หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างมนุษยสัมพันธ์และ Service Mind - หลักสูตร 1 วัน
(Service Mind)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างมนุษยสัมพันธ์และ Service Mind (Service Mind)

อ. ราชันย์ จำปีแก้ว

(ผู้เชี่ยวชาญจิตวิทยาด้านบุคลิกและการให้บริการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
 มนุษยสัมพันธ์และ Service Mind เป็นสิ่งที่บุคลากรในองค์กรจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ และเมื่อเรียนรู้และนำไปปรับใช้ในทีม หรือในองค์กร ก็จะเพิ่มประสิทธิภาพและความสุขในการทำงานได้อย่างดีเยี่ยม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการอย่างเป็นเลิศ
2. เพื่อพัฒนาแนวคิด Attitude ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการบริการ
3. เพื่อปรับบุคลิก ท่าทาง การสื่อสาร ให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละประเภท
4. เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมอันดี และการแสดงออกด้วยท่าทีที่เป็นมิตร

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หัวข้อการอบรม
     - การปรับทัศนคติ มุมมอง และ Attitude ต่อการทำงานด้านบริการ
     - ฝึกบุคลิกภาพ ท่าทาง กิริยา และการสื่อสาร
     - ประเภทของลูกค้าในแบบต่างๆ และการวางตัวต่อลูกค้าแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม
     - ฝึกการปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละประเภท
     - Work Shop ตามโจทย์ที่ได้รับ เพื่อการแก้สถานการณ์ให้ตรงกับยุคสมัย

วิธีการสอนในหลักสูตร
 ทฤษฎี 30 %
กิจกรรม 30 %
ฝึกปฏิบัติ + ระดมความคิด 40 %

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
1. ใช้โจทย์ตามหลักจิตวิทยาที่ง่าย ในการทำกิจกรรมและการฝึกให้เกิดความชำนาน

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม