หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างกลยุทธ์ธุรกิจด้วย Business Model Canvas - หลักสูตร 1 วัน
(Building Business Strategy)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างกลยุทธ์ธุรกิจด้วย Business Model Canvas (Building Business Strategy)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การเรียนรู้และเข้าใจ “แม่แบบโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas)” สามารถทำให้กำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business Strategy) ได้สอดคล้องกับจุดประสงค์ขององค์กร เพราะทำให้เห็นภาพใหญ่อย่างครบถ้วน เหมาะสำหรับผู้มองการณ์ไกล ผู้คิดการใหญ่ และผู้ต้องการชนะในการแข่งขันทางธุรกิจ

องค์ประกอบที่สำคัญของ Business Model Canvas มี 9 เรื่องหลัก ดังนี้
      1. กลุ่มลูกค้า (Customer Segments)
      2. การเสนอคุณค่า (Value Propositions)
      3. ช่องทาง (Channels)
      4. ความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships)
      5. กระแสรายได้ (Revenue Streams)
      6. ทรัพยากรหลัก (Key Resources)
      7. กิจกรรมหลัก (Key Activities)
      8. พันธมิตรหลัก (Key Partners)
      9. โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure)
การประยุกต์ใช้ BMC กับการกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ จะทำให้ได้กลยุทธ์ที่เหมาะสมกับความต้องการขององค์กร เพราะผ่านการวิเคราะห์และประเมินด้วยแม่แบบโมเดลทางธุรกิจของตัวเองอย่างละเอียดและชัดเจน ย่อมทำให้กลยุทธ์ที่ทำไปดำเนินการบรรลุความสำเร็จได้

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจองค์ประกอบสำคัญของ Business Model Canvas เบื้องต้นได้อย่างครบถ้วน
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการประเมินธุรกิจของตัวเองด้วย แม่แบบโมเดลธุรกิจ (BMC) และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
เพื่อให้ผู้เรียนสร้างกลยุทธ์ธุรกิจที่สอดคล้อง เหมาะสมโดยการใช้ BMC ในการประเมินและวิเคราะห์จนได้กลยุทธ์ที่ดี
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมเชิงปฏิบัติการตลอดทั้งหลักสูตร จนเกิดความเข้าใจได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ BMC กับเหตุการณ์ต่างๆ ของตัวเองได้ด้วยตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้และเข้าใจแม่แบบโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas)
       หลักการของโมเดลธุรกิจ
       จุดประสงค์ของการสร้างโมเดลธุรกิจ
       องค์ประกอบที่สำคัญของ Business Model Canvas (BMC)
       หัวใจสำคัญของ BMC สู่กลยุทธ์ทางธุรกิจ
       Workshop : สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จาก BMC เบื้องต้น
การใช้ Business Model Canvas ประเมินธุรกิจของตัวเอง
       นิยามความหมายของ BMC เชิงลึก
       องค์ประกอบสำคัญทั้ง 9
       เทคนิคการออกแบบธุรกิจใหม่ด้วย BMC
       กระบวนการเบื้องต้นในการออกแบบโมเดลธุรกิจ
       Workshop : การออกแบบโมเดลธุรกิจใหม่ของตัวเอง
การเรียนรู้และเข้าใจกลยุทธ์ในรูปแบบต่างๆ
       กลยุทธ์ SO (Strength & Opportunity)
       กลยุทธ์ Long Tail
       กลยุทธ์ Blue Ocean
       กลยุทธ์สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
       Workshop : กำหนดกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับโมเดลธุรกิจ
การประยุกต์ใช้ BMC กับลักษณะงานต่างๆ
       การเพิ่มยอดขายในตลาดใหม่
       การผลักดันผลิตภัณฑ์ใหม่
       การค้นหากลยุทธ์สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
       ประโยชน์ของการใช้ BMC ในการสร้างโมเดลธุรกิจ
       Workshop : กำหนดการวิเคราะห์ BMC กับลักษณะงานของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

โมเดลธุรกิจแบบ Business Model Canvas มีรูปแบบอย่างไร?

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร