คอร์สฝึกอบรม การสร้างพลังของเชาว์ปัญญาเชิงบวกในการทำงาน

(PQ) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Softskill / การสร้างพลังของเชาว์ปัญญาเชิงบวกในการทำงาน

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การสร้างภูมิพลังของเชาว์ปัญญาเชิงบวก (PQ) ให้สมองมีความแข็งแรงมากพอที่จะต่อสู้กับพลังด้านลบที่คอยฉุดดึงให้เราตกต่ำและหมดกำลังใจในเหตุการณ์ต่างๆ โดยการสะสมพลังนี้ให้เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ จนการฝึกฝนกลายเป็นกิจวัตรประจำวันที่เราขาดไม่ได้ ก็จะทำให้เราสามารถใช้ศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่
 กลยุทธ์การพัฒนาระดับ PQ ให้สูงขึ้น แบ่งออกเป็น 3 เรื่องดังนี้
      1. การขจัดจิตที่บั่นทอนตัวคุณ (Negative Thinking)
      2. การเสริมสร้างจิตที่ส่งเสริมตัวคุณ (Positive Thinking)
      3.การเพิ่มประสิทธิภาพของสมอง PQ (Positive Intelligence Quotient)
 การเรียนรู้และเข้าใจจิตที่บั่นทอนและจิตที่ส่งเสริม จะช่วยทำให้สามารถพัฒนาพลังของเชาว์ปัญญาเชิงบวกได้ง่ายขึ้น และเกิดเป็นภูมิที่ติดตัวเองไปตลอด ทำให้สามารถดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเองออกมาใช้อย่างเป็นอัตโนมัติหลังจากการฝึกฝนจนเป็นธรรมชาติ
 การพัฒนาทักษะที่สำคัญต่างๆ ในการเสริมสร้างเชาว์ปัญญาเชิงบวก (Positive Intelligence) จะทำให้สามารถขจัดจิตที่บั่นทอนตัวคุณได้อย่างรวดเร็ว และสร้างจิตที่ส่งเสริมตัวคุณขึ้นมาทดแทนได้ทันที ทำให้สามารถประยุกต์ใช้กับการทำงานและการดำเนินชีวิตได้

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเรียนรู้และเข้าใจพลังของเชาว์ปัญญาเชิงบวก (PQ) ได้ด้วยตัวเองและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงได้ทันที
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแบบฝึกฝนการสร้างเชาว์ปัญญาเชิงบวกตาม Style ของตัวเอง สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นธรรมชาติ
 เพื่อสร้างแนวทางการปฏิบัติและสำรวจตัวเองกับกิจกรรมต่างๆ ช่วยทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของอารมณ์
      สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับเชาว์ปัญญาเชิงบวก
      ความหมายของเชาว์ปัญญาเชิงบวก (Positive Intelligence)
      การวัดค่าจิตของคุณในสภาวะต่างๆ (Positive Intelligence Quotient)
      หลักการสำคัญของเชาว์ปัญญาเชิงบวก (PI)
      Workshop : สำรวจระดับเชาว์ปัญญาเชิงบวกของตัวเอง
 เทคนิคการพัฒนาเชาว์ปัญญาเชิงบวก (PI) ของตัวเอง
      การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมอง
      กลยุทธ์การพัฒนาระดับ PQ ให้สูงขึ้น
      รู้จักจิตที่บั่นทอนตัวคุณ (Negative Thinking)
      รู้จักจิตที่ส่งเสริมตัวคุณ (Positive Thinking)
      Workshop : สร้างเทคนิคการพัฒนาเชาว์ปัญญา
      กิจกรรม : ประเมินตัวเองเพื่อค้นหาจิตที่บั่นทอน
 ทักษะที่สำคัญของการสร้างเชาว์ปัญญาเชิงบวก
      การเห็นอกเห็นใจ (Empathige)
      การอยากรู้อยากเห็น (Explore)
      การริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ (Innovate)
      การสร้างเข็มทิศนำทาง (Navigate)
      การกระตุ้นจูงใจ (Activate)
      Workshop : การสร้างพลังของเชาว์ปัญญาเชิงบวก
 การประยุกต์ใช้พลังของเชาว์ปัญญาเชิงบวกในการทำงาน
      การสร้างสมอง PQ อย่างสม่ำเสมอ
      การใช้สมอง PQ กับการแก้ปัญหา
      การสร้างสมอง PQ ให้กับทีมงาน
      การใช้สมอง PQ ลดความขัดแย้ง
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Positive ThinkingPositive Intelligenceเชาว์ปัญญาเชิงบวก

แสดงความคิดเห็น