หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างจิตวิญญาณการทำงานร่วมกันเป็นทีมสำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการ - หลักสูตร 1 วัน
(Team Spirit Training Workshop for Supervisor & Manager)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างจิตวิญญาณการทำงานร่วมกันเป็นทีมสำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการ (Team Spirit Training Workshop for Supervisor & Manager)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
โดยทั่วไปในการบริหารจัดการองค์กรให้ประสบความสำเร็จนั้น ล้วนมีองค์ประกอบและปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างมากมาย โดยเฉพาะปัจจัยด้านทรัพยากรบุคคลในระดับผู้บริหารหรือหัวหน้างาน ถือเป็นปัจจัยหลักในการช่วยขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย แต่ในหลาย ๆ องค์กรกับประสบปัญหาด้านการบริหารงาน เกิดความขัดแย้ง มีการใช้อารมณ์ที่รุนแรง บางองค์กรคณะผู้บริหาร หัวหน้างานอาจขาดความเข้าใจ หรือมองข้ามหลักการบางแง่บางมุม ทำให้ขาดความร่วมมือในการทำงานเป็นทีม ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่มาจากความไม่รู้ ความไม่เข้าใจ ความสับสนในเชิงจิตวิญญาณการทำงานร่วมกันเป็นทีม จนเกิดผลกระทบสร้างความเสียหายต่อองค์กรได้ในที่สุด

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่รู้ ไม่เข้าใจ ความสับสนในเชิงจิตวิญญาณการทำงานร่วมกันเป็นทีมในการบริหารงาน จึงจำเป็นต้องมีการส่งเสริมองค์ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องตลอดจนเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขเพื่อไปให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรสืบต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบและตระหนักถึงการสร้างองค์กรแห่งความสำเร็จด้วยวิธีการการสร้างจิตวิญญาณการทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างถูกต้องตรงตามมาตรฐานขององค์กร
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคีและสร้างบรรยากาศตลอดจนสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้นในการทำงานเป็นหมู่คณะ
3. เพื่อปรับเปลี่ยนและเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานและการอยู่ร่วมกันในองค์กร, สังคมและชุมชนได้อย่างมีความสุข
4. เพื่อให้บุคลากรได้รับการพักผ่อนจากภาระหน้าที่การงานต่าง ๆ และเป็นการเตรียมรับงานโครงการใหม่ ๆ ที่อาจจะมีขึ้น
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกในการทำงานเป็นทีม
แนวทางการวิเคราะห์และการสร้างความสุขในการทำงานร่วมกัน
รู้เขา รู้เรา พื้นฐานการพัฒนา
7 หัวใจหลักในการพัฒนาทีมให้เป็นเลิศ
เทคนิคการส่งเสริมการสร้างจิตวิญญาณการทำงานเป็นทีม
การสื่อสารและการทำงานเชิงรุกยุคใหม่

วิธีการ (ทฤษฏี 20% เชิงปฏิบัติการ 80%)
การบรรยาย-สาธิต
ระดมสมอง
เกมประกอบหลักสูตร
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
การแสดงบทบาทสมมติ

วิธีการประเมินผล
จากแบบสอบถามและการสังเกต
จากการสุ่มตัวอย่างทดสอบและทบทวนกลับ
จากข้อมูลที่ได้รับและการติดตาม วิเคราะห์ประเมินผลจากนามธรรมสู่รูปธรรมจนเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม