หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างบรรยากาศของความเคารพเชื่อใจ - หลักสูตร 2 วัน

(Building an Environment of Trust)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2562 / Other / การสร้างบรรยากาศของความเคารพเชื่อใจ

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   บรรยากาศภายในองค์กรที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก ความผูกพัน ความมุ่งมั่น และความศรัทธา ย่อมส่งผลให้เกิดความเจริญงอกงามอย่างมั่นคง และรากฐานที่จะนำไปสู่บรรยากาศดังกล่าวก็คือ “TRUST” หรือ “ความไว้วางใจ ความเชื่อมั่น ความเคารพเชื่อใจ” จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเปิดโอกาสให้กับ การสร้างสัมพันธ์ภาพอันลึกซึ้งที่มากไปกว่าการเป็นเพื่อนร่วมงานธรรมดา เหตุเพราะมนุษย์มีมิติอื่นอีกมากมายที่ไม่ควรจำกัดให้เกี่ยวข้องกันเฉพาะเรื่องงาน การร่วมกันทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำให้ได้รับรู้ถึงภูมิหลังและสุขทุกข์ ของชีวิต จุดอ่อนจุดแข็งของบุคลิกภาพและความสามารถ เพื่อที่จะได้ร่วมกันเกื้อหนุนจุดแข็งสลายคลายจุดอ่อน โดยเรียนรู้ภายใต้บรรยากาศที่สบาย ๆ ไม่เคร่งเครียด ซึ่งการเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันย่อมนำไปสู่ “ความเชื่อมั่นไว้วางใจต่อกัน” 
   กระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity based learning) เป็นเครื่องมือที่นิยมนำมาใช้ในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ตามแนวคิดการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ (Adult learning) ที่มีความเหมาะสมในการที่จะช่วยเสริมสร้างและพัฒนาทีมงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยการอาศัยกิจกรรมกลุ่ม เพื่อสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมในการคิด การตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหาภายใต้สภาวการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเป็นผลสำเร็จ ซึ่งนอกจากจะทำให้บุคลากรได้มีความรู้และทักษะเพิ่มมากขึ้นแล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันของบุคลากร ให้เกิดมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันทั้งในด้านการปฏิบัติงานและการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน ถือเป็นปัจจัยเกื้อหนุนที่สำคัญในอันที่จะส่งผลต่อประสิทธิผลของงานและผลสำเร็จขององค์กร

วัตถุประสงค์
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความไว้วางใจ และการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจในองค์กร 
2. มีความกระตือรือร้นและมีความสามารถในการนำเอาความรู้ที่ได้รับไปลงมือปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้จริง 
3. มุ่งมั่นที่จะทำงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข มีความไว้วางใจต่อผู้ร่วมงานในทุกระดับชั้น 
4. มีทัศนคติเชิงบวกต่อผู้ร่วมงาน ยอมรับและพร้อมที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ 
5. ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของความไว้วางใจ มีการแสดงออกถึงพฤติกรรมที่เหมาะสม

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
   ออกแบบหลักสูตรจากแนวคิด “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Sustainable Development) ด้วยวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่แบบผสมผสาน (Hybrid Management) ระหว่างหลัก “พุทธศาสตร์” ที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านชีวิตและจิตวิญาณ (Soft Side Management) ควบคู่ไปกับหลัก “วิทยาศาสตร์” ที่มุ่งเน้นสมรรถนะเชิงความสำเร็จในการทำงาน (Hard Side Management) สู่การพัฒนาสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง (High Performance Organization :HPO) 
   โดยใช้วิธีการบรรยาย การทำกิจกรรมผ่านประสบการณ์ และสถานการณ์จำลอง มุ่งเน้นให้ลงมือปฏิบัติจริงโดยอาศัยกระบวนการกลุ่มเป็นการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active) ทำให้การเรียนรู้ไม่จำกัดเพียงแค่การฟังบรรยาย เพื่อให้เกิดการซึมซับความรู้ ความเข้าใจ เกิดการฉุกคิดได้เองในเนื้อหาสาระ และสามารถสร้างความรู้ใหม่ขึ้นมาได้ด้วยตนเอง (Constructivism)

วันแรก 
 การสร้างความไว้วางใจระดับปัจเจก 

       สมาธิเพื่อความไว้วางใจตนเอง 
       กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ และกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
       การบรรยายแบบมีส่วนร่วม (Participative Technique) 
       การถอดบทเรียน (Lesson Learn) 
       การนำเสนอ (Presentation) 
       การประเมินผล (AAR) 
 การสร้างความไว้วางใจระดับทีมงาน 
       การพักผ่อนตระหนักรู้ 
       กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ และกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
       การบรรยายแบบมีส่วนร่วม (Participative Technique) 
       การถอดบทเรียน (Lesson Learn) 
       การนำเสนอ (Presentation) 
       การประเมินผล (AAR) ภาคค่ำ (19:00 – 21:00 น) 
       กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ หรือ สุนทรียสนทนา (Dialogue) เพื่อสร้างความไว้วางใจ 

วันที่สอง 
 การสร้างความไว้วางใจระดับองค์กร 
       สมาธิเพื่อความไว้วางใจตนเอง 
       กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ และกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
       การบรรยายแบบมีส่วนร่วม (Participative Technique)
       เรื่องเล่าเร้าพลัง (Story Telling) 
       การนำเสนอ (Presentation) 
       การประเมินผล (AAR) 
       กิจกรรมอำลา
หมายเหตุ: อาจจะมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 บุคลากรทุกระดับในองค์กร

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

อาจารย์ พันธุ์บุณย์ ทองสังข์
วิทยากร (Lecture) , วิทยากรที่ปรึกษา (Process Consultant) กระบวนกร (Facilitator) , ครูฝึก (Trainer) , ผู้ฝึกสอน (Coach)
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : สร้างความไว้วางทีมงานการนำเสนอ

แสดงความคิดเห็น