หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างการตลาดดิจิทัลด้วยโมเดลธุรกิจ - หลักสูตร 1 วัน
(Create Digital Marketing with Business Model Canvas)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Digital Technology / หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างการตลาดดิจิทัลด้วยโมเดลธุรกิจ (Create Digital Marketing with Business Model Canvas)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Digital Technology

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) กับธุรกิจยุคใหม่ ที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเลือกใช้เทคโนโลยีในการเข้าถึงสินค้า/บริการ ที่นำเสนอบน Online มากถึง 80% ทำให้องค์กรธุรกิจต้องปรับตัวที่จะใช้การตลาดดิจิทัลเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแทนที่การตลาดแบบเดิมๆ


การใช้โมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas) ในการสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลจะทำให้เกิดประสิทธิผลสูงในการเข้าถึงลูกค้าและสอดคล้องกับธุรกิจขององค์กร มองเห็นปัจจัยที่สำคัญ (9 Boxes) ได้อย่างครบถ้วน สามารถเลือกใช้และพัฒนาปัจจัยต่างๆในโมเดลธุรกิจได้อย่างชัดเจน ส่งผลให้ได้กลยุทธ์ที่ดีและสอดคล้องกับธุรกิจจริงๆการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆของ BMC อย่างละเอียด พร้อมเชื่อมโยงปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้ง 9 เรื่องให้ครบถ้วน ก็จะทำให้สามารถสร้างกลยุทธ์การตลาดแบบแม่เหล็ก (Inbound Marketing) ดึงจุดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเข้าใช้ สินค้าและบริการขององค์กรได้อย่างแม่นยำ เกิดพลังในการเปลี่ยนแปลงและทันกับโลกยุคดิจิทัลในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลที่เหมาะสมกับธุรกิจขององค์กรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจโมเดลธุรกิจ (BMC) อย่างละเอียดและครบถ้วนจนสามารถนำไปประเมินปัจจัยสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการตลาดดิจิทัลได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถออกแบบการตลาดธุรกิจขององค์กร ผ่านกิจกรรมกลุ่มระดมสมองผ่านปัจจัยสำคัญของ BMC จนเกิดเป็นกลยุทธ์การตลาดขึ้นมา
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางปฏิบัติ และสามารถสร้างการตลาดของตัวเองและประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงของตัวเองได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการการตลาดดิจิทัลกับธุรกิจยุคใหม่
       ความหมายของการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)
       การประเมิน STP ด้วย FAB ให้สอดคล้องกัน
       หลักการตลาดในรูปแบบต่างๆ
       การสร้างกรอบความคิดการตลาดดิจิทัลให้ธุรกิจ
       Workshop : สรุปแนวความคิดการตลาดดิจิทัลของตัวเอง
การออกแบบกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลกับลูกค้าเป้าหมาย
       องค์ประกอบของโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas)
       กลุ่มลูกค้าคาดหวัง (Customer Segments)
       คุณค่าที่ตอบสนองความต้องการ (Value Propositions)
       ช่องทางเข้าถึงกลุ่มลูกค้า (Channels)
       การสร้างความสัมพันธ์ (Customer Relationship)
       กิจกรรมกลุ่ม : การออกแบบการตลาดดิจิทัล
การประเมินปัจจัยสำคัญที่สอดคล้องกับการตลาดดิจิทัล
       กระแสรายได้ (Revenue Streams)
       ทรัพยากรหลัก (Key Resources)
       กิจกรรมหลัก (Key Activities)
       พันธมิตรหลัก (Key Partners)
       โครงสร้างต้นทุน (Cost Structures)
       กิจกรรมกลุ่ม : การออกแบบปัจจัยหลักที่สำคัญ
การสร้างการตลาดดิจิทัลในรูปแบบตลาดแม่เหล็ก (Inbound)
       การตลาดแบบ Outbound V.S. Inbound แบบไหนเหมาะสม
       ความหมายของการตลาดแม่เหล็ก (Inbound Marketing)
       กรอบของการทำตลาดแม่เหล็ก (Inbound Marketing Framework)
       การสร้างกลยุทธ์การตลาดแม่เหล็ก (Inbound Marketing Strategy)
       กิจกรรมกลุ่ม : การออกแบบกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร


ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร