หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจร่วมกัน - หลักสูตร 1 วัน

(Building Relationship & Trust)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Softskill / การสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจร่วมกัน

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การสร้างกรอบความคิด “การสร้างความไว้วางใจ (Building Trust) ในการทำงานเป็นทีมเป็นหัวใจสำคัญ ที่หัวหน้างานควรนำมาปฏิบัติให้เกิดความร่วมมือในการทำงานภายในทีมและระหว่างหน่วยงานอื่นๆ อันจะส่งผลให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน
การพัฒนาคุณค่าแห่งความไว้วางใจสามารถเริ่มต้นที่ตัวเอง เพื่อทำให้ผู้อื่นให้การยอมรับและความไว้วางใจ แล้วจึงสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจกับผู้อื่นต่อไป ก็จะเกิด “องค์กรแห่งความไว้วางใจ” ทำให้การทำงานภายในองค์กรมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน โดยการให้ความสำคัญที่คุณค่า ดังนี้
       คุณค่าของบูรณภาพ (Integrity)
       คุณค่าของการยอมรับนับถือ (Respect)
       คุณค่าของการมีความสามารถ (Ability)
       คุณค่าของการมีจริยธรรม (Morality)
       คุณค่าของความรับผิดชอบ (Responsibility)
การสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และเกิดความไว้วางใจกัน ทำให้ลดข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว เพราะทุกคนมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน

การสร้างความไว้วางใจในการทำงานร่วมกัน โดยที่ทุกคนแบ่งปันข้อมูลร่วมกันและมุ่งไปที่เป้าหมายร่วมกันเป็นการทำงานเชิงรุก (Proactive Working) ร่วมกันในการเอาชนะปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยการสื่อสารพูดคุยและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกรอบความคิดในการทำงานที่ให้ความสำคัญกับ “ความไว้วางใจ (Trust) ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการพัฒนาคุณค่าของความไว้วางใจได้ด้วยตัวเอง สามารถนำไปประยุกต์และปฏิบัติได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิค “การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี” ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่าง และใช้ข้อมูลร่วมกันในการตัดสินใจ
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถทำงานข้ามสายงาน เอาชนะข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติการทำงานได้ด้วยตัวเอง เกิดผลลัพธ์ที่ดี
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ให้ความสำคัญกับความไว้วางใจร่วมกับทีมงานใน Style ของตัวเอง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การสร้างกรอบความคิด “การสร้างความไว้วางใจ (Trust)”
      อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับ “ความไว้วางใจ”
      อบรม สัมมนา คุณลักษณะของบุคคลที่ได้รับคำไว้วางใจ
      อบรม สัมมนา หลักการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดความไว้วางใจ
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจกรอบความคิดของแต่ละบุคคล
      อบรม สัมมนา Workshop: กำหนดแนวทางปฏิบัติให้เกิดความไว้วางใจ
การพัฒนาคุณค่าแห่งความไว้วางใจในตัวเอง
      อบรม สัมมนา คุณค่าของบูรณภาพ (Integrity)
      อบรม สัมมนา คุณค่าของการยอมรับนับถือ (Respect)
      อบรม สัมมนา คุณค่าของการมีความสามารถ (Ability)
      อบรม สัมมนา คุณค่าของการมีจริยธรรม (Morality)
      อบรม สัมมนา คุณค่าของความรับผิดชอบ (Responsibility)
      อบรม สัมมนา Workshop : การสร้างคุณค่าแห่งความไว้วางใจในตัวเอง
การสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจกับผู้อื่น (Building Relationship & Trust)
      อบรม สัมมนา หลักการสำคัญของการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์
      อบรม สัมมนา หลักการสำคัญของการสร้างแรงจูงใจที่ดี
      อบรม สัมมนา หลุมพรางทางความคิดของการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์
      อบรม สัมมนา เทคนิคการจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
      อบรม สัมมนา Workshop : เทคนิคการสื่อสารและการจูงใจที่ดี
การทำงานข้ามสายงานด้วยแนวความคิดทีมเวิร์ค
      อบรม สัมมนา คุณลักษณะของบุคคลตามแนวทางของ DISC
      อบรม สัมมนา ประเด็นสำคัญที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา ทักษะสำคัญในการลดความขัดแย้งกับผู้อื่น
      อบรม สัมมนา การพัฒนาทักษะการนำเสนอ สื่อสารในการทำงาน
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ ลดข้อขัดแย้ง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : สร้างความไว้ใจBuilding Trustทีมเวิร์ค

แสดงความคิดเห็น