หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในองค์กร - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในองค์กร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและแนวความคิด
ในภาวะที่องค์กรต้องเผชิญการแข่งขัน และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่องอย่างในปัจจุบัน ความรู้ต่างๆนั้นเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้องค์กรสามารถพัฒนาความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน สิ่งสำคัญคือ องค์กรนั้นต้องมีองค์ความรู้และแนวทางการได้มาซึ่งองค์ความรู้ของตนเอง โดยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นเส้นทางสู่การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
องค์ประกอบที่สำคัญในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ สามารถทำให้บุคลากรในองค์กรเห็นความสำคัญของการจัดการความรู้ และสามารถนำไปพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆให้เกิดขึ้นในองค์กร ด้วยหลักสำคัญดังนี้
    อบรม สัมมนา การเข้าใจการบริหารการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
    อบรม สัมมนา องค์ประกอบขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ของ ปีเตอร์ เชงเก้
    อบรม สัมมนา การสร้างชุมชนแห่งการปฏิบัติ โดย Facilitator
 การสร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นในองค์กร ต้องทำให้บุคลากรทุกคนเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ การรักการเรียนรู้ และปลอดภัยที่จะเรียนรู้ โดยสิ่งสำคัญคือความสนุก และปลอดภัยที่จะเรียนรู้ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ ทีมผู้เอื้ออำนวยการเรียนรู้ สร้างพื้นที่ให้ความรู้ต่างๆนั้นมีคุณค่าต่อองค์กร และต่อตัวบุคลากร และพื้นที่นั้นจะต้องเกิดขึ้นบ่อย เกิดต่อเนื่อง เกิดเป็นปกติ จนกลายเป็นวัฒนธรรม กลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่บุคลากรได้ทั้งความรู้ที่จะพัฒนางาน และได้รับความรู้ที่เสริมสร้างการเติบโตภายในของตนเอง ส่วนองค์กรจะได้พนักงานที่เชียวชาญและพัฒนาความเชี่ยวชาญในงานขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้บุคลากรที่มีภาวะผู้นำ กลายเป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงทักษะที่ต้องใช้เพื่อสร้างการเรียนรู้ในองค์กร
เพื่อให้ผู้เรียนมี mindset ของการสร้างการเรียนรู้ในองค์กร
เพื่อให้ผู้เรียนฝึกใช้เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในองค์กร มาปรับใช้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 ความสำคัญของการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
    อบรม สัมมนา การมองการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เป็นเป้าหมายของการจัดการความรู้
    อบรม สัมมนา วงจรการเรียนรู้เชิงลึก
    อบรม สัมมนา กิจกรรม : การแลกเปลี่ยนเรื่องชุมชนแห่งการเรียนรู้ในองค์กร
    อบรม สัมมนา สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ : มองเห็นเป้าหมายของชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ตนเองปรารถนาจะให้เกิดขึ้น
องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้
    อบรม สัมมนา แนวคิดเกี่ยวกับวินัยแห่งการเรียนรู้ ของ ปีเตอร์ เชงเก้
    อบรม สัมมนา ความสัมพันธ์ของวินัยแห่งการเรียนรู้ กับการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในองค์กร
การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในองค์กร
    อบรม สัมมนา ลักษณะของชุมชนแห่งการเรียนรู้
    อบรม สัมมนา ความเชื่อพื้นฐานในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
    อบรม สัมมนา ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
    อบรม สัมมนา กิจกรรม : workshop วิเคราะห์ case study ในเรื่องชุมชนแห่งการเรียนรู้ และสร้างแนวทางการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ของตนเอง
    อบรม สัมมนา สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ : มองเห็นปัจจัย รูปแบบ ขององค์กรที่ประสบความสำเร็จในการจัดการองค์ความรู้ และสามารถเลือกใช้ปัจจัยที่เหมาะสม มาพัฒนาองค์กรของตนเองได้
การใช้กิจกรรมต่างๆที่ปรากฏในองค์กร เป็นการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
    อบรม สัมมนา กิจกรรม : เลือกกิจกรรม ที่ปรากฏในองค์กร มาสร้างเป็นพื้นที่การเรียนรู เช่น การประชุม การ feedback หรือ การพูดคุยกันบนโต๊ะอาหาร
    อบรม สัมมนา สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ : แนวทางการพัฒนากิจกรรมที่มีอยู่ในองค์กร ให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้ ขององค์กร

แนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม
 การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
      อบรม สัมมนา การให้หลักการและเนื้อหา
      อบรม สัมมนา Workshop กิจกรรมผ่านประสบการณ์
      อบรม สัมมนา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
      อบรม สัมมนา การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Facilitative Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปฝึกทดสอบก่อนที่จะนำไปเชื่อมโยงเข้ากับงานจริงหลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

แก่นของ Facilitative Coaching
การเปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักรู้ด้วยตนเอง
กระบวนการพัฒนาบุคลากรในเรื่องใดๆนั้น Facilitative Coaching จะเน้นวิชาเป็นศูนย์กลางที่พร้อมให้ผู้เข้าร่วมอบรมสืบค้นความจริงของตนเองในประเด็นนั้นๆ รวมถึงประสบการณ์ต่างๆที่ผู้เข้าร่วมแต่ละคนมีเกี่ยวกับประเด็นนั้นๆถือเป็นอีกความจริงหนึ่งที่เพื่อนๆจะได้ร่วมกันสืบค้น
การตระหนักรู้ในตนเองและเคารพในประสบการณ์ของเพื่อนที่ร่วมเข้าอบรมจะช่วยให้เห็นคุณค่าในตัวเพื่อน เห็นศักยภาพในตัวเพื่อนและเกิดการฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ (Empathy) ตลอดเวลาทำกิจกรรม
การเปลี่ยนแปลงเกิดจากการเห็นตัวเองเข้าใจตนเอง และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองConceptual Framework
ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัตการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม