หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างภาพลักษณ์สู่การเป็นวิทยากร หรือผู้สอนงานอย่างมืออาชีพ - หลักสูตร 2 วัน
(The training to create profession image as a professional expert)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างภาพลักษณ์สู่การเป็นวิทยากร หรือผู้สอนงานอย่างมืออาชีพ (The training to create profession image as a professional expert)

อ. ราชันย์ จำปีแก้ว

(ผู้เชี่ยวชาญจิตวิทยาด้านบุคลิกและการให้บริการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
สิ่งสำคัญที่จะทำให้งานมีประสิทธิภาพ นั่งก็คือหัวหน้างานหรือผู้ฝึกสอนงาน ถ้าหัวหน้างานหรือผู้ฝึกสอนงานมีทักษะในการสื่อสาร และรู้จักวิธีในการถ่ายทอดงาน ก็จะทำให้ผู้ที่เรียนรู้งานเข้าใจมากขึ้น และการทำงานก็จะราบรื่น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อฝึกหัวหน้า หรือผู้ที่จะทำหน้าที่วิทยากร ให้มีทักษะการสื่อสาร การวางตัว และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
2. เพื่อสร้างบุคลากรในสายงานฝึกอบรมให้เป็นวิทยากรอย่างมืออาชีพ ด้วยความเข้าใจและใส่ใจ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หัวข้อการอบรม
     - สิ่งที่วิทยากรควรมี ข้อดี/ข้อเสีย
     - เทคนิคการรู้จักบุคลิกภาพ ของตัวเอง เพื่อนำมาปรับใช้
     - การใช้น้ำเสียงที่ถูกต้อง และเพิ่มเสน่ห์
     - ฝึกปฏิบัติ การเป็นวิทยากรทั้งระบบ
     - Work Shop รายบุคคล

วิธีการสอนในหลักสูตร
 ทฤษฎี 30 %
กิจกรรม 20 %
ฝึกปฏิบัติ + ระดมความคิด 50 %


รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
1. จากประสบการณ์การเป็นวิทยากรมา 20 ปี การถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ตรงจากผู้สอน จะทำให้ผู้ที่รับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และนำไปต่อยอดได้อย่างมีคุณภาพ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม