หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างความเข้าใจและแรงกระตุ้นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วย KaiZen and Lean - หลักสูตร 1 วัน
(KaiZen&Lean)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างความเข้าใจและแรงกระตุ้นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วย KaiZen and Lean (KaiZen&Lean)

อ. ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์

(ผู้เชี่ยวชาญด้านซัพพลายเชนและโลจิสติกส์)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นเรื่องจำเป็นในทุกองค์กร เป็นกลยุทธ์หลักในหลายองค์กรที่เป็นทั้ง เพื่อการอยู่รอดขององค์กร และเพื่อการเป็นผู้นำของตลาด โดย KaiZenและ Leanเป็นหนึ่งในแนวคิดที่พัฒนาจนเป็นในเชิงกลยุทธ์อย่างแพร่หลายและประสบความสำเร็จอย่างมากในประเทศญี่ปุ่น และก็แพร่หลายไปในประเทศต่างๆทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยด้วยการนำ KaiZenและ Lean มาใช้ในประเทศไทยอย่างแพร่หลาย ที่ประสพความสำเร็จก็มาก และที่ล้มเหลวก็มีไม่น้อย อะไรคือปัจจัยหรือสาเหตุของผลที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเหล่านั้น หลักสูตรนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความเข้าใจแก่ผู้บริหารขององค์กรที่เป็นฟันเฟืองหลักขององค์กร ให้ตระหนักถึงความจำเป็นของการปรับปรุงพัฒนาไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่ง สร้างแรงกระตุ้น แรงบันดาลใจในผู้บริหารขององค์กร ให้มุ่งมั่นในการปรับปรุงพัฒนา โดยประเด็นหลักของหลักสูตรนี้ มุ่งเน้นที่จะให้ผู้เข้าร่วม เกิดความมุ่งมั่น และนำไปใช้ในทางปฏิบัติเพื่อให้สัมฤทธิผล

วัตถุประสงค์
  มุ่งเน้นไปที่ผู้เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจในหลักการของ KaiZenและ Lean รวมถึงตระหนักถึงบทบาทที่มีต่อองค์กร โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 
1. การบรรยายสรุปแนวคิด KaiZen และ Leanโดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงนำ แนวคิดนี้ไปผนวกรวมเป็นวัฒนธรรมองค์กร เพื่อการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องยั่งยืน เวลา 2 ชม. 
2. การบรรยายแนวตีความ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงบทบาทของตน เวลา 2ชม. โดยเป็นการยกประเด็นในสามมุมมอง ที่เอามาแชร์ให้แก่ผู้ฟังมีส่วนร่วม และให้เห็นภาพของความความ สำเร็จ ความล้มเหลว เป็นต้นโดยแบ่งเป็น 
   2.1 ผ่าทางตัน ดันให้เกิด เปิดประตูสู่ความสำเร็จ (จุดเริ่มต้นการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง) 
   2.2 เกิดในอเมริกา เติบโตในญี่ปุ่น คลุกฝุ่นในไทย (กุญแจแห่งความสำเร็จ ประตูสู่ความล้มเหลว) 
   2.3 ต่างชาติเรียก นวัตกรรมไทยเรียก วินาศกรรม (การประยุกต์ให้เกิดในองค์กรตามสไตล์ไทยๆ)
3. การทำ Workshop ผสมการตีความ เพื่อเพิ่มความเข้าใจแล ะทำให้สามารถนำไปใช้งานจริงได้ เวลา 1.5 ชม. 
4. สรุปประเด็น ขอความเห็นจากตัวแทนผู้เข้าร่วม และผูกประเด็นแนวคิดเพื่อนำ KaiZen/Lean ไปใช้ เวลา 0.5 ชม.

รูปแบบการบรรยาย
   เป็นการบรรยาย ที่เน้นการสร้างแรงกระตุ้น แรงจูงใจ ให้ผู้บริหารให้ความสำคัญในการนำแนวคิดการปรับปรุงพัฒนาองค์กรแบบต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ โดยวิทยากรให้แนวคิด จุดประกาย และเน้นให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็น

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม