หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ - หลักสูตร 1 วัน
(Build Strategy & Strategic Planning)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ (Build Strategy & Strategic Planning)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
 การสร้างแผนกลยุทธ์ที่ดี เริ่มต้นที่เรื่องสำคัญขององค์กร และแปลงเป็นนโยบาย เพื่อสร้างกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย


การวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นขององค์กรได้อย่างชัดเจน (SWOT Analysis) สามารถประเมินสถานการณ์แล้วสร้างกลยุทธ์ ทำให้เลือกใช้ได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมกับเป้าหมายที่ต้องการ

การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันด้าน 5 Forces Model ทำให้สามารถสร้างกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องในการเป็นผู้นำตลาด (Market Leader) ได้
        - Product Leadership
        - Operation Excellence
        - Customer Intimacy


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในการสร้างกลยุทธ์ที่เหมาะสมและมีแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่กำหนดไว้
เพื่อให้ผู้เรียนวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน แล้วนำมาสร้างเป็นกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานได้ทันที
เพื่อให้ผู้เรียนได้ดำเนินการกิจกรรมกลุ่มในการประเมินสถานการณ์ปัจจุบันขององค์กรพร้อมร่วมแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแผนงานเชิงกลยุทธ์ที่นำไปสู่การปฏิบัติจริงได้ด้วยตัวเอง สามารถประยุกต์ใช้ในการสร้างแผนงานอื่นๆในอนาคตได้

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
 หลักการสำคัญของการสร้างแผนกลยุทธ์
      สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างแผนกลยุทธ์
      ความหมายของกลยุทธ์ (Strategy)
      กลยุทธ์ในแบบต่างๆ
      การสร้างแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning)
      กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์
      Workshop : กำหนดแผนกลยุทธ์เชิงปฏิบัติการ
เทคนิคการสร้างกลยุทธ์ด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)
      หัวใจสำคัญของกลยุทธ์ซุนวู
      กลยุทธ์ SO (จุดแข็ง-โอกาส)
      กลยุทธ์ ST (จุดแข็ง-อุปสรรค)
      กลยุทธ์ WO (จุดอ่อน-โอกาส)
      กลยุทธ์ WT (จุดอ่อน-อุปสรรค)
      กิจกรรม : การวิเคราะห์ SWOT และสร้างกลยุทธ์
เทคนิคการสร้างกลยุทธ์ให้เป็นผู้นำตลาด (Market Leader)
      ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ (Product Leadership)
      สร้างวินัยการปฏิบัติงานอย่างดีเลิศ (Operation Excellence)
      การใกล้ชิดกับลูกค้าให้เกิดความภักดี (Customer Intimacy)
      การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน (5 Forces Model)
      กิจกรรม : สร้างกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับองค์กร
การบริหารงานตามแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
      การบริหารนโยบายเชิงสร้างสรรค์
      การตั้งเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (SMART Goal)
      เทคนิคการทำงานให้ได้แผนที่ดี (Draw See Think)
      หลักแห่งความจริง 3 ประการ (San-Gen-Shugi)
      แผนปฏิบัติงาน (Action plan)
      Workshop : ออกแบบแนวทางการบริหารงานตามแผนเชิงกลยุทธ์
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม