หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าขององค์กรด้วยคุณภาพ - หลักสูตร 1 วัน
(Quality Awareness for Organization Ownership)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Softskill / หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าขององค์กรด้วยคุณภาพ (Quality Awareness for Organization Ownership)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Softskill

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การสร้างจิตสำนึกความเป็นเจ้าของ (Ownership Quotient) ทำให้มองเห็นคุณค่าของตัวเองในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ ส่งมอบคุณค่าที่ดีจากการกระทำของตัวเองอันส่งผลให้เกิดความรู้สึกผูกพันและรักในสิ่งที่ทำ ไม่ปล่อยให้เกิดความเสียหาย สูญเสีย สูญเปล่า กับสิ่งต่างๆรอบตัว เป็นบุคคลที่ให้ความสำคัญกับ "คุณค่า (Value)" ในทุกๆเรื่องรอบๆถ้าอยู่ตลอดเวลา
การเป็นเจ้าขององค์กร (Organization Ownership) เป็นการสร้างความผูกพันและรักในองค์กรโดยการกระทำและปฏิบัติงานของตัวเองที่อยู่ในองค์กรนั้นๆ รู้สึกถึงความเป็นเจ้าขององค์กร ต้องการให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย (วิสัยทัศน์) และต้องการ
เติบโตตามตำแหน่งหน้าที่ไปพร้อมๆกับองค์กรที่เติบโต เช่น
     - การทำงานอย่างมีคุณภาพ (Quality Awareness)
     - การทำงานให้บรรลุเป้าหมาย (Achieve Goal)
     - การรักในงานของตัวเอง
     - การรักผู้อื่นที่ปฏิบัติงานร่วมกัน
การสร้างจิตสำนึกรักในองค์กร (Loyalty) จะทำให้เป็นบุคลากรที่ดี ปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิใจ ดูแลและช่วยเหลือทีมงาน ให้ความสำคัญกับเป้าหมายขององค์กร สร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงานและองค์กร มีความรักในองค์กร ปรับปรุงการทำงาน ลดความสูญเสีย ทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย เสมือนหนึ่งเป็นองค์กรของตัวเอง (Organization Ownership)

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการเป็นเจ้าขององค์กร ปฏิบัติงานด้วยความรักในงาน ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความรัก ในความสำคัญกับเป้าหมายขององค์กรในฐานะเจ้าของ
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้ในเรื่องของคุณภาพ ส่งมอบงานที่มีคุณค่าในฐานะเจ้าของงานนั้นๆ ไม่ทำให้เกิดข้อผิดพลาด หรือความสูญเสียในการทำงาน
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวความคิดที่ดีและแนวทางปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ บรรลุเป้าหมายของตัวเอง ที่ส่งผลถึงเป้าหมายขององค์กรอย่างมีคุณภาพ
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีทัศนคติเชิงบวกต่อการทำงานและองค์กร มีกรอบความคิดที่ดีในการทำงานอย่างมีคุณค่า เกิดจิตสำนึกการเป็นเจ้าขององค์กร

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าของ (Ownership Quotient)
      สนุกกับ "คำสำคัญ (Keyword)" สร้างแนวความคิด
      สำรวจความคิดและความรู้สึกเกี่ยวกับงานและองค์กร
      ความหมายของจิตสำนึกการเป็นเจ้าของ (OQ)
      การสร้างคุณค่าในการทำงานกับปัญหา/อุปสรรค
      จิตสำนึกและจิตใต้สำนึกที่ทำงานร่วมกันแบบเชื่องโยง
      Workshop: การสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าของ (OQ)
การตระหนักรู้เรื่องการทำงานอย่างมีคุณภาพ (Quality Awareness)
      นิยามความหมายเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ
      การเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับคุณภาพเชิงลึก
      การแก้ปัญหาและปรับปรุงงานคุณภาพด้วย PDCA
      สร้างจิตสำนึกคุณภาพด้วย Ho-Ren-So
      กิจกรรม : การจัดการคุณภาพกับงานที่เป็นปัญหา
การมีความรับผิดชอบกับเป้าหมายการทำงาน (How to Achieve Goal)
      นิยาม ความหมายของเป้าหมาย (Goal)
      คุณลักษณะของบุคคลที่มีความรับผิดชอบ
      การวางแผนบรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ (Planning for Target)
      การสร้างกรอบความคิดความเป็นเจ้าของ (Ownership Mindset)
      Workshop: ความเป็นเจ้าของกับเป้าหมายงาน
การสร้างจิตสำนึกรักในองค์กรและมีความผูกพัน (Engagement & Loyalty)
      ความหมายของความผูกพันองค์กร (Engagement)
      คำถามสร้างจิตสำนึกรักในองค์กร
      หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นความรักในองค์กร
      เทคนิคเปลี่ยนความคิดพลิกชีวิตคุณ
      การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงานและองค์กร
      กิจกรรม : การสร้างจิตสำนึกรักในองค์กร
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง