หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างองค์กรนวัตกรรมด้วยการคิดเชิงการออกแบบ - หลักสูตร 1 วัน
(Build Innovation Organization with Design Thinking)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / ชุดเครื่องมือ (COURSE BY TOOLING PROGRAM) / หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างองค์กรนวัตกรรมด้วยการคิดเชิงการออกแบบ (Build Innovation Organization with Design Thinking)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การสร้างองค์กรนวัตกรรม (Innovation Organization) คือการดำเนินการให้บุคลากรมี “กรอบความคิดเชิงนวัตกรรม (Innovation Mindset)” และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ โดยการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง สร้างใหม่ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง องค์กร ลูกค้าและสังคม อย่างยั่งยืน เป็นการเพิ่มคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการต่างๆ จนทำให้องค์กรประสบความสำเร็จตามเป้าหมายในที่สุด
กระบวนการสร้างนวัตกรรมโดยการใช้หลักการคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking) จะทำให้ได้นวัตกรรมที่ผ่านกรอบความคิดที่ให้ความสำคัญ “ความรู้สึก (Feeling)” ของลูกค้าจริงๆ และเกิดการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างเป็นระบบโดยมีขั้นตอนดังนี้
  บุคลากรมีความรู้เข้าใจในเรื่องนวัตกรรมอย่างชัดเจน
  การสร้างให้บุคลากรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
  การใช้หลักคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking) สร้างนวัตกรรมต่างๆ
  การทำให้ทุกคนพร้อมสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วย Growth Mindset
กระบวนการสร้างนวัตกรรมโดยการใช้หลักการคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking) จะทำให้ได้นวัตกรรมที่ผ่านกรอบความคิดที่ให้ความสำคัญ “ความรู้สึก (Feeling)” ของลูกค้าจริงๆ และเกิดการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างเป็นระบบโดยมีขั้นตอนดังนี้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้ผู้เรียนสร้างกรอบความคิดเชิงนวัตกรรม และประยุกต์ใช้กับการทำงานของตัวเองอย่างสร้างสรรค์ได้ทันที
เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้หลักการคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking) ให้การสร้างนวัตกรรมการทำงานในรูปแบบใหม่ๆ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ Design Thinking กับการทำงานในเรื่องต่างๆ ได้อย่างมีนวัตกรรมไม่ยึดติดกับวิธีเดิมๆ ของตัวเอง 
เพื่อทำให้ผู้เรียนสนุกสนานกับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ ในการสร้างกรอบความคิดเชิงนวัตกรรมของตัวเอง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ใน Style ของตัวเอง

แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในโปรแกรม


รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)

การสร้างกรอบความคิดเชิงนวัตกรรมด้วยตัวเอง
         ความหมายของคำว่า “นวัตกรรม (Innovation)
         หลักการสำคัญของการสร้างนวัตกรรม
         การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
         หลักการคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking)
         การประยุกต์ใช้กรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)
         Workshop : สรุปกรอบความคิดเชิงนวัตกรรมใน Style ตัวเอง
การพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
         หลักการสำคัญของ Design Thinking 5 ขั้นตอน
         ประเด็นสำคัญของการทำ Design Thinking ให้สำเร็จ
         เทคนิคการใช้ Design Thinking ให้เกิดประสิทธิผล
         เทคนิคการดำเนินการสร้างกลุ่มทำ Design Thinking
         กิจกรรมกลุ่ม : การเดินกระบวนการ Design Thinking
การสร้างแนวความคิดเชิงสร้างสรรค์สู่นวัตกรรมใหม่ๆ
         การสร้างกรอบความคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Mindset)
         กระบวนการในการสร้างไอเดียใหม่ๆ (Ideate Process)
         การนำ Point of View Statement สู่ Ideation
         กิจกรรม : เครื่องมือสร้างไอเดียด้วย Yes! 
         กิจกรรม : เครื่องมือสร้างไอเดียด้วย Reframe Constraint
การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่องค์กรนวัตกรรม
         การสร้างนวัตกรรมการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
         การสร้างนวัตกรรมการทำงานเป็นทีมเวิร์ค
         การสร้างนวัตกรรมกับการทำงานข้ามสายงาน
         การสร้างนวัตกรรมกับการสอนงาน
         กิจกรรม : การสร้างนวัตกรรมการทำงานใน Style ตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

หลักสูตรนี้เหมาะกับ
พนักงานขาย
หัวหน้าพนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
ผู้บริหารฝ่ายขาย

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง