หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างพลังของเชาว์ปัญญาเชิงบวกในการทำงาน - หลักสูตร 1 วัน

(PQ)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Softskill / การสร้างพลังของเชาว์ปัญญาเชิงบวกในการทำงาน

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การสร้างภูมิพลังของเชาว์ปัญญาเชิงบวก (PQ) ให้สมองมีความแข็งแรงมากพอที่จะต่อสู้กับพลังด้านลบที่คอยฉุดดึงให้เราตกต่ำและหมดกำลังใจในเหตุการณ์ต่างๆ โดยการสะสมพลังนี้ให้เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ จนการฝึกฝนกลายเป็นกิจวัตรประจำวันที่เราขาดไม่ได้ ก็จะทำให้เราสามารถใช้ศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่ 
กลยุทธ์การพัฒนาระดับ PQ ให้สูงขึ้น แบ่งออกเป็น 3 เรื่องดังนี้ 
         1. การขจัดจิตที่บั่นทอนตัวคุณ (Negative Thinking) 
         2. การเสริมสร้างจิตที่ส่งเสริมตัวคุณ (Positive Thinking) 
         3. การเพิ่มประสิทธิภาพของสมอง PQ (Positive Intelligence) 
การเรียนรู้และเข้าใจจิตที่บั่นทอนและจิตที่ส่งเสริม จะช่วยทำให้สามารถพัฒนาพลังของเชาว์ปัญญาเชิงบวกได้ง่ายขึ้น และเกิดเป็นภูมิที่ติดตัวเองไปตลอด ทำให้สามารถดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเองออกมาใช้อย่างเป็นอัตโนมัติหลังจากการฝึกฝนจนเป็นธรรมชาติ 
การพัฒนาทักษะที่สำคัญต่างๆ ในการเสริมสร้างเชาว์ปัญญาเชิงบวก (Positive Intelligence) จะทำให้สามารถขจัดจิตที่บั่นทอนตัวคุณได้อย่างรวดเร็ว และสร้างจิตที่ส่งเสริมตัวคุณขึ้นมาทดแทนได้ทันที ทำให้สามารถประยุกต์ใช้กับการทำงานและการดำเนินชีวิตได้

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเรียนรู้และเข้าใจพลังของเชาว์ปัญญาเชิงบวก (PQ) ได้ด้วยตัวเองและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงได้ทันที 
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแบบฝึกฝนการสร้างเชาว์ปัญญาเชิงบวกตาม Style ของตัวเอง สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นธรรมชาติ 
เพื่อสร้างแนวทางการปฏิบัติและสำรวจตัวเองกับกิจกรรมต่างๆ ช่วยทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของอารมณ์ 
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับเชาว์ปัญญาเชิงบวก 
      
 ความหมายของเชาว์ปัญญาเชิงบวก (Positive Intelligence)
      
 การวัดค่าจิตของคุณในสภาวะต่างๆ (Positive Intelligence Quotient)
      
 หลักการสำคัญของเชาว์ปัญญาเชิงบวก (PI) 
      
 Workshop : สำรวจระดับเชาว์ปัญญาเชิงบวกของตัวเอง 
เทคนิคการพัฒนาเชาว์ปัญญาเชิงบวก (PI) ของตัวเอง
       การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมอง
      
 กลยุทธ์การพัฒนาระดับ PQ ให้สูงขึ้น
      
 รู้จักจิตที่บั่นทอนตัวคุณ (Negative Thinking)
      
 รู้จักจิตที่ส่งเสริมตัวคุณ (Positive Thinking)
      
 Workshop: สร้างเทคนิคการพัฒนาเชาว์ปัญญา
      
 กิจกรรม:ประเมินตัวเองเพื่อค้นหาจิตที่บั่นทอน
ทักษะที่สำคัญของการสร้างเชาว์ปัญญาเชิงบวก
       การเห็นอกเห็นใจ (Empathige)
      
 การอยากรู้อยากเห็น (Explore)
      
 การริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ (Innovate)
      
 การสร้างเข็มทิศนำทาง (Navigate)
      
 การกระตุ้นจูงใจ (Activate)
      
 Workshop: การสร้างพลังของเชาว์ปัญญาเชิงบวก 
การประยุกต์ใช้พลังของเชาว์ปัญญาเชิงบวกในการทำงาน 
       การสร้างสมอง PQ อย่างสม่ำเสมอ 
      
 การใช้สมอง PQ กับการแก้ปัญหา 
      
 การสร้างสมอง PQ ให้กับทีมงาน 
      
 การใช้สมอง PQ ลดความขัดแย้ง 
การบ้าน: เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง 
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : เชาว์ปัญญาเชิงบวกสมองPQ

แสดงความคิดเห็น