หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างความภักดีของลูกค้าให้ผูกพันองค์กร - หลักสูตร 1 วัน

(Customer Loyalty & Engagement)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Softskill / การสร้างความภักดีของลูกค้าให้ผูกพันองค์กร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การแข่งขันในเชิงธุรกิจในปัจจุบัน มีโอกาสสูงที่ลูกค้าจะเปลี่ยนไปใช้สินค้าและบริการจากที่อื่น ๆ องค์กรต่าง ๆ พยายามจะสร้างความภักดีและความผูกพันกับลูกค้า เพื่อให้เป็นลูกค้าประจำ ดังนั้นกลยุทธ์ในการสร้างความผูกพันกับลูกค้า (Customer Engagement) จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
องค์ประกอบที่สำคัญในการสร้างความผูกพันกับลูกค้า มีดังนี้

การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก (Proactive Working Mindset) เป็นการพัฒนาแนวความคิดในการทำงาน เพื่อทำให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าอย่างแท้จริง ทำให้องค์กรได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพราะให้ความสำคัญที่ความต้องการของลูกค้า จึงสามารถสร้างความผูกพันกับลูกค้าได้ 
การรับฟังเสียงของลูกค้า (Voice of Customer Management) ก็เป็นปัจจัยที่สำคัญในการทำให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจ เกิดความพึงพอใจ และกลับมาใช้สินค้าและบริการขององค์กรอย่างต่อเนื่องตลอดไป เกิดความผูกพันที่ดีกับองค์กรในระยะยาว 
การบริหารและหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งกับลูกค้า ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการสร้างความผูกพันที่ดีกับลูกค้า การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้งและความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ก็จะสามารถทำให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง สามารถรับมือกับความคิดค้านของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจแนวทางในการพัฒนาตัวเอง เพื่อสร้างความภักดีและความผูกพันกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกรอบความคิดในการทำงานเชิงรุก (Proactive Working Mindset) ในการทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจต่อการให้บริการและเกิดความประทับใจ
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการปฏิบัติกับลูกค้าในรูปแบบต่าง ๆ ทำให้ลูกค้าเกิดความผูกพันกับในองค์กร
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง นำไปปฏิบัติใน Style ตัวเองได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการสำคัญในการสร้างคุณค่าที่ส่งมอบให้ลูกค้า (Value Proposition)
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับ คุณค่า (Value) ที่ลูกค้าต้องการ
       เทคนิคการสร้างพื้นที่เพื่อชนะการแข่งขัน (Winning Zone)
       ความหมายของ Customer Experience
       ความหมายของ Customer Centric
       ความหมายของ Customer Satisfaction
       ความหมายของ Customer Engagement
       Workshop : การสร้างกรอบความคิดด้านคุณค่า (Value Mindset)
การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก (Proactive Working Mindset)
       การเป็นบุคคลเชิงรุก (Be Proactive)
       หลักการทำงานเชิงรุก (Proactive Working) พิชิตเป้าหมาย
       การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (PSDM)
       การเจรจาต่อรองเชิงสร้างสรรค์
       การทำงานอย่างเป็นระบบ (Systematic Working)
       Workshop : การพัฒนากรอบความคิดการทำงานเชิงรุก
กลยุทธ์การสร้างให้ลูกค้าเกิดความผูกพันในองค์กร (Customer Engagement Strategy) 
       เทคนิคการสร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้า (Customer Experience)
       การให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้า (Customer Centric)
       กลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า (Customer Satisfaction)
       กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าด้วย VOCM (Voice of Customer Management)
       Workshop : กำหนดแนวทางการสร้างความผูกพันกับลูกค้า
       Role Playing : การฝึกฝนการปฏิบัติกับความต้องการของลูกค้า
หลักการบริการและหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งกับลูกค้า
       เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง
       การเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง
       วิธีรับมือกับความคิดค้านทุกรูปแบบ การจูงใจให้ลูกค้าคล้อยตามแนวความคิด
       Work shop : กำหนดแนวทางการปฏิบัติกับลูกค้าลดข้อขัดแย้ง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง 
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
       การบรรยายเนื้อหา 
       Work shop สร้างสถานการณ์ 
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การบริการการทำงานเชิงรุกสร้างคุณค่า

แสดงความคิดเห็น