หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างค่านิยมหลักให้กับทีมงาน - หลักสูตร 1 วัน
(Core Value)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / ความรู้และทักษะทั่วไป (General Softskill) / หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างค่านิยมหลักให้กับทีมงาน (Core Value)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
องค์กรยุคใหม่มีแนวทางสร้างบุคลากรตามค่านิยมหลัก (Core Value) ขององค์กรเพื่อเป็นมาตรฐานการปฏิบัติตัวเองให้มีลักษณะเดียวกัน แล้วจึงกลายเป็นวัฒนธรรม (Culture) ขององค์กรต่อไปในอนาคต โดยมักกำหนดให้บุคลากรในองค์กรทราบเรื่องสำคัญ 3 เรื่องขององค์กรคือ
       วิสัยทัศน์ (Vision)
       พันธกิจ (Mission)
       ค่านิยมหลัก (Core Value)
ค่านิยมหลัก (Core Value) นี้ ได้ประกาศติดไว้ตามที่ต่างๆ ทั่วบริษัทแต่มักไม่ได้รับความสนใจจากพนักงานเท่าที่ควร เนื่องจากถูกมองว่าเป็นการกำหนดโดยผู้บริหารและเป็นเพียงคำดีๆ สวยๆ แต่ปฏิบัติไม่ได้ ทำให้การปฏิบัติตัวของพนักงานไม่เป็นไปตามค่านิยมหลักเท่าที่ควร ถึงแม้ว่าจะมีการรณรงค์มากมายในการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทราบแล้วก็ตาม แต่ขาดการปลูกฝังที่มีระบบอย่างชัดเจน 
การสร้างค่านิยมหลัก (Core Value) ให้กับทีมงานนั้นต้องเริ่มต้นที่ระดับหัวหน้างานและผู้จัดการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพราะเป็นกลุ่มบุคคลที่ใกล้ชิดพนักงานระดับปฏิบัติการมากที่สุด และควรปฏิบัติเป็นตัวเองและผลักดันให้ทีมงานยินดีปฏิบัติด้วยความเต็มใจอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็น
“Company Way”

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างแนวความคิดเกี่ยวกับค่านิยมส่วนตัว ค่านิยมทีมและค่านิยมหลักให้กับหัวหน้างานและผู้จัดการ 
เพื่อจูงใจให้หัวหน้างานนำแนวทางการผลักดันค่านิยมหลัก ไปปฏิบัติให้พนักงานได้ยอมรับค่านิยมหลักด้วยความเต็มใจ 
เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสร้างเทคนิคการรณรงค์ค่านิยมหลักได้ด้วยตัวเอง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
เรียนรู้และเข้าใจคุณค่า (Value) ของตัวเอง
       ค่านิยมเกิดขั้นได้อย่างไร
       คุณมีคุณค่า (Value) แบบไหน?
       สนุกกับการสร้างค่านิยมของตัวเองแบบง่ายๆ
       Workshop: การนำค่านิยมไปดำเนินชีวิต

การสร้างค่านิยมหลัก (Core Value) ให้กับทีมงาน
       ประเด็นสำคัญของค่านิยมหลัก (Core Value)
       ค่านิยมหลักกับการทำงานของทีมงาน
       เทคนิคการปลูกฝังค่านิยมหลักให้กับทีมงาน
       Workshop: ออกแบบแนวทางการรณรงค์ค่านิยมหลัก

การสร้างกิจกรรมเพื่อสร้างค่านิยมหลักให้กับทีม
       สรุปประเด็นสำคัญจากหนังสือ (Book Briefing)
       เรื่องเล่าน่าสนใจ (Story Telling)
       รูปภาพสร้างแนวความคิด (Picture & VDO)
       การแสดงความคิดเห็น (Show & Share)
       กิจกรรมสนุกสนาน (Game)
       Role Play: กิจกรรมผลักดันค่านิยมหลักของตัวเอง

เทคนิคการสร้างแนวความคิดในการปฏิบัติตัวตามค่านิยม
       การสร้างภาพลักษณ์ตัวเอง (Ambassador)
       การระดมสมอง (Brainstorming)
       การประชุมกลุ่มย่อย (Meeting)
       Workshop: กำหนดโครงการสร้างแนวคิดของทีมงาน

การบ้านเพื่อการนำไปปฏิบัติจริงให้เกิดผลลัพธ์

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา 
       Work shop สร้างสถานการณ์ 
       กมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง