หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างค่านิยมหลักให้กับทีมงาน - หลักสูตร 1 วัน

(Core Value)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Softskill / การสร้างค่านิยมหลักให้กับทีมงาน

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
องค์กรยุคใหม่มีแนวทางสร้างบุคลากรตามค่านิยมหลัก (Core Value) ขององค์กรเพื่อเป็นมาตรฐานการปฏิบัติตัวเองให้มีลักษณะเดียวกัน แล้วจึงกลายเป็นวัฒนธรรม (Culture) ขององค์กรต่อไปในอนาคต โดยมักกำหนดให้บุคลากรในองค์กรทราบเรื่องสำคัญ 3 เรื่องขององค์กรคือ
       วิสัยทัศน์ (Vision)
       พันธกิจ (Mission)
       ค่านิยมหลัก (Core Value)
ค่านิยมหลัก (Core Value) นี้ ได้ประกาศติดไว้ตามที่ต่างๆ ทั่วบริษัทแต่มักไม่ได้รับความสนใจจากพนักงานเท่าที่ควร เนื่องจากถูกมองว่าเป็นการกำหนดโดยผู้บริหารและเป็นเพียงคำดีๆ สวยๆ แต่ปฏิบัติไม่ได้ ทำให้การปฏิบัติตัวของพนักงานไม่เป็นไปตามค่านิยมหลักเท่าที่ควร ถึงแม้ว่าจะมีการรณรงค์มากมายในการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทราบแล้วก็ตาม แต่ขาดการปลูกฝังที่มีระบบอย่างชัดเจน 
การสร้างค่านิยมหลัก (Core Value) ให้กับทีมงานนั้นต้องเริ่มต้นที่ระดับหัวหน้างานและผู้จัดการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพราะเป็นกลุ่มบุคคลที่ใกล้ชิดพนักงานระดับปฏิบัติการมากที่สุด และควรปฏิบัติเป็นตัวเองและผลักดันให้ทีมงานยินดีปฏิบัติด้วยความเต็มใจอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็น
“Company Way”

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างแนวความคิดเกี่ยวกับค่านิยมส่วนตัว ค่านิยมทีมและค่านิยมหลักให้กับหัวหน้างานและผู้จัดการ 
เพื่อจูงใจให้หัวหน้างานนำแนวทางการผลักดันค่านิยมหลัก ไปปฏิบัติให้พนักงานได้ยอมรับค่านิยมหลักด้วยความเต็มใจ 
เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสร้างเทคนิคการรณรงค์ค่านิยมหลักได้ด้วยตัวเอง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
เรียนรู้และเข้าใจคุณค่า (Value) ของตัวเอง
       ค่านิยมเกิดขั้นได้อย่างไร
       คุณมีคุณค่า (Value) แบบไหน?
       สนุกกับการสร้างค่านิยมของตัวเองแบบง่ายๆ
       Workshop: การนำค่านิยมไปดำเนินชีวิต

การสร้างค่านิยมหลัก (Core Value) ให้กับทีมงาน
       ประเด็นสำคัญของค่านิยมหลัก (Core Value)
       ค่านิยมหลักกับการทำงานของทีมงาน
       เทคนิคการปลูกฝังค่านิยมหลักให้กับทีมงาน
       Workshop: ออกแบบแนวทางการรณรงค์ค่านิยมหลัก

การสร้างกิจกรรมเพื่อสร้างค่านิยมหลักให้กับทีม
       สรุปประเด็นสำคัญจากหนังสือ (Book Briefing)
       เรื่องเล่าน่าสนใจ (Story Telling)
       รูปภาพสร้างแนวความคิด (Picture & VDO)
       การแสดงความคิดเห็น (Show & Share)
       กิจกรรมสนุกสนาน (Game)
       Role Play: กิจกรรมผลักดันค่านิยมหลักของตัวเอง

เทคนิคการสร้างแนวความคิดในการปฏิบัติตัวตามค่านิยม
       การสร้างภาพลักษณ์ตัวเอง (Ambassador)
       การระดมสมอง (Brainstorming)
       การประชุมกลุ่มย่อย (Meeting)
       Workshop: กำหนดโครงการสร้างแนวคิดของทีมงาน

การบ้านเพื่อการนำไปปฏิบัติจริงให้เกิดผลลัพธ์

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา 
       Work shop สร้างสถานการณ์ 
       กมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ค่านิยมวัฒนธรรมทีมงาน

แสดงความคิดเห็น