หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างองค์กรนวัตกรรมด้วยการคิดเชิงการออกแบบ - หลักสูตร 1 วัน
(Build Innovation Organization with Design Thinking)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / ชุดเครื่องมือ (COURSE BY TOOLING PROGRAM) / หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างองค์กรนวัตกรรมด้วยการคิดเชิงการออกแบบ (Build Innovation Organization with Design Thinking)

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การสร้างองค์กรนวัตกรรม (Innovation Organization) คือการดำเนินการให้บุคลากรมี “กรอบความคิดเชิงนวัตกรรม (Innovation Mindset)” และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ โดยการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง สร้างใหม่ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง องค์กร ลูกค้าและสังคม อย่างยั่งยืน เป็นการเพิ่มคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการต่างๆ จนทำให้องค์กรประสบความสำเร็จตามเป้าหมายในที่สุด
กระบวนการสร้างนวัตกรรมโดยการใช้หลักการคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking) จะทำให้ได้นวัตกรรมที่ผ่านกรอบความคิดที่ให้ความสำคัญ “ความรู้สึก (Feeling)” ของลูกค้าจริงๆ และเกิดการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างเป็นระบบโดยมีขั้นตอนดังนี้
  บุคลากรมีความรู้เข้าใจในเรื่องนวัตกรรมอย่างชัดเจน
  การสร้างให้บุคลากรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
  การใช้หลักคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking) สร้างนวัตกรรมต่างๆ
  การทำให้ทุกคนพร้อมสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วย Growth Mindset
กระบวนการสร้างนวัตกรรมโดยการใช้หลักการคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking) จะทำให้ได้นวัตกรรมที่ผ่านกรอบความคิดที่ให้ความสำคัญ “ความรู้สึก (Feeling)” ของลูกค้าจริงๆ และเกิดการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างเป็นระบบโดยมีขั้นตอนดังนี้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้ผู้เรียนสร้างกรอบความคิดเชิงนวัตกรรม และประยุกต์ใช้กับการทำงานของตัวเองอย่างสร้างสรรค์ได้ทันที
เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้หลักการคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking) ให้การสร้างนวัตกรรมการทำงานในรูปแบบใหม่ๆ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ Design Thinking กับการทำงานในเรื่องต่างๆ ได้อย่างมีนวัตกรรมไม่ยึดติดกับวิธีเดิมๆ ของตัวเอง 
เพื่อทำให้ผู้เรียนสนุกสนานกับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ ในการสร้างกรอบความคิดเชิงนวัตกรรมของตัวเอง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ใน Style ของตัวเอง

แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในโปรแกรม


รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)

การสร้างกรอบความคิดเชิงนวัตกรรมด้วยตัวเอง
         ความหมายของคำว่า “นวัตกรรม (Innovation)
         หลักการสำคัญของการสร้างนวัตกรรม
         การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
         หลักการคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking)
         การประยุกต์ใช้กรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)
         Workshop : สรุปกรอบความคิดเชิงนวัตกรรมใน Style ตัวเอง
การพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
         หลักการสำคัญของ Design Thinking 5 ขั้นตอน
         ประเด็นสำคัญของการทำ Design Thinking ให้สำเร็จ
         เทคนิคการใช้ Design Thinking ให้เกิดประสิทธิผล
         เทคนิคการดำเนินการสร้างกลุ่มทำ Design Thinking
         กิจกรรมกลุ่ม : การเดินกระบวนการ Design Thinking
การสร้างแนวความคิดเชิงสร้างสรรค์สู่นวัตกรรมใหม่ๆ
         การสร้างกรอบความคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Mindset)
         กระบวนการในการสร้างไอเดียใหม่ๆ (Ideate Process)
         การนำ Point of View Statement สู่ Ideation
         กิจกรรม : เครื่องมือสร้างไอเดียด้วย Yes! 
         กิจกรรม : เครื่องมือสร้างไอเดียด้วย Reframe Constraint
การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่องค์กรนวัตกรรม
         การสร้างนวัตกรรมการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
         การสร้างนวัตกรรมการทำงานเป็นทีมเวิร์ค
         การสร้างนวัตกรรมกับการทำงานข้ามสายงาน
         การสร้างนวัตกรรมกับการสอนงาน
         กิจกรรม : การสร้างนวัตกรรมการทำงานใน Style ตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

หลักสูตรนี้เหมาะกับ
พนักงานขาย
หัวหน้าพนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
ผู้บริหารฝ่ายขาย

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม