หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างกิจกรรมพัฒนาทีมสำหรับหัวหน้างาน - หลักสูตร 1 วัน
(Build Activity-Base Learning for Supervisor)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Leadership / หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างกิจกรรมพัฒนาทีมสำหรับหัวหน้างาน (Build Activity-Base Learning for Supervisor)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Leadership

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ (Activity-Base Learning) ที่หัวหน้างานสามารถนำไปใช้พัฒนาทีมงาน โดยการเปิดโอกาสให้ทีมงานได้แสดงศักยภาพและคุณค่าของตัวเอง สะท้อนสมรรถนะ (Competency) ด้านต่างๆได้เป็นอย่างดี ช่วยให้หัวหน้างานมองเห็นช่องว่างของสมรรถนะที่สำคัญ (Competency Gap) นำไปสู่การวางแผนและพัฒนาทีมงานต่อไป
กิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสมรรถนะ (Competency Activity-Base) ที่ถูกออกแบบโดยหัวหน้างาน และนำไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ เป็นการเสริมเทคนิคการสอนงานเพิ่มเติมได้อย่างมีประสิทธิผล เช่น...
     - การประชุมตอนเช้า (Morning Meeting)
     - การประชุมแก้ปัญหา (Problem Solving & Decision Making)
     - การจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
     - การระดมสมองสร้างความคิดใหม่ๆ (Creative Thinking)
เทคนิคที่ใช้ในการพัฒนาทีมงานด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น...
     - การสร้างเรื่องเล่าให้โดนใจ (Storytelling)
     - การโค้ชด้วยเรื่องเล่า (Metaphor)
     - การวิเคราะห์กรณีศึกษา (Case Study)
     - การสัมภาษณ์เพื่อการประเมิน (Assessment)

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะตัวเองด้วยกิจกรรมต่างๆ จนเกิดความเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการนำไปใช้พัฒนาทีมงาน
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางและเทคนิคในการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนเทคนิคต่างๆด้วยตัวเอง จนเกิดความมั่นใจเชิงปฏิบัติ สามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับเหตุการณ์ต่างๆ
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปรับปรุงกิจกรรมของตัวเอง ผ่านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมกับผู้เรียนซึ่งกันและกัน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม

 การสร้างกิจกรรมด้านการเล่าเรื่องให้โดนใจ (Storytelling Activity)
    อบรม สัมมนา หลักการสำคัญของการสร้างเรื่องเล่า (Build Story)
    อบรม สัมมนา เทคนิคการออกแบบเรื่องเล่าเบื้องต้น
    อบรม สัมมนา เทคนิคการเล่าเรื่องให้ผู้ฟังคิดตาม
    อบรม สัมมนา การประยุกต์ใช้กับการประชุม (Meeting)
    อบรม สัมมนา Role Playing : การเล่าเรื่องให้โดนใจ (Storytelling)
การสร้างเรื่องเล่าสำหรับประกอบการโค้ช (Metaphor)
    อบรม สัมมนา แหล่งที่มาของเรื่องเล่า (Metaphor)
    อบรม สัมมนา จุดประสงค์ของการใช้เรื่องเล่าประกอบการโค้ช
    อบรม สัมมนา เทคนิคการโค้ชด้วยเรื่องเล่าดึงคุณค่าของบุคคล
    อบรม สัมมนา การประยุกต์ใช้เปลี่ยนมุมมองทางความคิด (Reframing)
    อบรม สัมมนา Role Playing : ดำเนินการโค้ชด้วยเรื่องเล่า
การสร้างกรณีศึกษาสำหรับฝึกฝนการคิดเชิงวิเคราะห์ (Case Study)
    อบรม สัมมนา การเขียนกรณีศึกษาในรูปแบบต่างๆ
    อบรม สัมมนา หลักการสำคัญของการใช้กรณีศึกษา
    อบรม สัมมนา เทคนิคการวิเคราะห์กรณีศึกษา
    อบรม สัมมนา การประยุกต์ใช้เป็นเหตุการณ์เสมือนจริงสำหรับฝึกฝน
    อบรม สัมมนา กิจกรรม : การใช้กรณีศึกษาสำหรับการวิเคราะห์
การประเมินคุณลักษณะของบุคคลด้วยการสัมภาษณ์ (Interview)
    อบรม สัมมนา หลักการสัมภาษณ์คุณค่าและแนวความคิด
    อบรม สัมมนา เทคนิคการสร้าง Conceptual สะท้อนคุณลักษณะ
    อบรม สัมมนา เทคนิคการประเมินคุณลักษณะของบุคคล
    อบรม สัมมนา การประยุกต์ใช้กับการประเมินความสามารถ
    อบรม สัมมนา Role Playing : การประเมินคุณลักษณะของบุคคล
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง