หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างกลยุทธ์เพิ่มยอดขายด้วย Business Model Canvas - หลักสูตร 1 วัน
(Building Up-Selling & Cross Selling Strategy)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Sales and Marketing / หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างกลยุทธ์เพิ่มยอดขายด้วย Business Model Canvas (Building Up-Selling & Cross Selling Strategy)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Sales and Marketing

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การเลือกใช้เครื่องมือ “แม่แบบโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas)” ในการสร้างกลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย เป็นเทคนิคหนึ่งที่องค์กรงานขายนำมาประยุกต์ใช้กันอย่างแพร่หลาย เพราะแม่แบบโมเดลธุรกิจ ทำให้มองเห็นภาพรวมที่เป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันยอดขายให้เพิ่มมากขึ้นได้อย่างง่าย
การเรียนรู้ Business Model Canvas และการใช้สำหรับการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Market Segmentation) และค้นหาคุณค่าที่นำเสนอให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า (Value Proposition) จะทำให้ได้กลยุทธ์ที่เหมาะสม สามารถมองเห็นภาพรวมขององค์ประกอบที่สำคัญได้อย่างครบถ้วน ทำให้เตรียมความพร้อมในการผลักดันกลยุทธ์การเพิ่มยอดขายได้อย่างมีประสิทธิผล

องค์ประกอบที่สำคัญของ Business Model Canvas มี 9 เรื่องหลัก ดังนี้
      1. กลุ่มลูกค้า (Customer Segments)
      2. การเสนอคุณค่า (Value Propositions)
      3. ช่องทาง (Channels)
      4. ความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships)
      5. กระแสรายได้ (Revenue Streams)
      6. ทรัพยากรหลัก (Key Resources)
      7. กิจกรรมหลัก (Key Activities)
      8. พันธมิตรหลัก (Key Partners)
      9. โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure)

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเครื่องมือในการสร้างกลยุทธ์เพิ่มยอดขายด้วยตัวเอง จากการใช้ BMC เป็นต้นแบบการสร้างกลยุทธ์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และประยุกต์ใช้ BMC กับการสร้างกลยุทธ์งานขายผ่านการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน ทำให้ได้แนวทางที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
เพื่อทำให้ผู้เรียนขยายกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) ในการพัฒนากลยุทธ์ของตัวเอง พิชิตเป้าหมายยอดขายได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนแนวทางการสร้างกลยุทธ์งานขาย และนำไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงๆ ของตัวเองได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้และเข้าใจแม่แบบโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas)
       องค์ประกอบที่สำคัญของ Business Model Canvas (BMC)
       หัวใจสำคัญของ BMC สู่กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย
       เทคนิคการใช้ BMC วิเคราะห์ Value Proposition
       การเรียนรู้และเข้าใจองค์ประกอบสำคัญทั้ง 9 เรื่อง
       Workshop : การประเมินองค์ประกอบสำคัญของงานขายด้วย BMC
การเรียนรู้และเข้าใจกลยุทธ์ในรูปแบบต่างๆ
       กลยุทธ์ SO (Strength & Opportunity)
       การสร้างกลยุทธ์แบบหางยาว (Long Tail)
       การสร้างกลยุทธ์น่านน้ำสีคราม (Blue Ocean)
       การสร้างกลยุทธ์การได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage)
       Workshop : กำหนดกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับการเพิ่มยอดขาย
การสร้างกลยุทธ์เพิ่มยอดขายด้วย Business Model Canvas
       การนิยามตลาดหัวหาดให้ชัดเจน (Market Segmentation)
       การสร้าง Value Proposition ที่สอดคล้องกับตลาด Variable
       การคัดเลือกสินค้า/บริการที่สอดคล้องกับตลาด
       การสร้างองค์ประกอบสำคัญที่เกี่ยวข้องด้วย 9 Box
       Workshop : การใช้ BMC สร้างกลยุทธ์ที่เหมาะสม
การสร้างแผนกลยุทธ์เพิ่มยอดขายอย่างมีคุณภาพ
       หลักการสร้างแผนกลยุทธ์ที่ดี
       การเตรียมความพร้อมในการผลักดันกลยุทธ์
       การประยุกต์ใช้ BMC ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่สำคัญ
       การกำหนดแผนกลยุทธ์เชิงปฏิบัติการจริง
       Workshop : การสร้างแผนกลยุทธ์เพิ่มยอดขายของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย
หัวหน้าพนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
ผู้บริหารฝ่ายขาย

โมเดลธุรกิจแบบ Business Model Canvas มีรูปแบบอย่างไร?


ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม