หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย - หลักสูตร 1 วัน
(for all employee)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย (for all employee)

ดร.พลกฤต โสลาพากุล

(วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
   - ความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นหัวใจสำคัญในการทำงาน เพราะหากบุคลากรขาดจิตสำนึกในการทำงานด้วยความประมาทเลินเล่อ หรือความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ย่อมอาจเกิดผลกระทบในเรื่องของการสูญเสียทรัพย์สินและร่างกาย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างทัศนคติของบุคลากรให้ตระหนักถึงความปลอดภัย และความสูญเสียรวมทั้งผลกระทบต่างๆ อันเกิดมาจากอุบัติในจากการทำงาน
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์หรือปรับใช้ได้จริงในกระบวนการทำงานของตนเอง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
ความหมายและคำจำกัดความด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
การสร้างความตระหนักในความปลอดภัย
โรคจากการทำงาน
การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย
Workshop 1: การสร้างความตระหนักในความปลอดภัยต้องเตรียมอะไรบ้าง (กิจกรรมกลุ่ม)
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
ประเภทของอันตราย
ผลกระทบและความสูญเสียต่างๆจากการทำงาน (Accident)
ทำงานอย่างไรให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ (ZERO ACCIDENT)
การประเมินความเสี่ยง
การสังเกตความปลอดภัยในการทำงาน
การจัดทำ KYT
แบบรายงานอุบัติการณ์ และ Near Miss
Workshop 2 : การเขียนรายงานอุบัติการณ์ และ Near Miss (กิจกรรมกลุ่ม)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร พนักงานทุกระดับในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย
Question & Answer

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

การบรรยายแบบมีส่วนร่วม 60%
กิจกรรมและ Workshop 40%

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม