หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างวิสัยทัศน์แบบผู้นำในองค์กร - หลักสูตร 1 วัน
(Visionary Leadership in An Organization)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างวิสัยทัศน์แบบผู้นำในองค์กร (Visionary Leadership in An Organization)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
องค์กรจะเติบโตและประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนได้ในอนาคต แม้ต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมการทำงานที่ซับซ้อนและคลุมเครือ ผู้นำที่มีศักยภาพจะมองเห็นและสามารถกำหนดทิศทางของการทำงานและเป้าหมายได้อย่างชัดเจน เพื่อส่งเสริมให้ทีมงานเกิดความมุ่งมั่น มีแรงจูงใจในการคิดอย่างสร้างสรรค์และกำหนดกลยุทธ์เพื่อให้องค์กรบรรลุผลสำเร็จได้

อย่างไรก็ตามทักษะการเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ ไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้นำที่อยู่ในระดับสูงสุดเท่านั้น แต่ผู้นำที่อยู่ในระดับหน่วยงานในองค์กร ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะของการคิดอย่างมีวิสัยทัศน์ เพราะในท้ายที่สุดหากผู้นำในทุกระดับเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่มีประสิทธิภาพจะสามารถสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นได้ในระดับหน่วยย่อยและนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในระดับองค์กรได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน คิดสร้างสรรค์วิธีการให้สามารถขับเคลื่อนประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเกิดเป็นวัฒนธรรมแห่งความเป็นเลิศภายในองค์กรได้

วัตถุประสงค์
1. ส่งเสริมให้เกิดการทำงานอย่างมีวิสัยทัศน์ (Visionary) ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญของการเป็นผู้นำในการมองเห็นสถานการณ์ในระยะยาว
2. สามารถนำเทคนิคที่สำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ เพื่อแปลงไปสู่การคิดริเริ่มอย่างสร้างสรรค์ และนำปฏิบัติให้เกิดความสอดคล้องกับเป้าหมายได้

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline) 
9:00- 10:30
      อบรม สัมมนา 1. ทำไมการเปลี่ยนแปลงจึงจำเป็นสำหรับองค์กรในปัจจุบัน
      อบรม สัมมนา 2. ความหมายและความสำคัญของการจัดการการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
      อบรม สัมมนา 3. กระบวนการและขั้นตอนการจัดการการเปลี่ยนแปลง

10:30- 12:00
      อบรม สัมมนา 5. การเป็นผู้นำกับการมีวิสัยทัศน์
      อบรม สัมมนา 6. สื่อสารวิสัยทัศน์และแบ่งปันวิสัยทัศน์กับพนักงาน
      อบรม สัมมนา 7. จัดการงานประจำวันให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
      อบรม สัมมนา 8. การเชื่อมโยงเป้าหมายระยะสั้น-กลาง-ยาว เพื่อส่งเสริมความสำเร็จ
      อบรม สัมมนา 9. การแปลงวิสัยทัศน์เป็นกลยุทธ์เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
13:00- 14:30
      อบรม สัมมนา 10. ความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์กับการกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุผล
      อบรม สัมมนา 11. การรักษาโฟกัสและความมุ่งมั่นต่อวิสัยทัศน์
      อบรม สัมมนา 12. ติดตามความคืบหน้าและปรับเปลี่ยน ทบทวนอย่างสม่ำเสมอ
      อบรม สัมมนา 13. การรับมือกับความท้าทายที่ทำให้วิสัยทัศน์ล้มเหลวในการนำไปปฏิบัติ
14:30-16:00
      อบรม สัมมนา 14. ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้และการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
      อบรม สัมมนา 15. การนำเสนอวิสัยทัศน์ของงานประจำที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์กรเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
      อบรม สัมมนา 16. สรุปหลักการ การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของผู้นำที่มีวิสัยทัศน์

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม