หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ - หลักสูตร 1 วัน
(Quality Awareness)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Hardskill / หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness)

หลักสูตรสถาบันหมวด Hardskill

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับจิตสำนึกด้านคุณภาพ จิตสำนึกที่ดีในการทำงาน มีความตระหนักในการปรับเปลี่ยนแนวคิดให้เกิดจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานด้วยจิตสำนึกที่ดี ลดของเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับจิตสำนึกด้านคุณภาพ
เพื่อสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานด้วยจิตสำนึกที่ดี ลดของเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. ความหมายและความสำคัญของคำว่า "คุณภาพ"
2. ความท้าทายที่จำเป็นต้องมุ่งเน้นที่ "คุณภาพ"
3. ขอบเขตคำว่า "คุณภาพ" ครอบคลุมถึงอะไรบ้าง
4. ความเข้าใจคลาดเคลื่อนและความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ "คุณภาพ"
5. แนวความคิดหลักเกี่ยวกับคุณภาพ
6. บัญญัติแห่งความจริง 10 ประการ เกี่ยวกับคุณภาพ
7. จิตสำนึกและจิตสำนึกคุณภาพคืออะไร
8. ผลกระทบจากการขาด จิตสำนึกคุณภาพ
9. การสร้างการตระหนักรู้ให้เกิดจิตสำนึกคุณภาพ
10. พฤติกรรมของผู้มีจิตสานึกคุณภาพ
11. สรุปการเพิ่มผลผลิต เพื่อความยั่งยืนขององค์กร

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา
Work Shop 1 : ฝึกการทำงานเป็นทีม
Work Shop 2 : จิตสำนึกคุณภาพ
Work Shop 3 : เขียนแผนงาน PDCA
Work Shop 4 : สิ่งที่ควรปรับปรุงในองค์กร

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
การบรรยาย 40%
เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 30%
การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน 30%

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม