หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจร่วมกัน - หลักสูตร 1 วัน
(Building Relationship and Trust)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจร่วมกัน (Building Relationship and Trust)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและแนวความคิด
การสร้างกรอบความคิด “การสร้างความไว้วางใจ (Building Trust)” ในการทำงานเป็นทีมเป็นหัวใจสำคัญ ที่หัวหน้างานควรนำมาปฏิบัติให้เกิดความร่วมมือในการทำงานภายในทีมและระหว่างหน่วยงานอื่นๆ อันจะส่งผลให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน
การพัฒนาคุณค่าแห่งความไว้วางใจสามารถเริ่มต้นที่ตัวเอง เพื่อทำให้ผู้อื่นให้การยอมรับและความไว้วางใจ แล้วจึงสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจกับผู้อื่นต่อไป ก็จะเกิด “องค์กรแห่งความไว้วางใจ” ทำให้การทำงานภายในองค์กรมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน โดยการให้ความสำคัญที่คุณค่า ดังนี้
      อบรม สัมมนา คุณค่าของการมีความสามารถ (Ability)
      อบรม สัมมนา คุณค่าของการยอมรับนับถือ (Respect)
      อบรม สัมมนา คุณค่าของความรับผิดชอบ (Responsibility)
การสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และเกิดความไว้วางใจกัน ทำให้ลดข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว เพราะทุกคนมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกรอบความคิดในการทำงานที่ให้ความสำคัญกับ “ความไว้วางใจ (Trust)” ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการพัฒนาคุณค่าของความไว้วางใจได้ด้วยตัวเอง สามารถนำไปประยุกต์และปฏิบัติได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิค “การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี” ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่าง และใช้ข้อมูลร่วมกันในการตัดสินใจ
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถทำงานข้ามสายงาน เอาชนะข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติการทำงานได้ด้วยตัวเอง เกิดผลลัพธ์ที่ดี
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ให้ความสำคัญกับความไว้วางใจร่วมกับทีมงานใน Style ของตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การสร้างกรอบความคิด “การสร้างความไว้วางใจ (Trust)”
      อบรม สัมมนา คุณลักษณะของบุคคลที่ได้รับความไว้วางใจ
      อบรม สัมมนา หลักการสร้างความสัมพันธ์ที่ได้รับความไว้วางใจ
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจกรอบความคิดของต่ละบุคคล
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : สนทนาความเข้าใจในความ “ไว้วางใจ”
การพัฒนาคุณค่าแห่งความไว้วางใจในตัวเอง
      อบรม สัมมนา คุณค่าของการมีความสามารถ (Ability)
      อบรม สัมมนา คุณค่าของการยอมรับนับถือ (Respect)
      อบรม สัมมนา คุณค่าของความรับผิดชอบ (Responsibility)
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : สภากาแฟสืบค้นเหตุแห่งความไว้วางใจ
การสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจกับผู้อื่น
      อบรม สัมมนา หลักการสำคัญของการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์
      อบรม สัมมนา หลักการสำคัญของการสร้างแรงจูงใจที่ดี
      อบรม สัมมนา เทคนิคการจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : สวมบทบาทผู้สร้างความไว้วางใจเพื่อความสัมพันธ์
การทำงานข้ามสายงานด้วยแนวความคิดทีมเวิร์ค
      อบรม สัมมนา คุณลักษณะของบุคคลตามแนวทางของ DISC
      อบรม สัมมนา ประเด็นสำคัญที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา ทักษะสำคัญในการลดความขัดแย้งกับผู้อื่น
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : สร้างประสบการณ์การลดความขัดแย้งผ่านความไว้วางใจ
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กระบวนการสร้างการเรียนรู้ของหลักสูตร
1. การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ เลือกเรียนสิ่งที่จะนำไปใช้ทันที
2. การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จากประสบการณ์จริงที่เพื่อนมี
3. กระบวนการสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
      อบรม สัมมนา Facilitative Training and Coaching
      อบรม สัมมนา Training and Group Coaching
      อบรม สัมมนา Dialogue and Reflection
4. ผู้เรียนสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติจริงให้เกิดผลลัพธ์
5. กิจกรรมสร้างการตระหนักรู้ในตนเองและทีม


แก่นของ Facilitative Coaching
การเปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักรู้ด้วยตนเอง
กระบวนการพัฒนาบุคลากรในเรื่องใดๆนั้น Facilitative Coaching จะเน้นวิชาเป็นศูนย์กลางที่พร้อมให้ผู้เข้าร่วมอบรมสืบค้นความจริงของตนเองในประเด็นนั้นๆ รวมถึงประสบการณ์ต่างๆที่ผู้เข้าร่วมแต่ละคนมีเกี่ยวกับประเด็นนั้นๆถือเป็นอีกความจริงหนึ่งที่เพื่อนๆจะได้ร่วมกันสืบค้น
การตระหนักรู้ในตนเองและเคารพในประสบการณ์ของเพื่อนที่ร่วมเข้าอบรมจะช่วยให้เห็นคุณค่าในตัวเพื่อน เห็นศักยภาพในตัวเพื่อนและเกิดการฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ (Empathy) ตลอดเวลาทำกิจกรรม
การเปลี่ยนแปลงเกิดจากการเห็นตัวเองเข้าใจตนเอง และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม