หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างวิทยากรคุณภาพภายในองค์กร - หลักสูตร 2 วัน
(Building The Effective Internal Trainer)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / การพัฒนาวิทยากร (Train the trainer) / หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างวิทยากรคุณภาพภายในองค์กร (Building The Effective Internal Trainer)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
วิทยากรภายในที่มีคุณภาพ คือ หัวหน้างานที่มีความรู้ความสามารถในงาน มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานนั้นๆ มีความเชี่ยวชาญจนกลายเป็นความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) และมีความตั้งใจที่จะนำสิ่งต่างๆ ออกมาสอนให้กับผู้อื่นในฐานะวิทยากร (Trainer) ด้วยความเต็มใจและภาคภูมิใจ
การพัฒนาวิทยากรภายในให้มีคุณภาพ (Effective Internal Trainer) ต้องให้ความสำคัญใน 4 เรื่อง คือ
       การสร้างกรอบความคิดการเป็นวิทยากรที่ดี (The Goad Trainer Mindset)
       การพัฒนาสมรรถนะการเป็นวิทยากร (Trainer Competency)
       การส่งเสริมให้ใช้เทคนิคการสอนใน Style ตัวเอง (Training Technique)
       การสร้างเวทีและโอกาสในการสอน (Training in Practise)
       การเรียนรู้และเข้าใจครบเครื่องเรื่องศาสตร์และศิลป์การเป็นวิทยากร จะทำให้การพัฒนาตัวเองในฐานะวิทยากรภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โครงสร้างการเรียนรู้ในการเป็นวิทยากรภายใน มีดังนี้
       การสร้างกรอบความคิดการเป็นวิทยากรคุณภาพ
       การเขียนหลักสูตรให้โดนใจใน Style ของตัวเอง
       การสร้างแนวทางการฝึกอบรมด้วย Story Board ของตัวเอง
       การประยุกต์ใช้หลักสูตรของตัวเองดำเนินการสอน
       การออกแบบการสอนโดยใช้ สไลด์ (Slide) เชิงลึก
       การออกแบบการสอนโดยใช้เครื่องมือประกอบการสอน
       การออกแบบการสอนโดยใช้เรื่องราวใน Class เชื่อมโยงเนื้อหา
       การออกแบบการสอนโดยใช้กรณีศึกษาสร้างการเรียนรู้เพิ่มเติม


วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) มาแปลงเป็นหลักสูตรและดำเนินการสอนใน Style ตัวเอง ในฐานะวิทยากรภายในองค์กรได้ทันที
เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเขียนหลักสูตรที่โดนใจในหัวข้อของตัวเอง ครอบคลุมเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ในการสอนได้อย่างมีประสิทธิผล
เพื่อทำให้ผู้เรียนจัดทำสไลด์ต่างๆ ประกอบการสอนของตัวเองได้ พร้อมจัดทำเป็น Story Board ได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคและแนวทางดำเนินการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตรของตัวเองอย่างมีคุณภาพ
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและทดลองสอนใน Class ทีละ Step จนเกิดความเข้าใจและเป็นธรรมชาติของตัวเอง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร
Day I : การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมด้วยตัวเอง
       การสร้างกรอบความคิดการเป็นวิทยากรคุณภาพ
       คำถามสร้างกรอบความคิดการเป็นวิทยากร
       เรื่องสำคัญที่วิทยากรต้องดำเนินการ
       เทคนิคการแปลง Tacit Knowledge ให้เป็นหลักสูตร
       คำถามเตรียมตัวสำหรับการเขียนหลักสูตร
       Workshop : กำหนดหัวข้อในหลักสูตรของตัวเอง (แบบฟอร์ม)
การเขียนหลักสูตรให้โดนใจใน Style ของตัวเอง
       สำรวจตัวเองก่อนการจัดทำหลักสูตร
       หมวดของเนื้อหาที่สามารถมีในหลักสูตร
       แหล่งสำคัญที่สามารถนำมาสร้างเป็นวัตถุดิบ
       สไลด์ (Slide) ประเภทต่างๆ
       แนวทางการเขียนบทพูด (Script) แต่ละสไลด์
       Workshop : การเขียน Script กับสไลด์ของตัวเอง (แบบฟอร์ม)
การสร้างแนวทางการฝึกอบรมด้วย Story Board ของตัวเอง
       สไลด์เครื่องมือ (กิจกรรม) ที่ใช้ประกอบการฝึกอบรม
       หลักการสร้างแนวทางการฝึกอบรมด้วย Story Board
       แนวทางการเขียนจุดประสงค์และรูปแบบของกิจกรรม
       การเรียนรู้และเข้าใจขั้นตอนการเรียนรู้ (Step of Learning)
       เทคนิคการเชื่อมโยงสไลด์ต่างๆ ในการสอน
       Workshop : การออกแบบ Story Board การสอนด้วยสไลด์ของตัวเอง (แบบฟอร์ม)
การประยุกต์ใช้หลักสูตรของตัวเองดำเนินการสอน
       การบรรยายความรู้และการฝึกปฏิบัติ (Workshop)
       การใช้หลักการ ความรู้แล้วชวนคิด (Training & Coaching)
       การใช้กิจกรรมเกมสร้างความสนุกและเรียนรู้ (Active Learning)
       การโค้ชกลุ่มสร้างแนวคิดใหม่ๆ (Group Coaching)
       Role Playing : ดำเนินการสอนด้วยหลักสูตรของตัวเอง

Day II : การพัฒนาเทคนิคการสอนเชิงปฏิบัติการ
การออกแบบการสอนโดยใช้ สไลด์ (Slide) เชิงลึก
       เทคนิคการบรรยาย เนื้อหา ให้น่าสนใจ
       เทคนิคการใช้ คำสำคัญ สร้างแนวความคิด
       เทคนิคการใช้ รูปแบบ อธิบายภาพรวม
       Role Playing : ดำเนินการสอนด้วยสไลด์ของตัวเอง
การออกแบบการสอนโดยใช้ เครื่องมือ ประกอบการสอน
       เทคนิคกการใช้ อุปกรณ์ ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน
       เทคนิคการใช้ การ์ดการโค้ช สร้างแนวความคิดใหม่ๆ
       เทคนิคการใช้ เกม สร้างความสนุกสนาน
       Role Playing : ดำเนินการสอนด้วยเครื่องมือของตัวเอง
การออกแบบการสอนโดยใช้ เรื่องราวใน Class เชื่อมโยงเนื้อหา
       เทคนิคกการใช้ เรื่องเล่า ให้ผู้เรียนเชื่อมโยงเนื้อหา
       เทคนิคการใช้ Flipchart ให้เห็นหลักสูตรที่สำคัญ
       เทคนิคการใช้ คำถาม ประกอบการสอนในจังหวะต่างๆ
       Role Playing : ดำเนินการสอนโดยใช้เรื่องราวใน Class ประกอบการสอน
การออกแบบการสอนโดยใช้ กรณีศึกษา สร้างการเรียนรู้เพิ่มเติม
       เทคนิคการใช้ VDO กรณีศึกษา สร้างแนวความคิด
       เทคนิคการใช้ บทความกรณีศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์
       เทคนิคการใช้ การสร้างกรณีศึกษา สร้างการตระหนักรู้
       Role Playing : ดำเนินการสอนโดยใช้กรณีศึกษาของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมเน้นที่ตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้แนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เรียนรู้ได้คิด แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และนำสิ่งที่เรียนรู้ไปลงมือทำด้วยตัวเองทันที
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 HRD, ผู้จัดการแผนก, ผู้จัดการที่ต้องการถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ ในรูปแบบการเป็นวิทยากร
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมภายในองค์กร ผู้ที่รับผิดชอบในการทำหน้าที่การฝึกอบรมภายในองค์กร
ผู้เชี่ยวชาญสายงานต่างๆที่ต้องการเป็นวิทยากรภายใน
วิทยากรที่ต้องการพัฒนาตัวเองในรูปแบบใหม่ๆ, ผู้ที่สนใจในการเป็นวิทยากร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร