หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจร่วมกัน - หลักสูตร 1 วัน

(Building Relationship & Trust)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Softskill / การสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจร่วมกัน

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การสร้างกรอบความคิด “การสร้างความไว้วางใจ (Building Trust) ในการทำงานเป็นทีมเป็นหัวใจสำคัญ ที่หัวหน้างานควรนำมาปฏิบัติให้เกิดความร่วมมือในการทำงานภายในทีมและระหว่างหน่วยงานอื่นๆ อันจะส่งผลให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน
การพัฒนาคุณค่าแห่งความไว้วางใจสามารถเริ่มต้นที่ตัวเอง เพื่อทำให้ผู้อื่นให้การยอมรับและความไว้วางใจ แล้วจึงสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจกับผู้อื่นต่อไป ก็จะเกิด “องค์กรแห่งความไว้วางใจ” ทำให้การทำงานภายในองค์กรมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน โดยการให้ความสำคัญที่คุณค่า ดังนี้
       คุณค่าของบูรณภาพ (Integrity)
       คุณค่าของการยอมรับนับถือ (Respect)
       คุณค่าของการมีความสามารถ (Ability)
       คุณค่าของการมีจริยธรรม (Morality)
       คุณค่าของความรับผิดชอบ (Responsibility)
การสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และเกิดความไว้วางใจกัน ทำให้ลดข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว เพราะทุกคนมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน

การสร้างความไว้วางใจในการทำงานร่วมกัน โดยที่ทุกคนแบ่งปันข้อมูลร่วมกันและมุ่งไปที่เป้าหมายร่วมกันเป็นการทำงานเชิงรุก (Proactive Working) ร่วมกันในการเอาชนะปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยการสื่อสารพูดคุยและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกรอบความคิดในการทำงานที่ให้ความสำคัญกับ “ความไว้วางใจ (Trust) ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการพัฒนาคุณค่าของความไว้วางใจได้ด้วยตัวเอง สามารถนำไปประยุกต์และปฏิบัติได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิค “การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี” ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่าง และใช้ข้อมูลร่วมกันในการตัดสินใจ
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถทำงานข้ามสายงาน เอาชนะข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติการทำงานได้ด้วยตัวเอง เกิดผลลัพธ์ที่ดี
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ให้ความสำคัญกับความไว้วางใจร่วมกับทีมงานใน Style ของตัวเอง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การสร้างกรอบความคิด “การสร้างความไว้วางใจ (Trust)”
      อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับ “ความไว้วางใจ”
      อบรม สัมมนา คุณลักษณะของบุคคลที่ได้รับคำไว้วางใจ
      อบรม สัมมนา หลักการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดความไว้วางใจ
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจกรอบความคิดของแต่ละบุคคล
      อบรม สัมมนา Workshop: กำหนดแนวทางปฏิบัติให้เกิดความไว้วางใจ
การพัฒนาคุณค่าแห่งความไว้วางใจในตัวเอง
      อบรม สัมมนา คุณค่าของบูรณภาพ (Integrity)
      อบรม สัมมนา คุณค่าของการยอมรับนับถือ (Respect)
      อบรม สัมมนา คุณค่าของการมีความสามารถ (Ability)
      อบรม สัมมนา คุณค่าของการมีจริยธรรม (Morality)
      อบรม สัมมนา คุณค่าของความรับผิดชอบ (Responsibility)
      อบรม สัมมนา Workshop : การสร้างคุณค่าแห่งความไว้วางใจในตัวเอง
การสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจกับผู้อื่น (Building Relationship & Trust)
      อบรม สัมมนา หลักการสำคัญของการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์
      อบรม สัมมนา หลักการสำคัญของการสร้างแรงจูงใจที่ดี
      อบรม สัมมนา หลุมพรางทางความคิดของการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์
      อบรม สัมมนา เทคนิคการจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
      อบรม สัมมนา Workshop : เทคนิคการสื่อสารและการจูงใจที่ดี
การทำงานข้ามสายงานด้วยแนวความคิดทีมเวิร์ค
      อบรม สัมมนา คุณลักษณะของบุคคลตามแนวทางของ DISC
      อบรม สัมมนา ประเด็นสำคัญที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา ทักษะสำคัญในการลดความขัดแย้งกับผู้อื่น
      อบรม สัมมนา การพัฒนาทักษะการนำเสนอ สื่อสารในการทำงาน
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ ลดข้อขัดแย้ง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : สร้างความไว้ใจBuilding Trustทีมเวิร์ค

แสดงความคิดเห็น