หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างความผูกพัน เพื่อการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ - หลักสูตร 1 วัน
(Effective Engagement Team)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างความผูกพัน เพื่อการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Engagement Team)

ดร.พลกฤต โสลาพากุล

(วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
          ในความหมายของคำว่า Effective Engagement Team คือ การสร้างความพึงพอใจ การสร้างความจงรักภักดีในการทำงานเป็นทีม เพราะหากทีมงานปราศจากการยอมรับ ต่างคนต่างทำงานโดยไม่ให้ความสำคัญต่อทีม เน้นเพียงแต่เป้าหมายของงานอย่างเดียวก็ยากที่จะสำเร็จ ดังนั้นการสร้างทีมงานให้ทำงานด้วยความจงรักภักดี ต้องอาศัยการมือส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจ การสร้างความเข้าใจ สร้างความไว้วางใจ เชื่อใจโดยปัจจัยหลักที่สำคัญคือหัวหน้าทีมจะต้องสร้าง Trust เพื่อให้ทีมเกิดความผูกพันต่อทีมเอง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้การสร้างพึงพอใจในเนื้องาน ความผูกพันต่อการทำงานร่วมกันเป็นทีม
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมปรับปรุงกระบวนการทำงานเป็นทีม การภักดี (Loyalty) และสร้างการตระหนักรู้ (Awareness) เพื่อยกระดับการสร้างความผูกพัน เพื่อการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ความหมายของทีมที่มีประสิทธิภาพ
Check in Emotion ก่อน Start
Workshop 1 : สร้างทีมทีดีก่อน Start
Rapport Teambuilding
5 เทคนิคในการสร้างความผูกพันความเป็นทีม
       ผู้นำทีมริเริ่มสร้าง Trust
       การสร้างความผูกพันด้วยพฤติกรรมใหม่
       การรับฟัง และการมีส่วนร่วม
       การสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ปลอดภัยในการทำงาน ไว้ใจ อยู่รอด ต่อยอด สุดยอด
       การให้รางวัล Reward
Workshop 2 : กิจกรรมสร้างความผูกพันของทีม (กรณีศึกษา)
เป้าหมายหมายกับและความสำคัญของทีม
การออกแบบงานร่วมกันด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
Workshop 3: กิจกรรมการฟังด้วยกระบวนการโค้ชชิ่ง เพื่อค้นหาเป้าหมายของทีม
Workshop 4: รูปแบบการพัฒนาทีมให้เกิด Engagement
สรุปการเรียนรู้

รูปแบบการการอบรม
 การบรรยาย Coaching Brainstorming การนำเสนอ

เครื่องมือการสอน
หัวหน้างาน หรือผู้ที่สนใจ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม