หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างพลังของเชาว์ปัญญาเชิงบวกในการทำงาน - หลักสูตร 1 วัน
(PQ)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / ความรู้และทักษะทั่วไป (General Softskill) / หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างพลังของเชาว์ปัญญาเชิงบวกในการทำงาน (PQ)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การสร้างภูมิพลังของเชาว์ปัญญาเชิงบวก (PQ) ให้สมองมีความแข็งแรงมากพอที่จะต่อสู้กับพลังด้านลบที่คอยฉุดดึงให้เราตกต่ำและหมดกำลังใจในเหตุการณ์ต่างๆ โดยการสะสมพลังนี้ให้เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ จนการฝึกฝนกลายเป็นกิจวัตรประจำวันที่เราขาดไม่ได้ ก็จะทำให้เราสามารถใช้ศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่ 
กลยุทธ์การพัฒนาระดับ PQ ให้สูงขึ้น แบ่งออกเป็น 3 เรื่องดังนี้ 
         1. การขจัดจิตที่บั่นทอนตัวคุณ (Negative Thinking) 
         2. การเสริมสร้างจิตที่ส่งเสริมตัวคุณ (Positive Thinking) 
         3. การเพิ่มประสิทธิภาพของสมอง PQ (Positive Intelligence) 
การเรียนรู้และเข้าใจจิตที่บั่นทอนและจิตที่ส่งเสริม จะช่วยทำให้สามารถพัฒนาพลังของเชาว์ปัญญาเชิงบวกได้ง่ายขึ้น และเกิดเป็นภูมิที่ติดตัวเองไปตลอด ทำให้สามารถดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเองออกมาใช้อย่างเป็นอัตโนมัติหลังจากการฝึกฝนจนเป็นธรรมชาติ 
การพัฒนาทักษะที่สำคัญต่างๆ ในการเสริมสร้างเชาว์ปัญญาเชิงบวก (Positive Intelligence) จะทำให้สามารถขจัดจิตที่บั่นทอนตัวคุณได้อย่างรวดเร็ว และสร้างจิตที่ส่งเสริมตัวคุณขึ้นมาทดแทนได้ทันที ทำให้สามารถประยุกต์ใช้กับการทำงานและการดำเนินชีวิตได้

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเรียนรู้และเข้าใจพลังของเชาว์ปัญญาเชิงบวก (PQ) ได้ด้วยตัวเองและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงได้ทันที 
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแบบฝึกฝนการสร้างเชาว์ปัญญาเชิงบวกตาม Style ของตัวเอง สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นธรรมชาติ 
เพื่อสร้างแนวทางการปฏิบัติและสำรวจตัวเองกับกิจกรรมต่างๆ ช่วยทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของอารมณ์ 
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับเชาว์ปัญญาเชิงบวก 
      
 ความหมายของเชาว์ปัญญาเชิงบวก (Positive Intelligence)
      
 การวัดค่าจิตของคุณในสภาวะต่างๆ (Positive Intelligence Quotient)
      
 หลักการสำคัญของเชาว์ปัญญาเชิงบวก (PI) 
      
 Workshop : สำรวจระดับเชาว์ปัญญาเชิงบวกของตัวเอง 
เทคนิคการพัฒนาเชาว์ปัญญาเชิงบวก (PI) ของตัวเอง
       การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมอง
      
 กลยุทธ์การพัฒนาระดับ PQ ให้สูงขึ้น
      
 รู้จักจิตที่บั่นทอนตัวคุณ (Negative Thinking)
      
 รู้จักจิตที่ส่งเสริมตัวคุณ (Positive Thinking)
      
 Workshop: สร้างเทคนิคการพัฒนาเชาว์ปัญญา
      
 กิจกรรม:ประเมินตัวเองเพื่อค้นหาจิตที่บั่นทอน
ทักษะที่สำคัญของการสร้างเชาว์ปัญญาเชิงบวก
       การเห็นอกเห็นใจ (Empathige)
      
 การอยากรู้อยากเห็น (Explore)
      
 การริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ (Innovate)
      
 การสร้างเข็มทิศนำทาง (Navigate)
      
 การกระตุ้นจูงใจ (Activate)
      
 Workshop: การสร้างพลังของเชาว์ปัญญาเชิงบวก 
การประยุกต์ใช้พลังของเชาว์ปัญญาเชิงบวกในการทำงาน 
       การสร้างสมอง PQ อย่างสม่ำเสมอ 
      
 การใช้สมอง PQ กับการแก้ปัญหา 
      
 การสร้างสมอง PQ ให้กับทีมงาน 
      
 การใช้สมอง PQ ลดความขัดแย้ง 
การบ้าน: เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง 
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง