หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างความภักดีของลูกค้าให้ผูกพันองค์กร - หลักสูตร 1 วัน

(Customer Loyalty & Engagement)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Softskill / การสร้างความภักดีของลูกค้าให้ผูกพันองค์กร

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การแข่งขันในเชิงธุรกิจในปัจจุบัน มีโอกาสสูงที่ลูกค้าจะเปลี่ยนไปใช้สินค้าและบริการจากที่อื่น ๆ องค์กรต่าง ๆ พยายามจะสร้างความภักดีและความผูกพันกับลูกค้า เพื่อให้เป็นลูกค้าประจำ ดังนั้นกลยุทธ์ในการสร้างความผูกพันกับลูกค้า (Customer Engagement) จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
องค์ประกอบที่สำคัญในการสร้างความผูกพันกับลูกค้า มีดังนี้

การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก (Proactive Working Mindset) เป็นการพัฒนาแนวความคิดในการทำงาน เพื่อทำให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าอย่างแท้จริง ทำให้องค์กรได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพราะให้ความสำคัญที่ความต้องการของลูกค้า จึงสามารถสร้างความผูกพันกับลูกค้าได้ 
การรับฟังเสียงของลูกค้า (Voice of Customer Management) ก็เป็นปัจจัยที่สำคัญในการทำให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจ เกิดความพึงพอใจ และกลับมาใช้สินค้าและบริการขององค์กรอย่างต่อเนื่องตลอดไป เกิดความผูกพันที่ดีกับองค์กรในระยะยาว 
การบริหารและหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งกับลูกค้า ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการสร้างความผูกพันที่ดีกับลูกค้า การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้งและความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ก็จะสามารถทำให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง สามารถรับมือกับความคิดค้านของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจแนวทางในการพัฒนาตัวเอง เพื่อสร้างความภักดีและความผูกพันกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกรอบความคิดในการทำงานเชิงรุก (Proactive Working Mindset) ในการทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจต่อการให้บริการและเกิดความประทับใจ
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการปฏิบัติกับลูกค้าในรูปแบบต่าง ๆ ทำให้ลูกค้าเกิดความผูกพันกับในองค์กร
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง นำไปปฏิบัติใน Style ตัวเองได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการสำคัญในการสร้างคุณค่าที่ส่งมอบให้ลูกค้า (Value Proposition)
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับ คุณค่า (Value) ที่ลูกค้าต้องการ
       เทคนิคการสร้างพื้นที่เพื่อชนะการแข่งขัน (Winning Zone)
       ความหมายของ Customer Experience
       ความหมายของ Customer Centric
       ความหมายของ Customer Satisfaction
       ความหมายของ Customer Engagement
       Workshop : การสร้างกรอบความคิดด้านคุณค่า (Value Mindset)
การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก (Proactive Working Mindset)
       การเป็นบุคคลเชิงรุก (Be Proactive)
       หลักการทำงานเชิงรุก (Proactive Working) พิชิตเป้าหมาย
       การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (PSDM)
       การเจรจาต่อรองเชิงสร้างสรรค์
       การทำงานอย่างเป็นระบบ (Systematic Working)
       Workshop : การพัฒนากรอบความคิดการทำงานเชิงรุก
กลยุทธ์การสร้างให้ลูกค้าเกิดความผูกพันในองค์กร (Customer Engagement Strategy) 
       เทคนิคการสร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้า (Customer Experience)
       การให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้า (Customer Centric)
       กลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า (Customer Satisfaction)
       กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าด้วย VOCM (Voice of Customer Management)
       Workshop : กำหนดแนวทางการสร้างความผูกพันกับลูกค้า
       Role Playing : การฝึกฝนการปฏิบัติกับความต้องการของลูกค้า
หลักการบริการและหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งกับลูกค้า
       เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง
       การเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง
       วิธีรับมือกับความคิดค้านทุกรูปแบบ การจูงใจให้ลูกค้าคล้อยตามแนวความคิด
       Work shop : กำหนดแนวทางการปฏิบัติกับลูกค้าลดข้อขัดแย้ง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง 
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
       การบรรยายเนื้อหา 
       Work shop สร้างสถานการณ์ 
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การบริการการทำงานเชิงรุกสร้างคุณค่า

แสดงความคิดเห็น