาและวิธีการใช้ได้อย่างแม่นยำ
การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) สร้างความสนุกสนานได้แง่คิดผ่านเหตุการณ์คล้ายสถานการณ์จริง ทำให้เมื่อเจอสถานการณ์จริงหลังการฝึกอบรมแล้ว ผู้เรียนก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ทันที

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
ผู้เรียนควรมีความตั้งใจในการนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ด้วยตัวเอง
การพัฒนาตัวเองควรปฏิบัติบ่อยๆ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Coaching จะทำให้ผู้เรียนอยากนำสิ่งที่รู้ไปใช้จริง
การบ้านเป็นสิ่งที่ผู้เรียนยินดีที่จะกำหนดด้วยตัวเอง
ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ผู้เรียนนำไปปฏิบัติจริง

    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Business Strategyกลยุทธ์ธุรกิจBusiness Model Canvas

แสดงความคิดเห็น