หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างหัวใจการเป็นผู้ให้บริการ - หลักสูตร 1 วัน
(Excellence Service Mindset)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างหัวใจการเป็นผู้ให้บริการ (Excellence Service Mindset)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การสร้างกรอบความคิดด้วยหัวใจบริการ (Service Mindset) ให้กับพนักงานที่ดูแลลูกค้าเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุด เพราะลูกค้าจะเป็นผู้ได้พบเจอพนักงานก่อนเป็นอันดับแรกๆ เพื่อเกิดปัญหาและอุปสรรคขึ้น ดังนั้น หากพนักงานเครมและพนักงานสนับสนุนมีกรอบความคิดที่ดี ก็ย่อมทำให้ไม่เกิดเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าขึ้น
 การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงานด้านบริการ จะช่วยทำให้พนักงานหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องติดต่อลูกค้า สามารถที่จะทำให้ลูกค้าปรับเปลี่ยนแนวความคิดของตัวเองให้ออกจากอารมณ์เชิงลบมาสู่การคิดอย่างมีเหตุผลมากยิ่งขึ้น การให้บริการบนหลักการของบริษัทก็จะทำได้ง่ายขึ้นด้วยหลักการต่างๆ ที่สำคัญ
 การพัฒนาให้พนักงานที่ดูแลลูกค้าให้สามารถสื่อสารสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าด้วยการจัดการอารมณ์เชิงลบ (EQ) ของตัวเอง จะทำให้สามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้าและเจตนาที่ลูกค้าต้องการในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นได้อย่างชัดเจน ทำให้การตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าบนหลักการของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น ทำให้ลดข้อร้องเรียนลงได้และส่งผลให้หมดไปในที่สุด

วัตถุประสงค์
1. เพื่อทำให้ผู้เรียนสำรวจแนวความคิดของตัวเองแล้วสร้างกรอบความคิดการให้บริการ (Service Mindset) ของตัวเองใหม่ได้ด้วยตัวเอง
2. เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคการตอบข้อโต้แย้งและข้อร้องเรียนของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น ด้วยเทคนิคต่างๆ
3. เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการตอบกรณีศึกษา (Case Study) ที่เคยเกิดขึ้นจนเกิดความเชี่ยวชาญด้วยตัวเอง พร้อมแสดงบทบาทสมมติด้วยความเข้าใจอย่างแท้จริง
4. เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปฝึกฝนและปฏิบัติได้จริงบน Style ของตัวเอง ทำให้กลายเป็นธรรมชาติในที่สุด

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการสร้างกรอบความคิดผู้ให้บริการ
       หัวใจสำคัญของการให้บริการที่ดี (Service Mindset)
       องค์ประกอบสำคัญของการให้บริการที่ดีเลิศ
       สร้างทัศนคติเชิงบวกกับงานบริการ
       การให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้า
 การสื่อสาร นำเสนอ สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
       รู้เขา รู้เรา สร้างบริการได้ตรงใจ
       การรับฟังลูกค้าอย่างตั้งใจ
       การนำเสนอให้โดนใจลูกค้า
       การลดข้อขัดแย้ง สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
 การสร้างรูปแบบและมาตรฐานการให้บริการที่ดี
       การสร้างคุณค่าการให้บริการในตัวเอง
       การจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเอง
       การสร้างรูปแบบการให้บริการที่แตกต่าง


ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้ารับการอบรมมีกรอบความคิดด้วยหัวใจบริการที่ดี ในการให้บริการลูกค้าขององค์กร
2. ผู้เข้ารับการอบรมให้บริการด้วยหัวใจที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด และทำให้ลูกค้าเกิดความภักดีต่อองค์กรในระยะยาว
3. ผู้เข้ารับการอบรมสร้างมาตรฐานบริการที่มีคุณภาพของเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ด้วยตัวเจ้าหน้าที่เองเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

กระบวนการสร้างการเรียนรู้ตามโปรแกรม
1. การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) สร้างกรอบความคิดใหม่ด้วยตัวเอง
2. กระบวนการสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
       Powerful Game Coaching
       Training & Group Coaching
       Active Learning
3. การให้หลักการเพื่อให้ผู้เรียนเปลี่ยนกระบวนการคิด (Mindset) ในแนวทางของตัวเอง
4. ผู้เรียนสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติจริงให้เกิดผลลัพธ์
5. กิจกรรมสนุกสนานสร้างการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
 ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม