Advance Course การสร้างแนวคิดธุรกิจด้วย Digital Transformation

หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Advance Management and Productivity / การสร้างแนวคิดธุรกิจด้วย Digital Transformation

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล

“การปรับตัวและใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีใหม่ๆ Disrupt ตัวเอง”


ธุรกิจแบบดั้งเดิมกำลังเผชิญกับ “ธุรกิจแบบแพลตฟอร์ม (Platform Business) ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ได้มากกว่า ชัดเจนกว่า และง่ายกว่า ทำให้ธุรกิจเดิมถูก Disrupt ด้วยธุรกิจแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวนำ การทำ Digital Transformation จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

โลกมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ไม่แน่นอน และคาดหวังผลลัพธ์ไม่ได้ ทำให้การเตรียมความพร้อมบุคลากรให้ตระหนักรู้ถึงรูปแบบธุรกิจแบบแพลตฟอร์ม (Platform Business) โดยการรวมเอาแนวความคิดของ Online ที่เป็นจุดเด่นของเทคโนโลยีและ Offline ที่เป็นจุดเด่นของ Customer Experience มาร่วมกันเรียกว่า “Omni-Channel” ก็จะทำให้ธุรกิจอยู่รอดได้
การบริหารจัดการข้อมูล (Data) อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้มาซึ่ง Big Data และนำมาวิเคราะห์ในเชิงธุรกิจ เพื่อสร้างกลยุทธ์ใหม่ๆ เป็นหัวใจสำคัญ การเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการสร้างและการนำไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร อันนำไปสู่การทำ Digital Transformational
การสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรมด้วย Design Thinking เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่จะทำให้ Digital Transformation ไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสมกับองค์กรมากที่สุด


วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักรู้เรื่อง Digital Transformation ที่กำลังเกิดขึ้นกับองค์กรของตัวเอง
เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทางในการเตรียมความพร้อมกับการเผชิญกับรูปแบบธุรกิจแบบแพลตฟอร์มที่กำลังเกิดขึ้นอย่างเข้าใจ
เพื่อให้ผู้เรียนมีกลยุทธ์ในการปรับตัวในการสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจใหม่ๆ ของตัวเอง
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้กระบวนการ Design Thinking ในการทำงานของตัวเองได้ด้วยตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้และเข้าใจ Digital Transformation
       Disruption ทำให้การแข่งขันเปลี่ยนไป
       ความหมายของ Disruptive Innovation
       รูปแบบการแข่งขันทางธุรกิจ (Platform Business)
       การรับมือกับการถูก Disrupt
       Workshop : ประเมินความพร้อมของการทำ Digital Transformation
หลักการ Transform ธุรกิจของตัวเอง
       การเรียนรู้และเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน
       การสร้าง Omni-Channel สู่ Online-to-Offline
       เรียนรู้วิวัฒนาการของ E-Commerce สู่ 3.0
       เรียนรู้วิวัฒนาการของ CRM สู่ยุค 3.0
       Workshop : กำหนดแนวทางการเตรียมตัวเบื้องต้นของตัวเอง
การใช้ Data สู่การทำ Digital Transformation
       การเรียนรู้และเข้าใจการสร้าง Big Data
       การบริหารจัดการ Big Data อย่างเป็นระบบ
       การเปลี่ยน Data เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจ
       การสร้าง Ecosystem ด้วย Big Data
       กิจกรรม : การออกแบบ Big Data Strategy ของตัวเอง
การสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรมด้วย Design Thinking
       ความหมายของ Design Thinking และการประยุกต์ใช้
       กระบวนการทำ Design Thinking เชิงปฏิบัติ
       การสร้าง Innovation สำหรับธุรกิจด้วย Design Thinking
       การประยุกต์ใช้ Design Thinking กับเหตุการณ์ต่างๆ
       กิจกรรม : การสร้างกระบวนการ Design Thinking ของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

        สรุปหลักสูตร การสร้างแนวคิดธุรกิจด้วย Digital Transformation หลักสูตร 1 วัน หมวดการบริหาร, การพัฒนาและเพิ่มผลผลิตขององค์กร ผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching หลักสูตรนี้เน้นการเรียนรู้และเข้าใจ Digital Transformation เพื่อนำหลักการ Transform ธุรกิจของตัวเอง โดยใช้การใช้ Data สู่การทำ Digital Transformation เพื่อนำมาสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรมด้วย Design Thinking ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้ พนักงานระดับปฏิบัติการ, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
ขบวนการ (Process) ในการฝึกอบรม

ใช้หลักการ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)
หมายเหตุ : ผู้ใหญ่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในอดีตของตัวเอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะอยู่ภายในจิตใต้สำนึก ผ่านการแสดงด้วยวงจรพฤติกรรม หากต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงต้องทำให้ผู้เรียนยินดี ที่จะปรับเปลี่ยนความคิด ของตัวเอง ใหม่ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทำแบบใหม่)

การใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึกอบรม
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเอง ผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

แก่นสำคัญของการฝึกอบรมในรูปแบบ Group Coaching
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเอง และยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

" การบอกให้ฟัง กับ กระตุ้นให้คิด อย่างไหนดีกว่ากัน ? "
" ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ามีวิธีการของตัวเองอย่างไร ? "
แบบไหนจำได้มากกว่ากัน

แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)
อธิบาย กระตุ้นให้คิด ถามให้ประยุกต์ใช้ จูงใจให้มี Commitment
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสำคัญ
เปิดโอกาสให้สำรวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
ฝึกให้จับประเด็นสำคัญที่อยู่ในสไลด์ (Slide) ได้ด้วยตัวเอง
ทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู้ ไม่ได้บังคับ

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
สร้าง Commitment ในสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ
พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้ทันที
สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่านกรณีศึกษา
กรณีศึกษา ก็เหมือนกับเหตุการณ์จริงที่ผู้เรียนต้องเผชิญ หากมีการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ประยุกต์กับกรณีศึกษา ก็เสมือนหนึ่งให้พิสูจน์หลักการและวิธีการใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้กับกรณีศึกษา จะทำให้เข้าใจเนื้อหาและวิธีการใช้ได้อย่างแม่นยำ
การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) สร้างความสนุกสนานได้แง่คิดผ่านเหตุการณ์คล้ายสถานการณ์จริง ทำให้เมื่อเจอสถานการณ์จริงหลังการฝึกอบรมแล้ว ผู้เรียนก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ทันที

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
ผู้เรียนควรมีความตั้งใจในการนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ด้วยตัวเอง
การพัฒนาตัวเองควรปฏิบัติบ่อยๆ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Coaching จะทำให้ผู้เรียนอยากนำสิ่งที่รู้ไปใช้จริง
การบ้านเป็นสิ่งที่ผู้เรียนยินดีที่จะกำหนดด้วยตัวเอง
ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ผู้เรียนนำไปปฏิบัติจริง

    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Platform BusinessDesign ThinkingDigital Transformation

แสดงความคิดเห็น