หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างการตลาดดิจิทัลด้วยโมเดลธุรกิจ - หลักสูตร 1 วัน
(Create Digital Marketing with Business Model Canvas)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Digital Technology / หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างการตลาดดิจิทัลด้วยโมเดลธุรกิจ (Create Digital Marketing with Business Model Canvas)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Digital Technology

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) กับธุรกิจยุคใหม่ ที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเลือกใช้เทคโนโลยีในการเข้าถึงสินค้า/บริการ ที่นำเสนอบน Online มากถึง 80% ทำให้องค์กรธุรกิจต้องปรับตัวที่จะใช้การตลาดดิจิทัลเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแทนที่การตลาดแบบเดิมๆ


การใช้โมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas) ในการสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลจะทำให้เกิดประสิทธิผลสูงในการเข้าถึงลูกค้าและสอดคล้องกับธุรกิจขององค์กร มองเห็นปัจจัยที่สำคัญ (9 Boxes) ได้อย่างครบถ้วน สามารถเลือกใช้และพัฒนาปัจจัยต่างๆในโมเดลธุรกิจได้อย่างชัดเจน ส่งผลให้ได้กลยุทธ์ที่ดีและสอดคล้องกับธุรกิจจริงๆการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆของ BMC อย่างละเอียด พร้อมเชื่อมโยงปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้ง 9 เรื่องให้ครบถ้วน ก็จะทำให้สามารถสร้างกลยุทธ์การตลาดแบบแม่เหล็ก (Inbound Marketing) ดึงจุดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเข้าใช้ สินค้าและบริการขององค์กรได้อย่างแม่นยำ เกิดพลังในการเปลี่ยนแปลงและทันกับโลกยุคดิจิทัลในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลที่เหมาะสมกับธุรกิจขององค์กรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจโมเดลธุรกิจ (BMC) อย่างละเอียดและครบถ้วนจนสามารถนำไปประเมินปัจจัยสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการตลาดดิจิทัลได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถออกแบบการตลาดธุรกิจขององค์กร ผ่านกิจกรรมกลุ่มระดมสมองผ่านปัจจัยสำคัญของ BMC จนเกิดเป็นกลยุทธ์การตลาดขึ้นมา
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางปฏิบัติ และสามารถสร้างการตลาดของตัวเองและประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงของตัวเองได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการการตลาดดิจิทัลกับธุรกิจยุคใหม่
       ความหมายของการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)
       การประเมิน STP ด้วย FAB ให้สอดคล้องกัน
       หลักการตลาดในรูปแบบต่างๆ
       การสร้างกรอบความคิดการตลาดดิจิทัลให้ธุรกิจ
       Workshop : สรุปแนวความคิดการตลาดดิจิทัลของตัวเอง
การออกแบบกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลกับลูกค้าเป้าหมาย
       องค์ประกอบของโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas)
       กลุ่มลูกค้าคาดหวัง (Customer Segments)
       คุณค่าที่ตอบสนองความต้องการ (Value Propositions)
       ช่องทางเข้าถึงกลุ่มลูกค้า (Channels)
       การสร้างความสัมพันธ์ (Customer Relationship)
       กิจกรรมกลุ่ม : การออกแบบการตลาดดิจิทัล
การประเมินปัจจัยสำคัญที่สอดคล้องกับการตลาดดิจิทัล
       กระแสรายได้ (Revenue Streams)
       ทรัพยากรหลัก (Key Resources)
       กิจกรรมหลัก (Key Activities)
       พันธมิตรหลัก (Key Partners)
       โครงสร้างต้นทุน (Cost Structures)
       กิจกรรมกลุ่ม : การออกแบบปัจจัยหลักที่สำคัญ
การสร้างการตลาดดิจิทัลในรูปแบบตลาดแม่เหล็ก (Inbound)
       การตลาดแบบ Outbound V.S. Inbound แบบไหนเหมาะสม
       ความหมายของการตลาดแม่เหล็ก (Inbound Marketing)
       กรอบของการทำตลาดแม่เหล็ก (Inbound Marketing Framework)
       การสร้างกลยุทธ์การตลาดแม่เหล็ก (Inbound Marketing Strategy)
       กิจกรรมกลุ่ม : การออกแบบกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร


6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ