หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ - หลักสูตร 1 วัน
(Quality Awareness)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับจิตสำนึกด้านคุณภาพ จิตสำนึกที่ดีในการทำงาน มีความตระหนักในการปรับเปลี่ยนแนวคิดให้เกิดจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานด้วยจิตสำนึกที่ดี ลดของเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับจิตสำนึกด้านคุณภาพ
เพื่อสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานด้วยจิตสำนึกที่ดี ลดของเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
อบรม สัมมนา 1. ความหมายและความสำคัญของคำว่า “คุณภาพ”
อบรม สัมมนา 2. ความท้าทายที่จำเป็นต้องมุ่งเน้นที่ “คุณภาพ”
อบรม สัมมนา 3. ขอบเขตคำว่า “คุณภาพ” ครอบคลุมถึงอะไรบ้าง
อบรม สัมมนา 4. ความเข้าใจคลาดเคลื่อนและความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ “คุณภาพ”
อบรม สัมมนา 5. แนวความคิดหลักเกี่ยวกับคุณภาพ
อบรม สัมมนา 6. บัญญัติแห่งความจริง 10 ประการ เกี่ยวกับคุณภาพ
อบรม สัมมนา 7. จิตสำนึกและจิตสำนึกคุณภาพคืออะไร
อบรม สัมมนา 8. ผลกระทบจากการขาด จิตสำนึกคุณภาพ
อบรม สัมมนา 9. การสร้างการตระหนักรู้ให้เกิดจิตสำนึกคุณภาพ
อบรม สัมมนา 10. พฤติกรรมของผู้มีจิตสานึกคุณภาพ
อบรม สัมมนา 11. สรุปการเพิ่มผลผลิต เพื่อความยั่งยืนขององค์กร

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา
อบรม สัมมนา Work Shop 1 : ฝึกการทำงานเป็นทีม
อบรม สัมมนา Work Shop 2 : จิตสำนึกคุณภาพ
อบรม สัมมนา Work Shop 3 : เขียนแผนงาน PDCA
อบรม สัมมนา Work Shop 4 : สิ่งที่ควรปรับปรุงในองค์กร

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
อบรม สัมมนา การบรรยาย 50 %
อบรม สัมมนา เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop 30%
อบรม สัมมนา การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน 20 %

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม