หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างทีมงานนวัตกรรมภายในองค์กรและโครงการสตาร์ทอัพ - หลักสูตร 2 วัน
(Innovation Driven Team & Start Up Project)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างทีมงานนวัตกรรมภายในองค์กรและโครงการสตาร์ทอัพ (Innovation Driven Team & Start Up Project)

อ. ภัทรพงษ์ พลเสน

(วิทยากรที่ปรึกษา/นักวิเคราะห์พัฒนาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การสร้างนวัตกรรมในองค์กร นั้นสามารถเริ่มต้นจากนวัตกรรมในเชิงกรอบความคิด นวัตกรรมเชิงกระบวนการ และนวัตกรรมเชิงการผลิต หรือแม้กระทั่งนวัตกรรมทางโมเดลธุรกิจ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน การสร้างนวัตกรรมในองค์กรนั้นเพื่อมุ่งหวังให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพเจริญเติบโต หลายองค์กรมีการสร้างสิ่งใหม่ภายในองค์กรด้วยการค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ ผ่านกระบวนความคิดด้วยบุคลากรภายใน แต่อาจทำให้ไม่สามารถเข้าถึงความรู้สึกความต้องการของลูกค้าได้อย่างชัดเจน หรือไม่สามารถตาม global trend ได้
การสร้างทีมงานวัตกรรมภายในองค์กร คือ การพัฒนาและส่งเสริมให้บุคคลากรได้มีทักษะเชิงนวัตกรรม สามารถคิดวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโครงการต่างๆ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าอย่างแท้จริง เป็นกระบวนการที่สามารถปฏิบัติแล้วทำให้องค์กรได้มีทีมงานนวัตกรรมภายในองค์กร ดังนั้นหากบุคลากรได้มีโอกาสเรียนรู้และลงมือทำ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆเป็น Start Up Project ขององค์กรเพื่อหวังผลเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างทีมนวัตกรรมภายในองค์กรและสร้าง Start Up Project ระหว่างฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่องค์กรมอบหมาย
2. เพื่อนำแนวความคิดที่มีความเป็นไปได้มาสร้างเป็นธุรกิจ (Idea to Prototype to Product)
3. เพื่อการนำไปใช้ได้จริงในหน้าที่ความรับผิดชอบ สามารถประยุกต์ใช้ได้กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการใหม่ หรือการบริหารโครงการที่มุ่งเป้า
4. ผู้เข้าร่วมจะได้ฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม การสื่อสาร การคิดสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline) 
Day 1 : Dream Team and Sand Box
การสร้างทีมงาน/แนวความคิดที่จะนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ขององค์กร
     อบรม สัมมนา โครงสร้างของทีม Start Up
     อบรม สัมมนา สร้าง Passion & Motivation ในการเป็น Start Up Team
     อบรม สัมมนา กิจกรรม The Start Up Team and Sand Box
ลูกค้าคุณคือใคร
     อบรม สัมมนา การหาส่วนแบ่งตลาดและการเลือกลูกค้าที่ชัดเจน
     อบรม สัมมนา การวิเคราะห์และเลือกตลาดหัวหาด
     อบรม สัมมนา การคำนวณ TAM SAM SOM
     อบรม สัมมนา สร้าง Personar ที่ชัดเจน
     อบรม สัมมนา Workshop : วิเคราะห์แต่ละส่วนและเขียนลงในแผนธุรกิจ
คุณสร้างคุณค่าอะไรให้ลูกค้า
     อบรม สัมมนา การสร้างวงจรการใช้ผลิตภัณฑ์
     อบรม สัมมนา การออกแบบผลิตภัณฑ์สร้าง MVP
     อบรม สัมมนา การแปลงคุณค่า เป็น ตัวเลข
     อบรม สัมมนา การระบุตำแหน่งทางการตลาด
     อบรม สัมมนา Workshop : วิเคราะห์แต่ละส่วนและเขียนลงในแผนธุรกิจ

Day 2 : Follow Your Dream
กลยุทธ์การเข้าถึงลูกค้า
     อบรม สัมมนา ค้นหาหน่วยการตัดสินใจลูกค้า
     อบรม สัมมนา กระบวนการหาลูกค้า
     อบรม สัมมนา การสร้างกลยุทธ์กระบวนการขาย
     อบรม สัมมนา Workshop : วิเคราะห์แต่ละส่วนและเขียนลงในแผนธุรกิจ
     อบรม สัมมนา กิจกรรม : Role Play การเสนอขาย
กลยุทธ์การสร้างกระแสรายได้ และการขยายธุรกิจ
     อบรม สัมมนา การออกแบบโมเดลการสร้างกระแสรายได้
     อบรม สัมมนา กระบวนการตั้งกรอบราคา
     อบรม สัมมนา คำนวณต้นทุนในการหาลูกค้า
     อบรม สัมมนา กลยุทธ์การขยายธุรกิจ
     อบรม สัมมนา Workshop : วิเคราะห์แต่ละส่วนและเขียนลงในแผนธุรกิจ
การออกแบบสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการวางแผนโครงการต่อเนื่อง
     อบรม สัมมนา ระบุสมมติฐาน และการทดสอบสมมติฐาน
     อบรม สัมมนา ลงมือสร้าง MVP เพื่อนำไปทดสอบตลาด
     อบรม สัมมนา การพิสูจน์หาลูกค้ารายแรก
     อบรม สัมมนา กำหนดวัตถุประสงค์โครงการ/งบประมาณ/ทีมงาน/ระยะเวลา/แผนกิจกรรม
     อบรม สัมมนา Workshop : วิเคราะห์แต่ละส่วนและเขียนลงในแผนธุรกิจ

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา
Case study: Nano Encapsulation Project Start Up
Case study: Food for the Future “Velight”
Case study: Pilot Plant @ EEC


รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
Training and Group Coaching
Workshop กิจกรรมกลุ่ม Run MIT Process
ทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์ หรือ Experiential Learning Theory (ELT)
ติดตามผลการดำเนินงานรวมถึงให้คำแนะนำเพิ่มเติมในส่วนงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการอบรมที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ใช้อบรมหลักสูตรนักบริหารธุรกิจเทคโนโลยีรุ่นใหม่

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม