หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างพลังของเชาว์ปัญญาเชิงบวกในการทำงาน - หลักสูตร 1 วัน

(PQ)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Softskill / การสร้างพลังของเชาว์ปัญญาเชิงบวกในการทำงาน

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การสร้างภูมิพลังของเชาว์ปัญญาเชิงบวก (PQ) ให้สมองมีความแข็งแรงมากพอที่จะต่อสู้กับพลังด้านลบที่คอยฉุดดึงให้เราตกต่ำและหมดกำลังใจในเหตุการณ์ต่างๆ โดยการสะสมพลังนี้ให้เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ จนการฝึกฝนกลายเป็นกิจวัตรประจำวันที่เราขาดไม่ได้ ก็จะทำให้เราสามารถใช้ศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่ 
กลยุทธ์การพัฒนาระดับ PQ ให้สูงขึ้น แบ่งออกเป็น 3 เรื่องดังนี้ 
         1. การขจัดจิตที่บั่นทอนตัวคุณ (Negative Thinking) 
         2. การเสริมสร้างจิตที่ส่งเสริมตัวคุณ (Positive Thinking) 
         3. การเพิ่มประสิทธิภาพของสมอง PQ (Positive Intelligence) 
การเรียนรู้และเข้าใจจิตที่บั่นทอนและจิตที่ส่งเสริม จะช่วยทำให้สามารถพัฒนาพลังของเชาว์ปัญญาเชิงบวกได้ง่ายขึ้น และเกิดเป็นภูมิที่ติดตัวเองไปตลอด ทำให้สามารถดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเองออกมาใช้อย่างเป็นอัตโนมัติหลังจากการฝึกฝนจนเป็นธรรมชาติ 
การพัฒนาทักษะที่สำคัญต่างๆ ในการเสริมสร้างเชาว์ปัญญาเชิงบวก (Positive Intelligence) จะทำให้สามารถขจัดจิตที่บั่นทอนตัวคุณได้อย่างรวดเร็ว และสร้างจิตที่ส่งเสริมตัวคุณขึ้นมาทดแทนได้ทันที ทำให้สามารถประยุกต์ใช้กับการทำงานและการดำเนินชีวิตได้

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเรียนรู้และเข้าใจพลังของเชาว์ปัญญาเชิงบวก (PQ) ได้ด้วยตัวเองและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงได้ทันที 
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแบบฝึกฝนการสร้างเชาว์ปัญญาเชิงบวกตาม Style ของตัวเอง สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นธรรมชาติ 
เพื่อสร้างแนวทางการปฏิบัติและสำรวจตัวเองกับกิจกรรมต่างๆ ช่วยทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของอารมณ์ 
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับเชาว์ปัญญาเชิงบวก 
      
 ความหมายของเชาว์ปัญญาเชิงบวก (Positive Intelligence)
      
 การวัดค่าจิตของคุณในสภาวะต่างๆ (Positive Intelligence Quotient)
      
 หลักการสำคัญของเชาว์ปัญญาเชิงบวก (PI) 
      
 Workshop : สำรวจระดับเชาว์ปัญญาเชิงบวกของตัวเอง 
เทคนิคการพัฒนาเชาว์ปัญญาเชิงบวก (PI) ของตัวเอง
       การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมอง
      
 กลยุทธ์การพัฒนาระดับ PQ ให้สูงขึ้น
      
 รู้จักจิตที่บั่นทอนตัวคุณ (Negative Thinking)
      
 รู้จักจิตที่ส่งเสริมตัวคุณ (Positive Thinking)
      
 Workshop: สร้างเทคนิคการพัฒนาเชาว์ปัญญา
      
 กิจกรรม:ประเมินตัวเองเพื่อค้นหาจิตที่บั่นทอน
ทักษะที่สำคัญของการสร้างเชาว์ปัญญาเชิงบวก
       การเห็นอกเห็นใจ (Empathige)
      
 การอยากรู้อยากเห็น (Explore)
      
 การริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ (Innovate)
      
 การสร้างเข็มทิศนำทาง (Navigate)
      
 การกระตุ้นจูงใจ (Activate)
      
 Workshop: การสร้างพลังของเชาว์ปัญญาเชิงบวก 
การประยุกต์ใช้พลังของเชาว์ปัญญาเชิงบวกในการทำงาน 
       การสร้างสมอง PQ อย่างสม่ำเสมอ 
      
 การใช้สมอง PQ กับการแก้ปัญหา 
      
 การสร้างสมอง PQ ให้กับทีมงาน 
      
 การใช้สมอง PQ ลดความขัดแย้ง 
การบ้าน: เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง 
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : เชาว์ปัญญาเชิงบวกสมองPQ

แสดงความคิดเห็น