หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างวิทยากรภายในองค์กร ในรูปแบบ Coaching - หลักสูตร 2 วัน
(Train The Trainer)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างวิทยากรภายในองค์กร ในรูปแบบ Coaching (Train The Trainer)

อ. สรวิศ พรรษา

(ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการ/แนวความคิด
   การฝึกอบรมเป็นวิธีการในการพัฒนา “คน” ที่ดีที่สุดอีกวิธีหนึ่ง และการฝึกอบรมที่ดีจะต้องมีการวางแผน และการเตรียมการที่ดีและเป็นระบบ โดยวิทยากรต้องมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการฝึกอบรม และแนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรมอย่างถูกต้อง จึงจะทำให้การฝึกอบรมดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล ปัญหาประการหนึ่ง สำหรับผู้ที่เป็นวิทยากรภายในหน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ หรือสายงานที่ปฏิบัติ คือการขาดความรู้ และความชำนาญด้านเทคนิควิธีการถ่ายทอดความเข้าใจในลักษณะการเรียนรู้ ของผู้เข้าอบรม การเตรียมแผนการสอน และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เหมาะสม ทำให้เป็นอุปสรรค์ต่อการบรรลุจุดมุ่งหมายของการฝึกอบรมที่กำหนด
   ดังนั้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องสร้างวิทยากรขึ้นเองในองค์กร อึกทั้งยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้วย เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันขององค์กร กลยุทธ์ที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร ก็คือ การเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้และเข้าใจขั้นตอนการทำงาน ปัญหาและอุปสรรคในองค์กร ดังนั้นเพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ มีจิตวิทยา และทักษะ ที่เหมาะสม จึงควรมีการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรที่จะสนับสนุนให้การฝึกอบรมประสบความสำเร็จด้วยดี นอกจากนี้หลักสูตรยังได้บรรจุเนื้อหาการอบรมเพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง มีการฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ออกความคิดเห็นและมีกิจกรรม ทำให้เกิดความสนุกสนาน และประทับใจ ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้สาระที่เต็มเปี่ยว และสามารถนำไปใช้ในการทำงานเพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีๆ ในการทำงานได้ในระดับหนึ่ง และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์
เพื่อได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ในการก้าวสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพ
เพื่อให้ทราบถึงวิธีการเป็นวิทยากรที่ดี ตลอดจนสามารถใช้เทคนิคและวิธีการถ่ายทอดความรู้ได้อย่างถูกต้อง
เพื่อสร้างเครือข่ายวิทยากรภายในองค์กร ให้มีความสามารถดำเนินการฝึกอบรมพนักงานภายในองค์กรที่สอดคล้องกัน อันจะนำไปสู่ความมีประสิทธิภาพในการทำงานทั้งองค์กร

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
บทบาทหน้าที่ของวิทยากรและคุณสมบัติของวิทยากรภายในองค์กร
      อบรม สัมมนา ธรรมชาติของมนุษย์ในการเรียนรู้
      อบรม สัมมนา ความแตกต่างระหว่างการเรียนรู้ของคนในองค์กร
เป้าหมายของการฝึกอบรมและหลักการถ่ายทอดสำหรับวิทยากร
ขั้นตอนที่สำคัญของการเตรียมการสำหรับการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
การสร้างบรรยากาศที่ดี ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จในการส่งเสริมการเรียนรู้
ทักษะการพูด และการสื่อสาร สำหรับการเป็นวิทยากร
      อบรม สัมมนา น้ำเสียง
      อบรม สัมมนา คำพูด
      อบรม สัมมนา ภาษาท่าทาง การแสดงออก
เทคนิคการใช้สื่อประกอบการสอนให้น่าสนใจ
      อบรม สัมมนา ประเภทของสื่อมีอะไรบ้าง
      อบรม สัมมนา ทำไมต้องใช้สื่อประกอบการสอน
      อบรม สัมมนา เกณฑ์ในการเลือกใช้สื่อให้น่าสนใจ
ทักษะที่จำเป็นสำหรับการเป็นวิทยากร
      อบรม สัมมนา การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
      อบรม สัมมนา การเปิด/ปิดให้ประทับใจ
      อบรม สัมมนา เทคนิคในการรับมือกับคำถามจาก ผู้เข้าอบรม/ผู้ฟัง
      อบรม สัมมนา เทคนิคการรับมือกับความตื่นเต้น
การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับวิทยากร
Workshop การจัดทำโครงสร้างหลักสูตรและการจัดทำแผนการสอน
Workshop ฝึกปฏิบัติการสอนเป็นรายบุคคล

กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน พนักงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นวิทยากรภายในองค์กรบริษัทฯ

รูปแบบการอบรมสัมมนาในครั้งนี้
การบรรยาย 30%
Workshop/Role Playing 50%
กรณีศึกษา และดู VDO 20%

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม