หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างวิทยากรคุณภาพภายในองค์กร - หลักสูตร 2 วัน
(Building The Effective Internal Trainer)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / การพัฒนาวิทยากร (Train the trainer) / หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างวิทยากรคุณภาพภายในองค์กร (Building The Effective Internal Trainer)

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
วิทยากรภายในที่มีคุณภาพ คือ หัวหน้างานที่มีความรู้ความสามารถในงาน มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานนั้นๆ มีความเชี่ยวชาญจนกลายเป็นความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) และมีความตั้งใจที่จะนำสิ่งต่างๆ ออกมาสอนให้กับผู้อื่นในฐานะวิทยากร (Trainer) ด้วยความเต็มใจและภาคภูมิใจ
การพัฒนาวิทยากรภายในให้มีคุณภาพ (Effective Internal Trainer) ต้องให้ความสำคัญใน 4 เรื่อง คือ
       การสร้างกรอบความคิดการเป็นวิทยากรที่ดี (The Goad Trainer Mindset)
       การพัฒนาสมรรถนะการเป็นวิทยากร (Trainer Competency)
       การส่งเสริมให้ใช้เทคนิคการสอนใน Style ตัวเอง (Training Technique)
       การสร้างเวทีและโอกาสในการสอน (Training in Practise)
       การเรียนรู้และเข้าใจครบเครื่องเรื่องศาสตร์และศิลป์การเป็นวิทยากร จะทำให้การพัฒนาตัวเองในฐานะวิทยากรภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โครงสร้างการเรียนรู้ในการเป็นวิทยากรภายใน มีดังนี้
       การสร้างกรอบความคิดการเป็นวิทยากรคุณภาพ
       การเขียนหลักสูตรให้โดนใจใน Style ของตัวเอง
       การสร้างแนวทางการฝึกอบรมด้วย Story Board ของตัวเอง
       การประยุกต์ใช้หลักสูตรของตัวเองดำเนินการสอน
       การออกแบบการสอนโดยใช้ สไลด์ (Slide) เชิงลึก
       การออกแบบการสอนโดยใช้เครื่องมือประกอบการสอน
       การออกแบบการสอนโดยใช้เรื่องราวใน Class เชื่อมโยงเนื้อหา
       การออกแบบการสอนโดยใช้กรณีศึกษาสร้างการเรียนรู้เพิ่มเติม


วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) มาแปลงเป็นหลักสูตรและดำเนินการสอนใน Style ตัวเอง ในฐานะวิทยากรภายในองค์กรได้ทันที
เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเขียนหลักสูตรที่โดนใจในหัวข้อของตัวเอง ครอบคลุมเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ในการสอนได้อย่างมีประสิทธิผล
เพื่อทำให้ผู้เรียนจัดทำสไลด์ต่างๆ ประกอบการสอนของตัวเองได้ พร้อมจัดทำเป็น Story Board ได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคและแนวทางดำเนินการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตรของตัวเองอย่างมีคุณภาพ
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและทดลองสอนใน Class ทีละ Step จนเกิดความเข้าใจและเป็นธรรมชาติของตัวเอง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร
Day I : การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมด้วยตัวเอง
       การสร้างกรอบความคิดการเป็นวิทยากรคุณภาพ
       คำถามสร้างกรอบความคิดการเป็นวิทยากร
       เรื่องสำคัญที่วิทยากรต้องดำเนินการ
       เทคนิคการแปลง Tacit Knowledge ให้เป็นหลักสูตร
       คำถามเตรียมตัวสำหรับการเขียนหลักสูตร
       Workshop : กำหนดหัวข้อในหลักสูตรของตัวเอง (แบบฟอร์ม)
การเขียนหลักสูตรให้โดนใจใน Style ของตัวเอง
       สำรวจตัวเองก่อนการจัดทำหลักสูตร
       หมวดของเนื้อหาที่สามารถมีในหลักสูตร
       แหล่งสำคัญที่สามารถนำมาสร้างเป็นวัตถุดิบ
       สไลด์ (Slide) ประเภทต่างๆ
       แนวทางการเขียนบทพูด (Script) แต่ละสไลด์
       Workshop : การเขียน Script กับสไลด์ของตัวเอง (แบบฟอร์ม)
การสร้างแนวทางการฝึกอบรมด้วย Story Board ของตัวเอง
       สไลด์เครื่องมือ (กิจกรรม) ที่ใช้ประกอบการฝึกอบรม
       หลักการสร้างแนวทางการฝึกอบรมด้วย Story Board
       แนวทางการเขียนจุดประสงค์และรูปแบบของกิจกรรม
       การเรียนรู้และเข้าใจขั้นตอนการเรียนรู้ (Step of Learning)
       เทคนิคการเชื่อมโยงสไลด์ต่างๆ ในการสอน
       Workshop : การออกแบบ Story Board การสอนด้วยสไลด์ของตัวเอง (แบบฟอร์ม)
การประยุกต์ใช้หลักสูตรของตัวเองดำเนินการสอน
       การบรรยายความรู้และการฝึกปฏิบัติ (Workshop)
       การใช้หลักการ ความรู้แล้วชวนคิด (Training & Coaching)
       การใช้กิจกรรมเกมสร้างความสนุกและเรียนรู้ (Active Learning)
       การโค้ชกลุ่มสร้างแนวคิดใหม่ๆ (Group Coaching)
       Role Playing : ดำเนินการสอนด้วยหลักสูตรของตัวเอง

Day II : การพัฒนาเทคนิคการสอนเชิงปฏิบัติการ
การออกแบบการสอนโดยใช้ สไลด์ (Slide) เชิงลึก
       เทคนิคการบรรยาย เนื้อหา ให้น่าสนใจ
       เทคนิคการใช้ คำสำคัญ สร้างแนวความคิด
       เทคนิคการใช้ รูปแบบ อธิบายภาพรวม
       Role Playing : ดำเนินการสอนด้วยสไลด์ของตัวเอง
การออกแบบการสอนโดยใช้ เครื่องมือ ประกอบการสอน
       เทคนิคกการใช้ อุปกรณ์ ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน
       เทคนิคการใช้ การ์ดการโค้ช สร้างแนวความคิดใหม่ๆ
       เทคนิคการใช้ เกม สร้างความสนุกสนาน
       Role Playing : ดำเนินการสอนด้วยเครื่องมือของตัวเอง
การออกแบบการสอนโดยใช้ เรื่องราวใน Class เชื่อมโยงเนื้อหา
       เทคนิคกการใช้ เรื่องเล่า ให้ผู้เรียนเชื่อมโยงเนื้อหา
       เทคนิคการใช้ Flipchart ให้เห็นหลักสูตรที่สำคัญ
       เทคนิคการใช้ คำถาม ประกอบการสอนในจังหวะต่างๆ
       Role Playing : ดำเนินการสอนโดยใช้เรื่องราวใน Class ประกอบการสอน
การออกแบบการสอนโดยใช้ กรณีศึกษา สร้างการเรียนรู้เพิ่มเติม
       เทคนิคการใช้ VDO กรณีศึกษา สร้างแนวความคิด
       เทคนิคการใช้ บทความกรณีศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์
       เทคนิคการใช้ การสร้างกรณีศึกษา สร้างการตระหนักรู้
       Role Playing : ดำเนินการสอนโดยใช้กรณีศึกษาของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมเน้นที่ตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้แนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เรียนรู้ได้คิด แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และนำสิ่งที่เรียนรู้ไปลงมือทำด้วยตัวเองทันที
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 HRD, ผู้จัดการแผนก, ผู้จัดการที่ต้องการถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ ในรูปแบบการเป็นวิทยากร
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมภายในองค์กร ผู้ที่รับผิดชอบในการทำหน้าที่การฝึกอบรมภายในองค์กร
ผู้เชี่ยวชาญสายงานต่างๆที่ต้องการเป็นวิทยากรภายใน
วิทยากรที่ต้องการพัฒนาตัวเองในรูปแบบใหม่ๆ, ผู้ที่สนใจในการเป็นวิทยากร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร