หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างแนวคิดธุรกิจด้วย Digital Transformation - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Digital Technology / หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างแนวคิดธุรกิจด้วย Digital Transformation

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Digital Technology

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล

“การปรับตัวและใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีใหม่ๆ Disrupt ตัวเอง”


ธุรกิจแบบดั้งเดิมกำลังเผชิญกับ “ธุรกิจแบบแพลตฟอร์ม (Platform Business) ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ได้มากกว่า ชัดเจนกว่า และง่ายกว่า ทำให้ธุรกิจเดิมถูก Disrupt ด้วยธุรกิจแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวนำ การทำ Digital Transformation จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

โลกมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ไม่แน่นอน และคาดหวังผลลัพธ์ไม่ได้ ทำให้การเตรียมความพร้อมบุคลากรให้ตระหนักรู้ถึงรูปแบบธุรกิจแบบแพลตฟอร์ม (Platform Business) โดยการรวมเอาแนวความคิดของ Online ที่เป็นจุดเด่นของเทคโนโลยีและ Offline ที่เป็นจุดเด่นของ Customer Experience มาร่วมกันเรียกว่า “Omni-Channel” ก็จะทำให้ธุรกิจอยู่รอดได้
การบริหารจัดการข้อมูล (Data) อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้มาซึ่ง Big Data และนำมาวิเคราะห์ในเชิงธุรกิจ เพื่อสร้างกลยุทธ์ใหม่ๆ เป็นหัวใจสำคัญ การเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการสร้างและการนำไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร อันนำไปสู่การทำ Digital Transformational
การสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรมด้วย Design Thinking เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่จะทำให้ Digital Transformation ไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสมกับองค์กรมากที่สุด


วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักรู้เรื่อง Digital Transformation ที่กำลังเกิดขึ้นกับองค์กรของตัวเอง
เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทางในการเตรียมความพร้อมกับการเผชิญกับรูปแบบธุรกิจแบบแพลตฟอร์มที่กำลังเกิดขึ้นอย่างเข้าใจ
เพื่อให้ผู้เรียนมีกลยุทธ์ในการปรับตัวในการสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจใหม่ๆ ของตัวเอง
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้กระบวนการ Design Thinking ในการทำงานของตัวเองได้ด้วยตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้และเข้าใจ Digital Transformation
       Disruption ทำให้การแข่งขันเปลี่ยนไป
       ความหมายของ Disruptive Innovation
       รูปแบบการแข่งขันทางธุรกิจ (Platform Business)
       การรับมือกับการถูก Disrupt
       Workshop : ประเมินความพร้อมของการทำ Digital Transformation
หลักการ Transform ธุรกิจของตัวเอง
       การเรียนรู้และเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน
       การสร้าง Omni-Channel สู่ Online-to-Offline
       เรียนรู้วิวัฒนาการของ E-Commerce สู่ 3.0
       เรียนรู้วิวัฒนาการของ CRM สู่ยุค 3.0
       Workshop : กำหนดแนวทางการเตรียมตัวเบื้องต้นของตัวเอง
การใช้ Data สู่การทำ Digital Transformation
       การเรียนรู้และเข้าใจการสร้าง Big Data
       การบริหารจัดการ Big Data อย่างเป็นระบบ
       การเปลี่ยน Data เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจ
       การสร้าง Ecosystem ด้วย Big Data
       กิจกรรม : การออกแบบ Big Data Strategy ของตัวเอง
การสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรมด้วย Design Thinking
       ความหมายของ Design Thinking และการประยุกต์ใช้
       กระบวนการทำ Design Thinking เชิงปฏิบัติ
       การสร้าง Innovation สำหรับธุรกิจด้วย Design Thinking
       การประยุกต์ใช้ Design Thinking กับเหตุการณ์ต่างๆ
       กิจกรรม : การสร้างกระบวนการ Design Thinking ของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

        สรุปหลักสูตร การสร้างแนวคิดธุรกิจด้วย Digital Transformation หลักสูตร 1 วัน หมวดการบริหาร, การพัฒนาและเพิ่มผลผลิตขององค์กร ผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching หลักสูตรนี้เน้นการเรียนรู้และเข้าใจ Digital Transformation เพื่อนำหลักการ Transform ธุรกิจของตัวเอง โดยใช้การใช้ Data สู่การทำ Digital Transformation เพื่อนำมาสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรมด้วย Design Thinking ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้ พนักงานระดับปฏิบัติการ, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร