หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างความผูกพันของพนักงานอย่างเป็นระบบ - หลักสูตร 1 วัน
(Drive To Employee Engagement Step by Step)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างความผูกพันของพนักงานอย่างเป็นระบบ (Drive To Employee Engagement Step by Step)

อ. พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

(วิทยากร อาจารย์ และที่ปรึกษาด้านบริหารทรัพยากรบุคคล)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   ปัจจุบันเรื่องการสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร เป็นที่ยอมรับและพูดถึงอย่างมาก ทั้งนี้เนื่องจากเป็นแนวคิดที่เชื่อว่าหากพนักงานในองค์กรมีความผูกพันต่อองค์กรสูง แล้วจะส่งผลต่อการดำเนินการภาพรวมขององค์กร เพราะถ้าพนักงานมีความรู้สึกผูกพันกับองค์กรแล้ว ก็จะพร้อมทุ่มเทแรงกายแรงใจ เพื่อสร้างผลงานที่ดีเยี่ยมให้กับองค์กร แต่การสร้างความผูกพันของพนักงานนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรไปพร้อม ๆ กัน ตลอดจนการสื่อสารภายในที่มีประสิทธิภาพ หากดำเนินการโดยขาดความรอบคอบแล้ว สิ่งที่ตามมาคือแรงต่อต้าน และการกระทบต่อขวัญกำลังใจและผลผลิตของพนักงาน ดังนั้น การกำหนดกลยุทธ์และดำเนินการอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอน ย่อมลดความเสี่ยงดังกล่าวได้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ การสร้างความผูกพันของพนักงาน 
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบแนวทางและหลักการวิเคราะห์ระดับความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร 
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยเครื่องมือการสร้างความผูกพันต่อองค์กร 
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างความผูกพันพนักงานได้อย่างเป็น ระบบ
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการ และแนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการขาดความพึงพอใจในงาน และความผูกพันของพนักงาน 
ผลของความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร
ผู้ที่มีบทบาทต่อการสร้างความผูกพันของพนักงานภายในองค์กร 

       บทบาทขององค์กร
       บทบาทของหัวหน้างาน 
       บทบาทของฝ่าย HR 

เครื่องมือในการสร้างความผูกพันของพนักงาน
บันไดสู่การสร้างความผูกพันของพนักงานภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ 

       การวัดและประเมินความความผูกพันของพนักงาน 
       การเริ่มสร้างความผูกพันของพนักงานตั้งแต่การสรรหาคนเข้ามาสู่องค์กร
       กระบวนการสร้างความผูกพัน จาก Satisfaction Loyalty Commitment สู่ Engagement

การวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำ Action Plan การสร้างความผูกพันของพนักงานอย่างเป็นระบบ จาก Satisfaction นำไปสู่ Engagement
กลยุทธ์การสร้างความผูกพันภายใต้ความหลากหลายในองค์กร 
       การพัฒนา 360 องศา เพื่อสร้างให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์กร 
       การบริหารความเปลี่ยนแปลงและการสื่อสารภายใน เครื่องมือสำคัญต่อการสร้างความผูกพัน 

หลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการสร้างความผูกพันของพนักงาน

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา

 Workshop : การวิเคราะห์ปัญหาและจัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) การสร้างความผูกพัน 
 กรณีศึกษา : การสร้างความผูกพันของพนักงาน

แนวทางการฝึกอบรม
การบรรยายอย่างมีส่วนร่วม (Participative Techniques) 
อภิปรายกลุ่ม 
กรณีศึกษา (Case Study) และ Workshop

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม